, , (13) . Πράξη διοικητή αριθ. 1957 /12.7.91 (Άρθρο 1 του Ν. 1266 Ορισµός µελους της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής Ελέγχου Παρα. βάσεων Πιστωτικών Κανόνων , ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αφού έλαβε υπόφή: α) το άρθρο } του Ν. 1266/ 82 «οργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγματιχης πολιτικης και άλλες διατάξεις», β) την Πραξη του 1942/23 5.01 σχετικά µε τη συνθεση της ΄ Επιτροπής Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών ΄ . Κανύνων, αποφάσισε τα ακόλουθα: Οριζεται η Σεβστή Τασαγκάρη. δικηγόρος της Διεύθυνσης Νοµικών Υπηρεσιών. ως µέλος της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής Έλέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων. Η Πράξη αυτή,. να δηµοσιευθει στην Εφηµεριδα της Κυβερνησεώως. ] 5 Ιουλίου 199 | Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ (14Αίτήµα παροχής άδειας σύστασης ΄Γραπεζας µε την επωνυµία «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Α.Ε. Συνεδρίαση 476/18.6.91 ΤΡΑΙΙΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΄ Αφού ελαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 50/6/Ι9Ή «π=ρι ανωνυµων εταιρειών χκαι τραπέζών» και του ΑΝ 1665/195 ] «περί λειτουρΜ και ελέγχου των τραπεζών», όπως ισχύουν, β) τους Ν. 1806/ 88 και 1868/89, ΤΗΝ ΠΑ/ΤΕ 336/29.2.84, όπως ισχύει, δ) την ΠΑ/ΤΕ 802 /2.12 86. ε) την ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.828, όπως ισχύει, ' στ) τις από 27.6.90 και 10.8.90 (ΑΠ 1569 και 1909) αιτή. 'σεις του Σ. Σταµουλη µέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου. , Μπίκα για την παροχή άδειας ιδρυσης και λειτουργίας τραπεζ. . κού ιδρύµατος:µε την επώνυµία «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.ιζ το 342 /13.6.91 (ΑΠ 5074) έγγραφο της Τράπεξας της Ελλαδος (Διευθυνση Γενικής Επιθεωρησης Τραπεζών), αποφά. σισε:να µην παράσχει άδεια λειτουργιας στην Ελλάδα ανώνυµ τραπεζικής ετάιρείας µε την επωνυµία «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΡΑ. ΠΕΖΑ, Α.Ε., διότι δεν πληρούνται οι νόµηµες προύποθέσεις, χαι ειδικότερα:1.Γνωστοποΐηση των χυριότερων φυσικών ή νοµικών προσώπων που θα συµµετάσχουν τελικά στο χεφάλαιο της Τράπεξας και συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων καθώς και των σχετι. κχών υπεύθυνων δηλώσεων. 2.Υποβολή δηλώσεων εχ µέρους -ων παραπάνω προσώπων - για την προέλευση των χρηµατικών τους µέσων. . Ανάληφη της υποχρέωσης αναγγελίας στην Τράπεζα τς Ελλάδος των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και υποβολής βιο“γραφικών τους σηµειωµάτων. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερ. ΟΠΡΟΕΑΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΔΗ | - Ακριβές αντ1ίγρα΄φο . Αθήνα. 15 Ίουλίου 1991 Η Γραµµατέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ (15)ιδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας (Βερτεεοπιαήνε Ο Πες) από την Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος στο Λονδίνο Συνεδρίαση 477 /1.7.91 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ . Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ “ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφου ελαβε υποφη 1)την απόφαση ΕΝΠΟΘ 463/17 12.90, 2)το 980/12.6.91 (ΑΠ 5062) έγγραφο της Εµπορικής Τρά. πεζας της Ελλάδος αποφάσισειτα. ακόλουθα: 1.Εγκρίνει την ίδρυση από την Εµπορική Τράπεζα της Ελλα| δος, Γραφείου Αντιπροσωπειας στο.Λονδίνο. Το ύψος του χορηγούµενου συναλλάγµατος για την καλυφ7| των δαπανών εγκαταστασης και λειτουργίας του παραπάνω Γραφείου θα καθορίζεύαι, από την Επιτροπή Συναλλάγµατός της της Ελλάδος, µετά από σχετική αιτηση της ΕμποριΧης Τράπεζας της Ελλάδος. Η εν λόγω τράπεζα έχει υποχρέωση µέσα σε δεκαπέντε (15) . µέρες από την έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω Γραφείου Αντιπροσωπείας να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Νοµισµατικής Πολιτικής και Τραπεζικών ΕργασιωΨ) προσδισρίζοντας. την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασής του., καθώς και τα πρόσωπα που θα επανδρώσουν το προαναφέ“ ρόµενο γραφείο. ε2.Η απόφαση ΕΝΠΘ 463/7/17.12.90 χαταργείται. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερ. νήσεως. Η Αθΐνα, 19 Ιουλίου 1991 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αχκριβές αντίγραφο
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία