ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/3/07.03.1991

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-03-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-03-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-02-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄Έγκριση µεταβολών στην έδρα λειτουργίας και στις διενεργούµενες εργασίες µονάδων της Τράπεζας Κρήτης. Συνεδρίαση 462 /7.12.,90) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑ! ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να εγκρίνει: α) την ίδρυση και λειτουργία Θνρίδας Συναλλαγών της Τράπεζας Κρήτης στα Τρίκαλα µε ταυτόχρονη παύση των εργασιών της Θυρίδας Συναλλαγών της στην Αράχωβα και β) την µετατροπή σε υποκατάστηµα της Θυρίδας Συναλλαγών Κορυδαλλού της εν λόγω τράπεζας µε ταυτόχρονη µετατροπή σε Θυρίδα Συναλλαγών του Υποκαταστήµατος της Ανγίου. Η Τράπεζα Κρήτης έχει υποχρέωση µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την έναρξη λειτουργίας των παραπάνω µονάδων στις νέες τους θέσεις, µετά τις προαναφερόµενες µεταβολές. να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νοµισµατικής Πολιτικής καιΤραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, Ελέγχου για την Εφαρµογή των Συναλλαγµατικών Κανόνων). Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη . Η Γραµµατέας Ακριβές αντίγραφο
  • {) Το 1369/90 (ΑΠ 2376) έγγραφο της Τράπεζας Κρήτης.
  • Τις προηγούµενες αποφάσεις της 334/22 /24.11.86, 356/12/ 22.5.87 και 42Τ7/17/31.7.89 µε τις οποίες εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία από την Τράπεζα Κρήτης νέων υποκαταστηµάτων και θυρίδων Συναλλαγών. βάσει των οποίων τέθηχκαν σε λειτουργία το υποκατάστηµα Αιγίου και οι Θυρίδες Συναλλαγών Κορυδαλλού και Αράχωβας, αντίστοιχ
  • Την σχετική εισήγηση της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών (ΑΠ 2773),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία