ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/1/28.11.1991

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-11-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-11-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

“Έγκριση Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ των Υπουργείων Διχαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας (Αθήνα, ν 4 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΙΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 497 (1) Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο, µε τον τίτλο «Κώδικας Διαταγµάτων για τα Δηµοτολόγια» των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στα δηµοτολόγια, όπως καταρτίστηκε από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 1 του Ν. 1084/1980.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπόψη:1.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1084/1980 (Α΄ 253) «περί συγκροτήσεως Επιτροπών προς σύνταξιν Κωδίκων νοµοθεσίας αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών». 2.Την υπ' αριθµ. 590/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Δτηµόσιας Τάξης, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο. Οι διατάξεις των: α) από 6-10/10.11.1954 Β.Δ. (Α΄ 280) «περί δηµοτολογίων», β) από 25,6.19057/20.7.1957 Β.Δ. (Α΄ 128) «περί τροποποιήσεως του από 6 Οκτωβρίου 1954 Διατάγµατος «περί δηµοτολογίων», ) 570/1963 Β.Δ. (Α΄ 157) περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από ό-10/10.11.1954 Β.Δ. «περί δηµοτολογίων», δ) 388/1967 Β.Δ. (Α΄ 118) «περί τροποποιήσεως του υπ' αριθ. 570/199/27.9.1963 Β.Δ. «περί δηµοτολογίων» χοι ε) 323/1989 Π.Δ. (Α΄ 146) (άρθρα 17, 18 παρ. 8 χκαι Ο, 20 και 21 παρ. 3} «Δηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως αυτές τροποπονήθηκαν. συµπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την έκδοση του παρόντος, χωδικοποιούνται, µε τον τίτλο «Κώδικας Διαταγµάτων για τα Δηµοτολόγιω, σε ενιαίο χείµενο που“ έχει ως εξής: … . ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ “ “Άρθρο 1. ΄ Τήρηση Δηµοτολογίου 1.Δήµοτολόγιο τηρείται σε κάθε δήµο και κοινότητα, στο οποίο γράφονται, µε αίτηση ων ενδιαφεροµένων οι δηµότες και των δύο φύλων, κατά οικογένεια, µε ιδιαίτερο για κάθε οικογένεια αριθµό. ΄ 2.Κάθε δήµος και κοινότητα τηρεί και τα ακόλουθα, βοηθητικά του δηµοτολογίου, βιβλία: α) ευρετήριο δηµοτών. β) µητρώο θηλέων και {) βιβλίο πληθυσµού. 3.Για διευκόλυνση των υπηρεσιών και καλλίτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών επιτρέπεται τα στοιχεία του δηµοτολογίου και των άλλων βιβλίων να τηρούνται παράλληλα και µε σύστηµα καρτελλών ή άλλα σύγχρονα τεχνικά µέσα. “Άρθρο 2 Στοιχεία δηµοτολογίου Στο δηµοτολύγιο αναγράφονται ο αριθµός της οικογενειακής µερίδας, ο αύξων αριθµόςεγγραφής κάθε µέλους στην οικογενειακή µερίδα, η χρονολογία εγγραφής. το επώνυµο, το χκύριο όνοµο, το όνοµα του πατέρα, το όνοµα της µητέρας, ή χρονολογία γεννήσεως, ο τόπος γεννήσεως, η χατοικία, το θρήσκευµα, ο τρόπος και η χρονολογία κτήσεως της Ελληνικής χαι της ιδιότητας του δηµότη, το έτος και ο τόπος εγγραφής στα µητρώα αρρένων., η χρονολογία διαγραφής και η αιτιολογία αυτής και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που προβλέπει ο τύπος των φύλλων του δηµοτολογίου. 'Άρθρο 3 Στοιχεία βοηθητικών βιβλίων 1.Στο ευρετήριο αναγράφονται αλφαβητικά το επώνυµο, το χκύριο όνοµα, το όνοµα του πατέρα, το όνοµα της µητέρας και ο αριθµός της οικογενειακής µερίδας του δηµοτολογίου. 2.Στο µητρώο θηλέων, στο οποίο η καταχώρηση ίνεται κατά έτος γεννήσεως, αναγράφονται το επώνυµο και το όνοµα της εγγραφοµένης, το όνοµα του πατέρα, το όνοµα τής µητέρας, το επώνυµο και το χύριο όνοµα του συζόγου και ο αριθµός της οικογενειακής µερίδας του δηµοτολογίου. ' 3.Στο βιβλίο πλχηθυσµού περιλαµβάνονται τα στοιχεία των δηµοτών που εγγράφονται και διαγράφονται. “Άρθρο 4 Τοπος, διαστάσεις δηµρτολογίου και δαπάνη εκτύπωσης 1.Ο τύπος των φύλλων των βιβλίων, που αναφέρονται στο άρθρο 1, εµφαίνεται στα συνηµµένα στο παρόν υποδείγµατα. 2, Οι διαστάσεις του δηµοτολογίου ορίζονται σε Ο,40 έως Ο,43 µ.οριζόντια και σε Ο,50 έως Ο,55 µ χάθετα, των δε βοηθητικών βιβλίων ανάλογες, ώστε να είναι εύχολη και άνετη η αναγραφή σ' αυτά των στοιχείων του προηγούµενου άρθρου. . Η ποιότητα του χαρτιού πρέπει να είναι γραφής «µατ ή σατινέ» χαι βάρους των 100 γραµµαρίων ανά τ.µ. 4.Τα δηµοτολόγια και τα βοηθητικά βιβλία πρέπει να είναι βιβλιοδετηµένα εξ' ολοκλήρου, δηλαδή στη ράχη και στα πλευρά από ύφασµα καλής ποιότητας ή από δέρµα στη ράχη και τις γωνίες και µε βιβλιοδετικό πανί στα πλευρά. 5δ.Η δαπάνη προµήθειας του δηµοτολογίου και των βοηθητικών βιβλίων βαρύνει του προυπολογισµούς των δήµων χαι χοινοτήτων. “Άρθρο 5 Οικογενειακοί φάκελλοι Οι δήµοι και οι κοινότητες τηρούν φάκελλο για κάθε οικογένεια µε υποφακέλλους για κάθε µέλος της οικογένειας, στους οποίους τίθενται αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως και γάµου των συζύγων. χηξιαρχικής πράξεως γεννήσεως χάθε τέχκνου, θανάτου των µελών της σικογένειας, πιστοποιητικά εγγραφής των αρρένων µελών της οικογένειας στα µητρώα αρρένων, αντίγραφα τυχόν υφισταµένων τίτλων περί τιµητικών διακρίσεων και κάθε άλλο στοιχείο που αναφέρεται στην προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του δηµότη,. “Άρθρο 6 Τρόπος ενέργειας των εγγραφών και µεταβολών στο δηµοτολόγιο 1.Κάθε εγγραφή, διαγραφή, µεταφορά από τη µιά σε άλλη οικογενειακή µερίδα, προσθήκη ελλειπόντων στοιχείων, διόρθωση εσφαλµένων στοιχείων καθώς κάι κάθε άλλη µεταβολή στο δηµοτολόγιο ενεργείται, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προῦποθέσεις, είτε αυτεπαγγέλτως, βάσει επισήµων στοιχείων που υπάρχουν στο δήµο ή την χοινό. τητα, είτε χατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, πάντοτε µε πράξη του δηµάρχου ή του προέδρου της κοινότητας. Η πράξη αυτή του δηµάρχου ή του προέδρου της χοινότητας προσυπογράφεται από τον προϊστάµενο του δηµοτολογίου, δηµοτικό υπάλληλο για τους δήµους και από τον κοινοτικό υπάλληλο για τις κοινότητες, καταχωρίζεται στο δηµοτολό- ΄ γιο και είναι αµέσως εκτελεστή, 2.Ο νοµάρχης, εφόσον ξιαπιστώσει παραλείψεις ή σφάλµατα του αρµόδιου δηµάρχου ή προέδρου της κοινότητας, µπορεί να διατάξει την εγγραφή στο δηµοτολόγιο εχείνων που έχουν τα νόµιµα προσόντα του δηµότη, τη διαγραφή όσων έχουν Υραφτεί παράνοµα χαθώς χαι κάθε άλλη µεταβολή. Στις περιπτώσεις αυτές δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πράξη του δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αλλά οι απκοφάσεις εκτελούνται δια καταχωρίσεως στο δηµοτολόγιο. 3.Οιαποφάσεις, που εκδίδονται από το νοµάρχη για τη διόρθωση ή προσθήκη στοιχείων εγγραφής, ως και κάθε ἁλλή κατά νόµο µεταβολή στα µητρώα αρρένων, εκτελούνται και ως προς τα δηµοτολόγια, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.. “Άρθρο 7 Πολλαπλές εγγραφές 1.Κάθε Έλληνας υπήκοος είναι δηµότης ενός δήµου ή µιάς χοινότητας. 2.Επλ εγγραφών δηµότη σε δηµοτολόγια περισσοτέρων του ενός δήµου ή κοινότητας, επικρατέστερη είναι η εγγραφή στο δηµοτολόγιο του δήµου ή της κχοινότητας στον εκλογικό κατάλογο της οποίας είναι νόµιµα γραµµένος ο δηµότης. Σε περίπτωση που δεν είναι γραµµένος σε εκλογικό χατάλογο, επικρατεί η τελευταία χρονολογικά εγγραφή. Η διαγραφή από τα άλλα δηµοτολόγια ενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου.Μετα;δημότευση 1.Ο ενήλικας ή ο έγγαµος µπορεί µε αἰτησή του να γίνει δηµότης σε όποιο δήµο ή χοινότητα έχει αποκτήσει κατοικία πριν από µία διετία τουλάχιστον. ΄Αν ένας από τους γονείς µεταδηµοτεύσει, οι γονείς προσδιορίζουν µε αµετάκλητη δήλωσή τους στο δήµαρχο ή πρόεδρο της Κοινότητας, απ' όπου µεταδηµοτεύει, τη δηµοτικότητα των ανηλίκων τέ. κνων τους. . Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, τα ανήλικα τέχκνα, που έχουν τη θηµοτικότητα αυτού που µεταδηµοτεύει, ακολουθούν τη νέα δηµοτικότητά του, αν όµως δεν την έχουν, διατηρούν τη δηµοτικότητά τους. 2.Η διετία της µόνιµης χατοικίας, που απαιτείται για την µεταδηµότευση, αποδεικνύεται µε βεβαΐωση της αστυνοµικής αρχής στην περιφέΡεια της οποίας υπάγεται ο δήµος ή η κοινότητα, που πρόχειται να γίνει η µεταδηµότευση. Δεν απαιτείται η προῦπόθεση της διετούς χατοικίας για τη µεταδηµότευση: 1)Του ενός των συζύγων για ν αποκτήσει τη δηµοτικότητα του άλλου, β) των πρώην συζύγων λόγω λύσεως του γάµου, για ν' αποκτήσουν τη δηµοτικότητα που είχαν πριν από το γάµο, γ) του ενηλίκου, προκειµένου ν' αποκτήσει την αρχική δηµοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι Υονείς του. Η δυνατότητα στην περίπτωση αυτή παρέχεται για µία µόνο φορά.3.Η µεταδηµότευση γίνεται χατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη των νοµίµων προύποθέσεων µεταδηµοτεύσεως, µε πράξη του δηµάρχου ή προέδρου της χοινότητας. Η πράξη αυτή προσυπογράφεται από τον προϊστάµενο του δηµοτολογίου, δηµοτικό υπάλληλο για τους δήµους και τον αρµόδιο χκοινοτικό υπάλληλο για τις χοινότητες. 4.Η πράξη του δηµάρχου ή του προέδρου της χοινότητας, περί µεταδηµοτεύσεως καθίσταται από της καταχωρήσεώς της στο δηµοτολόγιο εκτελεστή, αντίγραφο δε αυτής κοινοποτείται αµέσως στο δήµο ή στην κοινότητα από την οποία έγινε η µεταδηµότευση, για τη διαγραφή του µεταδηµοτεύσαντος, χαθώς χαι στον ενδιαφερόµενο. . 5δ.Η απόχκτηση νέας δηµοτικότητας δήµου ή κοινότητας συνεπάγεται την απώλεια της προηγούµενης δηµοτικότητας. “Άρθρο 9 Αποδεικτική δύναµη των εγγραφών στο δηµοτολόγιο 1.Η εγγραφή στο δηµοτολόγιο αποτελεί την απόδειξη της ιδιότητας του δηµότη του δήµου ή της χοινότητας. 2.Τα στοιχεία του ονόµατος, η οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος, η ηµεροµηνία και το έτος γεννήσεως καθώς χαι η Ελληνική ιθαγένεια προκύπτουν από το δηµοτολόγιο. “Άρθρο 10 Ηλικία1.Οι δηµότες γράφονται στα δηµοτολόγια- µε τη χρονολογία (έτος, µήνα, ηµέρα), που σηµειώνεται στη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως αυτών. εφόσον η πράξη αυτή συντάχθηκε µέσα σε ενενΐντα ηµέρες από τη γέννηση. 2. Εφόσον δεν συντάχθηκε λΧηξιαρχική πράξη γεννήσεως ή αυτή που συντάχθηκε απολέσθηκε µε όλα τα επίσηµα αντζγραφά της ή η υπάρχουσα συντάχθηκε µετά τις ενενήντα ηµέρες από τη γέννηση, οι µεν άνδρες γράφονται µε το έτος που είναι Υραµµένοι στα µητρώα αρρένων, οι δε γυναίκες µε το έτος που χαθορίζεται από το δήµαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας. . ' . 3.Το έτος γεννήσεως γυναίκας, µε το οποίο γράφτηχε στο δηµοτολόγιο µπορεί, σε περίπτωση εσφαλµένης εγγραφής, να διορωθεί, ύστερα από αίτηση της ενδιαφεροµένης, οµοίως µε πράξη του δηµάρχου ή του προέδρου της Χοινότητας. … 4.Οι πράξεις του δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας περί καθορισµού ή διορθώσεως της ηλικίας γυναικών, πρέπεινα είναι πλήρως αιτιόλογηµένες, να στηρίζονται σε επίσηµα στοιχεία και να εκδίδονται µετά από λεπτοµερή έγγραφη εισήγηση του αρµόδιου δηµοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου.΄“Άρθρο 11 Έλεγχος και χαταχώρηση µεταβολών 1.Οι πράξεις του δηµάρχου ή του προέδρου της κοινότητας υποβάλλονται µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά στον οικείο νοµάρχη, ο οποίος αποφαίνεται για τη νοµιµότητα αυτών και την επάρκεια της αιτιολογίας, ενόψει των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Μετά την επιστροφή τους από τη νοµαρχία τα δικαιολογητικά φυλάσσονται στους οικείους φακέλλους, οι οποίοι τηρούνται στους δήµους και στις κοινότητες, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος διατάγµατος. 2.Ο νοµάρχης µπορεί, οποτεδήποτε, αυτεπαγγέλτως βάσει στοιχείων ή κατόπιν αιτήσεως χάθε ενδιαφεροµένου, που έχει έννοµο συµφέΡον να ακυρώνει ή να τροποποιεί, για παράβαση νόµου, πράξη δηµάρΧου ή προέδρου κοινότητας. “ 3.Οι εγγραφές, διαγραφές, µεταδηµοτεύσεις και οι πάσης φύσεως µεταβολές, που επέρχονται σύµφωνα µε τ' ανωτέρω µε πράξη του δηο νΙ ί=. 1 είο- τ # « µάρχου ή προέδρου κοινότητας ή µε απόφαση του νοµάρχη, καταχωρίζονται αµέσως στο δηµοτολόγιο µε µέριµνά και ευθύνη, για µεν τους δήµους του προϊσταµένου του δηµοτολογίου δηµοτικού υπαλλήλου και του δηµάρχου, για δε τις κοινοτητες του αρµόδιου χοινοτικού υπαλλήλου και του προέδρου της χοινότητας. 'ΆΑρθρο 12 Περιπτώσεις χαταρτίσεως νέου δηµοτολογίου Σε περίπτωση αναγνωρίσεως νέας κοινότητας ή δήµου, καταρτίζεται νέο δηµοτολόγιο, βάσει του υπάρχοντος δηµοτολογίου, δια µεταφοράς των αντιστοίχων εγγραφών από το παλαιό στο νέο. Ανάλογη διαδικασία τηρείται σε περίπτωση ένωσης δήµων ή χοινοτήτων ή προσαρτήσεως συνοικισµού δήµου ή χοινότητας σε άλλο δήµο ή κοινότητα. “Άρθρο 13 ΔικαιολογητικάΤα δικαιολογητικά και η διαδικασία υποβολής τους για την εγγραφή, διαγραφή, διόρθωση, µεταβολή ή προσθήµεη στοιχείων που λείπουν από το δηµοτολόγιο και κάθε λεπτοµέρεια για την ανασύνταξη αυτού, λόγω καταστροφής ή απώλειας, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. “Άρθρο 14 Ισχύς - Καταργούµενες διατάξεις . 1. Η ισχύς του διατάγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Καταργούνται: α) το από 6-10/10.1 11954 Β. Α/γµα «περί δηµοτολογίων», το από 25.6.57/20.7.1957 Β. ΔΑ/γµα «περί τροποποιήσεως του από 6-10/10.11.54 Β. Α/τος «περί δηµοτολογίων», ) το 570/1963 Β. Α/γµα «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 6-10/10.11.1954 Β. Δγ/τος «περί δηµοτολογίων» και 5) το 388/ 1967 Β. Α/γµα «περί τροποποιΐγσεως του 570/ 19-9/27.9,63 Β. Δ/ τος «περί δηµοτολογίων». Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγµατος. Αθήνα, 15 Νοεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ .ΘΕΟΔ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΕΙΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 «Δεΐγµατα των φύλλων του δηµοτολογίου και των βοηθητικών αυτού βιβλίων» ΑΗΜΟΤΟΝΟΠΟ, , . ψ'1Ρ'Κ κε ρώ | υγηαγίκ Μ:Ξ… Στοιχει ΟΝΟΜΑΤΟΣ τµβισµόΧροσολογία γωνίριως . ' Η . , = Ολογέγως , Σ ] . , , , κ Ε & Τά Μύνψη Οκονοµ. 3 'Έ. | Μήµας | Εποτής | κ . π ς | κπ | κώ | θύποιε !351&10 . … κι γραµµκς ΑικΓΡΑΦΕΣ κύίριως …#πΐ …'…………ω……… … ;' …'ξ…: ……; σ αε. µιίΐοι µεκα γόµο υκάος µιρέας | ακό την | ίστη οά τ σζ. κ ……Μψ……ψ* από τη | υπώα ( σήλη αυτή στµυώνται Έλη» έκγέ ς , ς “οµί ου. Αρθµίς | υπώία | υπίµδε κίδι λη χήριη Σ =| γ ε ε ε : υ - η 9 τ » ω -| ρώ τ )2 Ξ…… ε 3…ήΜ ξίΠδΠΠΠτ | ιεθκία νλε. =ξ &|& τ & | ι3 ! -4 .ό810.ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡρΩτο) ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΗΜΟΤΩΝ 5 Αριθµός οικογενειακής Κύριο Ονόµατα µερίδας δηµοτολογίου όνοΐια ε Η Στην οποία στην οποία Πατέρα Μητέρας γράφτηκε ι /-«ρισάλοκιο “ριάγ , ΟΝνΔ 0 ν13Ν ΥΙ4ΧΙΟΙ-οχιο ουήριόγ ΑΟΝΝΥΙ 101 04 «0λ1νικΟΝΟ ο.................. 5613 σΙ υψα…ν=.1 οπο ή . “κίκρ εύήοκφ οιόαγ οσή εήοιΟ. οιόση ρόν τισµο νηοχο «µο 9 όίκκο σρφγάοή Σίικ -νή Σµκυνφάολ. Εή Ν ( 3 ν Η Θ Ο * Δ ι Η Νοπολµοϊωνόνη &οόν οιός υίοικο, 3 ούήακσκ η “γκ 2 ιφοχνή ναοχρκη. σολφν ιοαστίφφτόλοις τος ο% Ιικιχόο ί σή οοαφάχλαο σνή-φάκάλοις 'υν κγοκο | ᾗ «ίκλο κότ “λοκιο -ριάν υτίος, οιόαν106 λ µγυώς νοκς ότο, ίέγοληο λ αή , -φάφάλλο..οτίρισο Ν ( 10Ν Η ν. Ι Ο Ν Χ η Ο 1ν # 1 9 ΕΘΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΉΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩτΤΟ)ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 498 (2) Τροποποΐηση του Π.Δ. 393/1 983 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας άηµοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη µελέτη και κχατασκευή οδικών σηράγγων χάι λοιπών υπογείων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 145), όπως αυτό ισχύει ετά και την τελευταία τροποποίηση και συµπλήρωσή του µε Π.Δ. 334/90 (ΦΕΚ Α' 134). … Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπόψη:1.Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. ό79/197 7 «περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δηµοσίων Έργων και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 245 Α'/197 7} όπως τροποποιήθηκαν µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 1418/ 1984 «Δηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 23 Α'/19084). 2.Τις διατάξεις των άρθρων #4, 85, 86 και 87 τς?ιξΘ1.Δ. 910/ 1977 «περί οργανισµού του Υπουργείου Αηµοσίων (ΦΕΚ 305 Α΄/Ί10.10.1977),. . 3.γνωµοδότηση 639/23.10.19091 του Συµβουλίου της Επιχρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Στο τέλος της περιπτώσεως γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 393/83 (ΦΕΚ 14δ5Α΄) όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο του Π.Δ. 561/19084 (ΦΕΚ 203 Α'/1984) και . µε το άρθρο 1 του Π.Δ. 40/1989 (ΦΕΚ Α΄ 18/1980), προστίθεται εδάφιο ως εξής: : «Ειδικά για το τµήµα αυτό ορίζεται ως Προϊσταµένη Αρχή η Α/νση Έργων της τέως 7ης ΠΥΔΕ. η οποία και ασκεί όλες τις σχετικές αρµοδιότητες», πλην µελετών και εδαφοτεχνικών ερευνών που παραµένουν στην ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ». “Άρθρο 2 Η ισχύς του Διατάγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων,. αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του Διατάγµατος αυτού. Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ κΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ---«ή---ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 499 (8) Τροποποΐηση. και συµπλίρωση διατάξεων του Π.Δ. 31/ 1990 (Α.11/ 5.2:1990) «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διτάξεις των άρθρων 3, 5 χαι 6 του Ν. 6422 /1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου κ.λπ.» (ΦΕΚ 412/Α/ 1934) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τον Ν.Δ. 1150/1949 (ΦΕΚ 240/Α/11.10.49) άρθρο 1 παρ. 2-4. 2.Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανω. ' 3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 396 /89 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.1980) «Όργανισµός Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και του Π.Δ. 229 /86 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας». 4.Την Υ:1547/26.9.91 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρψού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «περί ανάθεσης αρµοξδιοτήγέων στον Υφυπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Βασίλειο Μαντζώρτ. . 5.Την 551/29.8.91 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρα-΄ τείας, µε πρόταση του Υφυπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο.λογίας, αποφασίζοΡµε: 'Άρθρο 1 Το υπεδάφιο 2 του εδαφίου (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 31/1990 αντικαθίσταται ως εξής:« 2.Τα βαρέα οχήµατα µηχανήµατα µεταφοράς και εναποθέσεως πέτρινων όγκων και παρόµοια, ιπποδύναµης µεγαλύτερης των τιακοσίων (300) ίππων». “Άρθρο 2 1.Το εδάφιο 3 της παραγράφου Α. του άρθρου 7 του Π.Δ. 31/1990 αντικαθίσταται ως εξής:« 3.Για τους πτυχιούχους τεχνικών επαγγελµατικών λυκείων του Ν. 1566/1985 του τοµέα µηχανολογικού και τους πτυχιούχους τεχνικών επαγγελµατικών σχολών του Ν. 1566/1985 ειδικότητας µηχανολογικχών εγκαταστάσεων χαι ισοτίµων, καθώς και τους πτυχιούχους των τεχνικών επαγγελµατικών λυκείων και σχολών του Ν. 1566 τοµέα ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού και ειδικότητας ηλεκτρολογικών : εγκαταστάσεων αντίστοιχα, η συνολική απαιτούµενη προύπηρεσία των παραγράφων α, β, 7 και δ µειώνεται στο ένα τρίτο (1/Ά)».΄ 2.Το στοιχείο (β) του εδαφίου 2, της παραγράφου Β του άρθρου 7 του Π.Δ. 31 /1 990 αντικαθίσταται ως εξής: .« 1)Για τους πτυχιούχους τεχνικών επαγγελµατικών λυκείων του Ν. 1566/1985 ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού τοµέα και τους πτυχιούχους τεχνικών επαγγελµατικών σχολών του Ν. 1566/1985 ειδικότητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και τους πτυχιούχους των τεχνικών επαγγελµατικών λυκεΐων χαι σχολών του Ν. Τ566/1985 τοµέα µηχανολογικού χαι ειδικότητας µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντίστοιχα και ισοτίµων, η στις παραγράφους α, β. 7 χαι δ συνολική απαιτούµενη προύπηρεσία µειώνεται στο ένα τρίτο (1/Ά)ρ. ΄ “Άρθρο 3 Η ισχύς του παάρόντος Διατάγµατος αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. - τ 21 Νοεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο νφγΠονΡτΟΣ ΒιΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ ----ή--ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ“Έγκριση Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ των Υπουργείών Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Βουχ= γαρίας (Αθήνα, 5.6.1991). ' Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Έχοντας υπόψης 1.Τις διατάξεις της Σύµβασης Δικαστικής αρωγής επί αστικών χαι ποινικών θεµάτων µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 10.4.1976 και κυρώθηκε µε τον υπ' αριθ. 841/1978 Νόµο που δηµοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 228 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήγσεως τεύχος Α΄ της 21 ης Δεκεµβρίου 1978. . 2.Το περιεχόµενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου, αποφασίζουµε: Εγκρίνουµε ως έχει και στγοσύνδΣό1Ξδύ πτο-Πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης/της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας πο υπογράφηκε στην Αθΐνα στις 5Ιουνίου 199], της οποίας το χείµενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 1991 Οι ΥπονΡτοι Α. ΣΑΜΑΡΑΣ [ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας χκαι του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας.Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης της Ελλχηνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, οδηγούµενοι από την κοινή επιθυµία τους να συνάψφουν σχέσεις συνεργασίας και να δηµιουργήσουν συνθήκες για ανταλλαγή εµπειρίας και γνώσεων στον τοµέα της νοµοθεσίας, της οργάνωσης και της λειτουργίας των δικαστηρίων χαι του σωφρονιστικού συστήµατος των δύο χωρών, συµφώνησαν τα εξής: 1; Τα δύο Υπουργεία θα συνεργάζονται στον τοµέα της νοµοθεσίας, της διοικήσεως της Δικαιοσύνής, της λειτουργίας των δικαστηρίων, της και θα ανταλλάσσουν τις γνώσεις τους στους τοµείς της νοµικής επιστήµης και της εκπαίδευσης των νοµικών στελεχών. Για το σκοπό αυτό: 1)Θα ανταλλάσσουν χείµενα σχετικά µε νόµους, διατάγµατα, οργανισµούς και προτάσεις ή εκθέσεις, που έχουν σχέση µε τις δραστηριότητες και την διάρθρωση των Υπουργείων Δικαιοσύνης των δύο χωρών. 2)Θα προωθούν την κατάρτιση προτάσεων για τροπολογία χκαι συµπλήρωση των εν ισχύι συµφωνιών και συµβάσεων, όπως και την επε. ξεργασία νέων συµφωνιών, τέτοιων, που θα ρυθµίζουν τις ελληνο. βουλγαρικές σχέσεις στον τοµέα της δικαιοσύνης εν γένει. ' 2.Τα δύο Υπουργεία θα συστήσουν αντιπροσωπείες και οµάδες εργασίας για την ανταλλαγή απόψεων χαι εµπειρίας µε σκοπό την επίλυση προβληµάτων της αρµοδιότητάς τους και την προαγωγή των σχέσεων των δύο χωρών στον τοµέα της δικαιοσύνης. 3.Τα δύο Υπουργεία θα ανταλλάσσουν στατιστικά στοιχεία στον τοµέα της χαταπολέµησης της εγκληµατικότητας. >4.Τα δύο Υπουργεία θα ανταλλάσσουν απόψεις τους κατά την συµµετοχή τους σε διεθνή συνέδριά. στο Συµβούλιο της Ευρώπης, σε διάσκέψεις και άλλες εκδηλώσεις νοµικού χαρακτήρα. ΄ Προς τον σκοπό εφαρµογής του παρόντος πρωτοκόλλου και της πε ραιτέρω συµεηγασίας, θα συσταθεί Μικτή εξαµελής Επιτροπή επί θεµάτων Δικαιο υΌης που θα αποτελείται από εχπβοσώπους των αντιστοίχων Υπουργείων Δικαιοσύνης και Εξωτερικών και εκπροσώπους του Δικαστικού Σώµατος. Το παρόν Πρωτδκολλο Χαταρτίσθηκε σε δύο αντίτυπα, χάθε ἓνα στα ελληνικά και στα βουλγαρικά και τα δύο χεΐµενα είναι ισοδύναµα. Το Πρωτόκολλο αρχίζειναισχύειαπό την ηµέρα της υπογραφής του., Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣΠΕΝΤΣΟ ΠΕΝΕΦ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ κΥΕΕΡΝΗΣΕΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ τΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθήνα, 5 Ἰουνίου 1991 >.ΑΠΟ το ΕΘκικο λτ*:πζόΉΜεω
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία