ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/2/07.03.1991

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-03-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-03-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-03-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριβ. 1906/25.2.91 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Καταβαλλόµενες προµήθειες στα πιστωτικά ιδρύµατα και χρηµατιστέςµέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τη διακίνηση οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ.ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει την παράγραφο 1 της ΠΑ/ΤΕ 1353/25.8.88, όπως ισχύει χαθώς χκαι την παράγραφο 1 της ΠΔ/ΤΕ 1354/ 25.8.88 και να χαθορίσει τα εξής: 1.Τα ποσοστά προµηθειών που καθορίσθηκαν µε τις ΠΑ/ΤΕ 1854/ 14.12.90 και 1870/14.1.9] ισχύουν και για τη διάθεση οµολόγων του Δηµοσίου σε δραχµές ή µε ρήτρα συναλλάγµατος σε έπενδυτές κατοίκους εξωτερικού (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα). Οι ανωτέρω προµήθειες υπολογίζονται επί της ονοµαστικής αξίας των οµολόγων. 2.Διευχρινίζεται ότι για την εξόφληση των πιο πάνω χατηγοριών οµολύόγων σε επενδυτές κατοίκους εξωτερικού (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ουδεµία προµήθεια καταβάλλεται. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των ΠΑ/ΤΕ 1353/25.8.88 και 1354/25.8.88. όπως ισχύουν. Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνΐσεως. Ο Διοικητής ΑΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ
  • Τις ΠΑ/ΤΕ 1155/5.10.87, όπως τροποποιήθηκε µε τις ΠΑ/ΤΕ 1353/25.8.88, 1354/25.8.88 και 1721 /29.3.90. ) Τις ΠΑ/ΤΕ 1854/14.12.90 χκαι 1870/14.1.91. 5} Την από 10 Νοεµβρίου 1986 µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Δηµοσίου σύµβαση ανάθεσης από το Ελληνικό Δηµόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος της διαχείρισης των οµολάγων που εκδίδει το Δηµόσιο. όπως τροποποιήθηκε µέε τις από 14.12.90 και 11.1.91 συµβάσεις µεταξύ των αυτών συµβαλλοµένων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία