ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/1/26.11.1991

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-11-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-11-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-11-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Υ ΑΡΙΘ. 1997 /6.11.91 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Θ)Τροποποΐηση της ΠΔ/ΤΕ 1979/91 ως προς την απαγόρευση είσπραξης προµήθειας επί δανείων µε ελεύθερα διαπραγµατεύσιµο επιτόΧιο. Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόφη: ΄ α) Το άρθρο 1 του Ν. 1266/ 82 «όργανα ασκΐσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και αυναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες ξιατάξεις». β) την ΠΑ/ΤΕ 1969/8.8.91 όπως τροποπουήθηκε και διευκρινίστηκε µε την ΠΑ/ΤΕ 1979/25.9.9], και … . ) την ισχύουσα διεθνώς πρακτική είαπραξης προµηθειών σε δάνεια σε συνάλλαγµα, αποφάσισε: . Να τροποποιήσει την παράγραφο 1 της ΠΑ/ΤΕ 1979/25.9.9] και να καθορίσει ότι εξαιρούνται από την απαγόρευση είσπραξης προµήθειας τα δάνεια σε συνάλλαγµα τα οποία εξυπηρετούνται µε µη υποχρεωτικά εκχωρητέα συναλλαγµατικά διαθέσιµα των δανειοδοτουµένων. Η πράξη αυτή να δηµοσευθεί στην Εφηµερδα της Κυβερνίρεως. Ο Διοικητής . ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ι τή . ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ] (10)Στο ΦΕΚ 124/2.7.8.91 στο οποίο δηµοσιεύτηκε το Π.Δ. 352/91 «Σύσταση στο Υπουργείο Γεωργίας Γενικής Γραµµατείας Δασών χαι Φυσικού Περιβάλλοντος Τροποποιήσεις διατάζεων του Π.Δ. 402 /88 Οργανισµός του Υπουργείου Γεωργίας» γίνεται η εξής διόρθωση:Σπτο άρθρο 2 περίπ. εε το εσφαλµένο: «Καταργείται το τµήµα διαχείρησης ειδών της “Άγριας Πανίδας χκαι Χλωρίδας..., ασκούνται από το τµήµα Ανάπτυξης Θηραµατικής Οικονοµίας της ίδιας Α/νσης», στο ορθό «....ασκούνται απο το τµήµα Διοίκησης Θήρας και Προστασίας Θηραµάτων της ίδιας Διεύθυνσης». (Από το Υπουργείο Γεωργίας)Στο Π. Α/γµα 433/16.10.190] «Τροποποΐηση ορισµένων ξιατά. Έεων του Καταστατικού του Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων Χαλκίδας» που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 158/18.10.1991 (τεύχος Α΄) επέρχονται οι παρακάτω διορθώσεις: α) Στη σελ. 212 ], στην αριστερή στήλη και στο στίχο 29 µεταξύ των λέξεων «...Μονοµελούς Πρωτοδικείου» τίθενται και οι λέξεις «....χαι.... Πολυµελούςβ) Στη σελ. 2122, στην αριστερή στήλη και στον 7ο στίχο αντί του εσφαλµένου «εκτελωνιστικό» τίθεται το ορθό «εκτελεστό». Επίσης στην ίδια σελίδα και στήλη στο στίχο 50 αντί του εαφαλµένου «κανονισµού» τίθεται το ορθό «κανονιστού» χαι στο στίχο 4 από το τέλος αντί του εσφαλµένου «δικαιούχος» τίθεται το ορθό «δικαιούχους». (Από το Υπουργείο Υ γείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική Γραµµατεία Κοινων. Ασφαλίσεων) -ή(2 Στο ΦΕΚ 104/4.7.199] (τ. Α) όπου δηµοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγµα 301 /1991] γίνονται οι εξής διορθώσεις: Στη σελίδα 1.520, παρ. 1, σειρά 12, το εσφαλµένο «2) ΤΣΒ χ=+ 8400 Ψ=+19500 από εχεί στο «αντικαθίσταται µε το ορθό «2) ΤΣΒ Χ=+8400 Ψ-=+19900 από εκεί στο». Στη σελίδα 1259, παρ. 2, σειρά 3, το εσφαλµένο «=0? 45“ «αντικαθίσταται το ορθό 45΄%%. (Από το Υπουργείο Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας) + 7 ΄ (13) Στο Π.Δ. 381/199] «Τροποποΐηση χαι συµπλήρωση του Π.Δ. ,ΑΔ0/1979 «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των Περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών» που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 135/Α/11.9.199] γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις σφαλµάτων: ' 1.Στη σελίδα 1899, άρθρο 2, περ. δ΄, στίχος 1 3ος απαλείφεται η τελεία α«.» µετά τη λέξή «λειτουργίας». . 2.Στη σελίδα 1899, στίχος 1 4ος διορθώνεται «λέξη από το εσφαλµένο «“Άδεις» στο ορθό «“ Άδειες». ΄ 3.Στη σελίδα 1899, άρθρο 3, προστίθεται παράγραφος 1, στην αρχή του Ίου στίχου χαι παράγραφος 2 στην αρχή του 14 στίχου. 4.Στη σελίδα 1890, άρθρο 3, στίχους 18, 33 και 35 διορθώνεται από το εσφαλµένο η λέξη «εγκυκλίου» στο ορθό «εγκύχκλιου. 1)Στη σελίδα 1900, στίχο 8ο, προστίθενται µετά την παρένθεση και προ της τελείας εισαγωγικά». 6.Στη σελίδα 1900, άρθρο 3, παρ. 3, περιπτ. γ' η λέξη «πινακίδες» διορθώνεται από το εσφαλµένο στο ορθό «πίνακες». 7.Στη σελίδα 1900 άρθρο 3, παρ. 3, περιπτώσεις θ' χαι ι η λέξη «των» στη δεύτερη στήλη από το εαφαλµένο διορθώνεται στο ορθό «της». 8.Στη σελίδα 1900, άρθρο 4, προστίθεται παράγραφος 1 στην αρχή του 1 ου στίχου. 9.Στη σελίδα 1900, άρθρο 4, παρ. 1 περιπτ. α΄' και στη δεύτερη στήλη προστίθεται ο αριθµός «20,. ' ο τ (Από το Υπουργείο Μεταφορών Επικ/νιών) ΑΠΟ τΤοΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-11-26
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/176
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία