ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/1/31.07.1991

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-07-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητική αριθ. 1959 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Υποχρεωτικές τοποθετήσεις επί των χαταθέσεων στις τράπεζες. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1266/82 ασκήσεως ΄ Σς νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλδιατάξεις», ΄ ) την απόφ. ΝΕ 1509/1/14.9.68, όπως ισχύει, την ΠΑ/ΤΕ 84/ '-9.82 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν τις υποχρεωτικές τοποθεΣΠπεις ποφοστών επί των καταθέσεων των τραπεζών σε χκαταθέσεις στην Ράπεζα της Ελλάδος, σε έντοκα γραµµάτια του Δηµοσίου, σε βτοτεδάνεια µε βάση την απόφ. ΝΕ 197/78 και σε δάνεια προς δηµόεπιχειρήσεις και οργανισµούς, ) τη σκοπιµότητα απλούστευσης της διαδικασίας πραγµατοποΐησης τών πιο πάνω υποχρεωτικών τοποθετήσεων και διενέργειας των σχετιΧων΄λογιστιιών εγγραφών στους τρεχούµενους λογαριασµούς των τραπέκών στην Τράπεζα της Ελλάδος µε τρέχουσα αξία ώστε τα υπόλοιπα των λογαριασµών αυτών να απεικονίζουν ακριβέστερα τη ρευστότητα τωών τραπεζών, απεφάσισε: ' α τροποποιήσει τις διατάξεις που διέπουν τις υποχρεωτικές τοποθε“Ἴρεις των τραπεζών χαι να καθορίσει τα ακόλουθα: - 10 ποσοστό των καταθέσεών τους που οι τράπεζες υποχρεούνται ϊα χαταθέσουν στην Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε την ΠΔ/ΤΕ .319/27.6.88 καθορίζεται σε 99 εχ του οποΐου το ἥµισυ τηρείται σε κατάθεση χαι το υπόλοιπο σε έντοκη κατάθεση προς επιτόχκιο δ% ετησίως. Οι τράπεζες δύνανται να συµφηφίζουν διαθέσιµα τουςσε µετρητά στην υποχρέωση άτοκης κατάθεσης στην Τράπεζα της Ελλάδος, µέχρι ποσού το οποίο αντιστοιχεί στο 2 του συνόλου των χαταθέσεων που υπόχκεινται στη δέσµευση. Το συµφηφιζόµενο ποσό µετρητών είναι ο µέσος όρος των αντίστοιχων τηµερησίων υπολοίπων κατά τη διάρχκεια του µήνα στον οποίο αφορούν οι δεσµεύσεις. Ειδικά προκειµένου περί των χαταθέσεων στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος το πιο πάνω ποφοστό υποχρεωτικής κατάθεσης στην Τράτεζα Ελλάδος καθορίζεται σε 5,5ύ? εχ του οποίου 4,5%% άτοκο και 1 % έντοχο.2.Οι υποχρεωτικές τοποθετήσεις ποσοστών επί των καταθέσεων των τραπεζών σε χαταθέσεις ατην Τράπεζα της Ελλάδος, σε έντοκα γραµµάτιο του Δηµοσίου, σε δάνεια προς την βιοτεχνία µε βάση την απόφ. ΝΕ 197 /78 και σε δάνεια προς δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς πραγµατοποιούνται µε αΈία (ΝΑΙΕΗΒ) την τελευταία εργάσυµη ηµέρα χάθε µήνα και υπολογίζονται µε βάση τα µέσα υπόλοιπα των χαταθέσεων των τραπεζών κατά τον αµέσως προηγούµενο Εξαιρούνται οι υποχρεωτικές τοποθετήσεις που αντιστοιχούν σε πράξεις ανταλλαγής συναλλάγµατος - δραχµών ΑΡ) των τραπεζών µε την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες πραγµατοποισύνται µε αξία την ηµέρα διενέργειας των πράξεων αυτών σύµφωνα µε την απόφαση ΥΠ 155/1/ 31.12.76.Οιτράπεζες που χορηγούν δάνεια προς δηµόσιους οργανισµούς δύνανται να αντλούν τα αντίστοιχα ποσά από το κατατεθειµένο στην Τράπεζα της Ελλάδος α«διάθετο υπόλοικο της σχετικής υποχρέωσης µε αξία την ηµέρα έγγραφης γνωστοποίησης στην Τράπεζα της Ελλάδος της κάθε χορΐγγησης µε την προύπόθεση ότι το σχετικό ποσό είναι τουλάχιστον δραχµές εκατό εκατοµµύρια (δρχ. 100.000.000),. Οι τράτεζες που για το σύνολο ή µέρος του δικτύου καταστηµάτων τους αδυνατούν να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος µέσα µηνιαία υπόλοιπα χαταθέσεων δύνανται εναλλακτικά για τα καταστήµατα αυτά να υποβάλλουν µέχρι και το µΐγνα Μάρτιο 1992 στην Τράπεζα της Ελλάδος στοιχεία υπολοίπων καταθέσεων τέλους µηνός για τον υπολογισµό των υποχρεωτικών τοποθετήσεων. Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισµό του αδιάθετου υπολοίπου της υποχρέωσης για χορήγηση βιοτεχνικών δανείων χαι δανείων προς δηµόσιους οργανισµούς που χκατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος θα λαµβάνονται υπόφη τα υπόλοιπκα των αντίστοιχων χορηγΐσεων των τραπεζών στο τέλος του προηγούµενου µήνα. 3.Ως βάση υπολογισµού των πιο πάνω υποχρεωτικών τοποθετήσεων των τραπεζών λαµβάνονται οι πάσης φύσεως ιδιωτικές χαταθέσεις σε δραχµές, (περιλαµβανοµένων χαι των πιστοποιητικών χαταθέσεων) και οι καταθέσεις σε συνάλλαγµα το προϊόν των οποίων εχχωρείται έναντι δραχµών ατην Τράπεζα της Ελλάδος, (περιλαµβανοµένων και των πράξεων % ΑΡ). Κατ' εξαίρεση, η βάση υπολογισµού των υποχρεωτικών τοποθετήσεων των τραπεζών σε βιοτεχνικά δάνεια της απόφ. ΝΕ 197 /78 δεν περιλαµβάνει τις πιο πάνω καταθέσεις σε συνάλλαγµα. 4.Τα στοιχεία καταθέσεων κάθε µΐγνα επί των οποίων θα υπολογίζονται οι υποχρεωτικές τοποθετήσεις των τραπεζών θα υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος µέχρι και την εικοστήν ηµέρα του αµέσως επόµενου Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των στοιχείων οι σχετικές εγγραφές θα πραγµατοποιούνται µε αξία την τελευταία εργάσηη ηµέρα του µήνα µέχρι την εικοστήν τµέρα του οποίου τα στοιχεία υποβάλλονται. Για κάθε µήνα καθυστέρησης πρόσθετο ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 15 του προς δέσµευση ποσού µεταφέρεται σε άτοκη κατάθεση σητν Τράπεζα της Ελλάδος επί 6 µήγνες, µε χρέωση του τρεχούµενου λογαριασµού της τράπεζας. 5.Καταργούνται οι ανά δεκαΐµερο δεσµεύσεις επί καταθέσεων για υποχρεωτικές τοπκοθετήσεις των τραπεζών σε καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος. 6.Οι προσωρινές χαταθέσεις της Τράτεζας της Ελλάδος στις τράπεζες, που προβλέπονται στη δεύτερη παράγραφο της ΠΔ/ΤΕ 84/3.9.82 σε περίπτωση αποδέσµευσης εντόχων γραµµατίων του Δηµοσίου µε αναδροµική αξία επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται χαι ατην περίπτωση αποδέσµευσης µε τρέχουσα αξία. 7.Καταργούνται οι δεσµεύσεις που πραγµατοποιούνται µε βάση τις διατάξεις της απόφασης ΕΝΠΘ 85/22/1983 «περί χρεωστικών νπο. λοίπων εξωτερικών λογαριασµών χαταθέσεων όψεως σε δραχµές». 8.Οι ξιατάξεις της παρούσας Πράξης αρχίζουν να εφαρµόζονται επί των υπολοίπων καταθέσεων και χορηγΐγσεων του µηνός Σεπτεµβρίου 1991 Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 25 Ιουλίου 199} Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥ ΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 . π ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.141 * Τµύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.256.761 τπ* Αποστολύ ΦΕΚ στην επαρχκία µε κ.ατσβολή της αξίας το'υ δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.3έη νάΤιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΘΣ: Κάθε τεύχος µέκρι 8 σελίδες δρκ. 50. Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρχ. 80, από 17 έως 24 δρχ. 100 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλησηις κάθε φύλλου (Βσέλιδου ᾗ µέρους αυτού) αυξάνεται κατά 30 δρκ.Μπορείτε' να γίνετε συνδροµητής για όποιο τεύχκος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δπµόσιο Ταµείο 3512 |. . Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετύσια συνδροµήύ είναι: βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. 10.000 Δρκ. 500 2)» » » Β΄ » 19.000 » 950 3)» » » Γ » 6.000 » 300 4)» » » Δ΄ » 18.000 » 900 5)» » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 12.000 » 600 6)» » » Ν.Π.Δ.Δ. » 6.000 » 300 ζ)| » ο » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 150 τ) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. Ιδ. » 6.000 » 300 Θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 40.000 » 2.000 7)Για όλα τα Τεύχη » 85.000 » 4.250 Πλπροφορίες: τηλ. 52.48.320 ; “} χπο το τουτκό τ«πότΡΑΦΕΙΟ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία