ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/1/11.10.1991

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-10-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-10-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-10-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

. (9) Πράξη Διοικητή αριθµ. 1980/25.9.91 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Υπολογισµός των οµολόγων διετούς τουλάχιστον ξιάρχκειας που εκδίδει το Αηµόσιο σε δραχµές στην υποχρέωση των εµπορικών τραπεζών για επένδυση σε έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού Δηµοσίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Επιτρέπεται στις εµπορικές τράπεζες να συνυπολογίζουν τις τοποθετήσεις τους σε οµόλογα διετους τουλαχ'στον διάρχειας σε δραχµές, που θα εκδίδει το Δηµόσιο από την χοινοποΐηση της παρούσας και εφεξής στην υποχρέωση για επενδύσεις σε έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού Δηµοσίου χαι οµολογίες κρατικών δανείων οικονοµικής αναπτύξεως και δανείων δηµοσίων επιχειρήσεων, µέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1062 των υπολοίπων καταθέσεων που υπόκεινται στις σχετιχες υποχρεωτικές τοποθετήσεις. Οι τράπεζες θα. 'γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος την π πρόθεσή τους να 7 1ρατµατοποιησουν τις τοποθετήσεις αυτές πριν από τη Χήξη των εντόκων γραµµατίων που θα υποκατασταθούν από τα οµόλογα. Το προϊόν της ρευστοποίησης των εντόχκων γραµµατίων που θα δύεται στα πιο πάνω οµόλογα αποδίδεται στις τράπεζες για το χρονικό διάστηµα που τυχόν µεσολαβεί µέχρι την ηµεροµηνία έχκδοσης των οµολόγων µε την προύπόθεση ότι το χρονικό αυτό διάστηµα δεν υπερβαΐνει τις τρεις ηµέρες. Η πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΄ ΔΗΜ.. ΧΑΛΙΚΙΑΣ -------ή------(α0)Εγκριση ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπειας (Βερτεκεπιαήνε Οΐβες) από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος στη Σύφια Βουλγαρίας. (Συνεδρίαση 483 /2.9.91, θέµα 1} ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψης ' α) Το 905/17.7.91 (Α.Π. 5319) έγγραφο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, β) Την από 24.7.91 (ΑΠ 5438) σχετική εισήγηση της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, αποφάσισε: Να εγκρίνει την ίδρυση από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Γραφείου Αντιπροσωπειας στη Σόφια Βουλγαρίας. Το ύψος του χορηγούµενου συναλλάγµατος για την χαλυφη των δαπανών εγκατάστασης και λειτουργίας του παραπάνω [Γραφείου θα καθορίζεται από την Επιτροπή Συναλλάγµατος της Τράπεζας της Ελλάδος, µετά από σχετική αίτηση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η εν λόγω Τράπεζα έχει υποχρέωση µέσα σε δεκαπέντε (15) µέρες από την έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω [Γραφείου Αντιπροσωπείας να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Νοµισµατικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών) προσδιορίζοντας την ακριβήδιεύθυνση του τόπου εγκατάστασής του, καθώς και τα πρόσωπα που θα επανδρώσουν το προαναφερόµενο γραφείο. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα µέλη Η Γραµµατέας Αχκριβές αντίγραφο Αθΐνα, 234 Σεπτεµβρίου 1991 Η Γραµµατέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ -.-+-΄Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας ανταλλακτηρίου αυναλλάγµατος της Τράπεζας ΙΝΤΕΒΒΑΝΚ Ελλάδος Α.Ε. (Συνεδρίαση 483 /2.9.91, θέµα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων ] χαι 2 (εδάφ. 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών». Το 420/9,8.91 (ΑΠ 5520) έγγραφο της Τράπεζας ΙΝΤΕΒΒΑΝΚ Ελλάδος Α.Ε.., αποφάσισε: . Να εγκρίνει την ίδρυση χαι λειτουργία από την Τράπεζα ΙΝΤΕΒΒΑΝΚ Ελλάδος Α.Ε., ανταλλακτηρίου συναλλάγµατος στην Αθήνα (Όθωνος 2). . . Το παραπάνω ανταλλακτήριο συναλλάγµατος θα εξαρτάται λογιστικά από το υποκατάστηµα Συντάγµατος της πιό πάνω τράπεζας και οι εργασίες του θα περιορίζονται αποκλειστικά και µόνο στην αγορά συναλλάγµατος (επιταγών σε συνάλλαγµα χαι ξένων τραπεζογραµµατίων). . ' Η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του εν λόγω ανταλλακτηρίου πρέπει να πραγµατοπονηθεί το αργότερο µέχρι 30 Ιουνίου 1992 Σε περίπτωση που η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του δεν πραγµατοποιηθεί µέσα στην προαναφερόµενη προθεσµία, η παρεχόµενη µε την παρούσα απόφαση έγκριση παύει να ισχύει.΄ Η Τράπεζα ΙΝΤΕΒΒΑΝΚ Ελλάδος Α.Ε., θα πρέπει µέσα σε δεκαπέντε (19) µέρες από την έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω ανταλλακτηρίου να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νοµισµατικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, Ελέγχου για την Εφαρµογή Συναλλαγµατικών Κανόνων). Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνίσεως.. Ο Πρόεδρος Τα µέλχη Η Γραµµατέας Ακριβές αντίγραφο Αθΐνα,. 23 Σεπτεµβρίου 1991 ΄ Η Γραµµατέας ΄ Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ν α (12)Έγκριση παράτασης της προθεσµίας έναρξης λειτουργίας νέων γποκαταστηµάτων και θυρίδων Συναλλαγών της Τράπεζας ΓΠίστεως. “(Συνεδρίαση 483/2.9.9], θέµα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΄ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφ. 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών». β) Την απόφαση της 404/7/27.10.88 µε την οποία εγχκρίθηκε η ίδρυση είκοσι δύο (22) νέων Υποκαταστηµάτων και δέχκα έξι (16) θυρίδων Συναλλαγών της Τράπεζας Πίστεως, σε τόπους επιλογής της. {) Το από 2.8.91 (ΑΠ 5446) έγγραφο της Τράπεζας Πίστεως µε το οποίο ζητεί: τ ο ήτην έγκριση µετατροπής πέντε θυρίδων Συναλλαγών σε στήµατα χαι | την παράταση της προθεσµίας έναρξης λειτουργίας των υπό της προαναφερόµενης απόφασης (ΕΝΠΘ 404/7/27.10.88) εγκριθέντων νέων µονάδων µέχρι 31.12.93, αποφάσισε: Να εγκρίνει µόνο την παράταση µέχρι 31 Δεκεµβρίου 1993 της προ. θεσµίας έναρξης λειτουργίας των Υποκαταστηµάτων και Θυρίδων Ση.. ναλλαγών της Τράπεζας Πίστεως η ίδρυση των οποίων εγκρίθηκε µε την προαναφερόµενη απόφαση. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα µέλη Η ΓΡαμµατέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 1901 Η Γραµµατέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ -..+..-.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (13)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συµβάσεως Ελλάδος - Νορβηγίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σχετικά µε τους φόρους του εισοδήµατος χαι κεφαλαΐου µετά του συνηµµένου σα' αυτό Πρωτοκόλλου (Όαλο, 27.4.1988),Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι, στις 16 Σεπτεµβρίου 199], έλαβε χώρα στην ΑΘΐνα η ανταλλαγή των εγγράφων επικυρώ. σεως της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας καντου λείου της Νορβηγίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας χαι την αποτροπή της φοροδιαφυγής σχετικά µε τους φύρους του εισοδήµατος και του χεφαλαίου µετά του συνηµµένου σ' αυτή Πρωτοκόλλου που υπο. γράφηκαν στο “Όσλο στις 27 Απριλίου 1988 . Η παραπάνω Συµφωνία, η οποία χυρώθηκε µε τον υπ' αριθ. 1924/ 1991 Νόµο που δηµοσιεύθηκε στο υπκ' αριθ. 16 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α της 15 Φεβρουαρίου 199], τέθηχκε σε ισχύ, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 αυτής, την 16η Σεπτεµβρίου 1991. . Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 1991 Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάµενος Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας κ.α.α. ©Θ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ (14)Ανακοίνωση γιξ τη θέση σε ισχύ της Διεθνούς Συµβάσεως για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού (Βιέννη. 3 Μαρτίου 1980). Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι, στις 6 Σεπτεµβρίου 199], έλαβε χώρα στη Βιέννη ή κατάθεση στον [Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας του εγγράφου επικυρώσεως από τη Χώρα µας της Συµβάσεως για τη φυσική προστασία του πυρηνι= κού υλικού η οποία υπογράφηκε στη Βιέννη στις 4 Μαρτίου 1980. Η παραπάνω Σύµβαση, η οποία κυρώθηκε µε τον υπ' αριθ. 1636/ 1986 Νόµο που δηµοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 106 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α την 18 Ιουλίου 1986, θα τεθεί σεισχύ σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 αυτής, την 6η βρίου 1991. Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 1991 Με εντολή Υπουργού Ο Προιστάµενος Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας κ.α.α. Θ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ----φ-----ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ α5Στο Π.Δ. 376/91 τροποποίηση διατάξεων του 19/70 «περί των Ατοµικών Εγγράφων των Μονίµων Αξιωµατικών», που δηµ0ωξύ'… θηκε στο 134/4.9.91 ΦΕΚ (Τεύχος Α) γίνεται η παρακάτω διόρθωση: .Το εδάφιο β' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Β.Δ. 19/70, όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Π.Δ. 456/1976 και στη συνέχεια από το άρθρο 3 του Π.Δ. 376/9] διορθώνεται από το εσφαλµένο «Η απόφαση αυτή εκδίδεται ... από της υποβολής της αναφοράς αυτής» στο ορθό «Η απόφαση αυτή εκδίδεται προκειµένου µεν περί αυτεπαγγέλτου Ενόρκου Διοικητικής Εξετάσεως εντός έτους από της καταχωρίσεως των εγγραφών, προκειµένου δε περί Ενόρκου Διοικητικής Εξετάσεως που ενεργήθηκε µετά από υποβολή αναφοράς παραπόνων, εντός έτους από της υποβολής της αναφοράς αυτής». (Από το Υπουργείο Εθν. “Άµυνας) 20062 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΝΗΣΕΩΣ (ΠΤΕΝΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕεΘΝΙΚΟ ΤνΥΠοτΓΡΑΟΘΕιΟ ο 7 Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48. 141 Τµύµα πληροφόρηστηις: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 ή| Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στηιν επαρχκία µε καταβολύ της σξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πλπροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΕΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχος µέχρι 8 σελίδες δρχ. 30. Από 9 σελίδες µέκρι 16 δρκ. 40, από 17 έως 24 δρκ. 50 Από 25 σελίδες και πάνω τ τιµή πώληστις κάθε φύλλου (Θσέλιδου ή µέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητύς για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσηις στο Δπµόσιο Ταµείο 2531 ] …δικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 351ΖΔ Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετήσια συνδροµή είναι: βοπθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) α) Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. 8.500 Δρκ. 425 β) » ο » Β΄ » 12.500 Η 625 » » » Γ » 5.000 » 2650 δ) » » » Δ » 12.000 » 600 ε)} » » » Πράξεων » 9.500 » 475 στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. » 5.000 » 250 ζ| » ο » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 150 τ) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. Ιδ. » 6.000 » 300 θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 25000 » 1250 ια) Για όλα τα Τεύχη » 55.000 » 2.750 .Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 εσν ΑΠΟ το τΘκΝικο τνποτΡΑΦΕΙΟ
  • Το άρθρο ] του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατικῆς, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». ) Την απόφαση ΝΕ 98/22/14.11.75 χαθώς χκαι τις ΠΔ/ΤΕ 1875/22.1.91, 1887/31.1.91, 1959/25.7.9] και 1970/9.8.91,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία