ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/4/07.03.1991

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-03-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-03-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-03-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συµπλήρωση της απόφασης ΕΝΠΘ 448/2/7.5.90 που αφορά τις επενδύσεις των τραπεζών σε µετοχές επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. (Συνεδρίαση 465/5.2.91) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να αντικαταστήσει το υπό ατοιχείο (() εδάφιο της απόφασης ΕΝΠΘ 448/2/7.5.90 ως εξής: ) πιστωτικά χαι χρηµατοδοτικά ιδρύµατα. Ως χρηµατοδοτικά ιδρύµατα για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δεν αποτελούν πιστωτικό ίδρυµα και οι οποίες διενεργούν δραστηριότητες παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων (περιλαµβανοµένων των εγγυήσεων) ή απόκτησης συµµετοχών ή πραγµατοποΐησης τοποθετήσεων (ενδεικτικά αναφέρονται οι εταιρείες ἵασιούίπξ, παροχής υπηρεσιών χαταναλωτικής πί-στης. εταιρείες του Ν.Δ. ό608/12/20.8.70. εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού χεφαλαίου. χαθώς και οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης). Κατά τα λοικά η απόφαση ΕΝΠΘ 448/2/7.5.90 παραµένει αµετάθλητη, Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραµµατέας ΑχριΒές αντίγραφο Αθήνα. 27 Φεβρουαρίου 1991 Η Γραµµατέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ -----φ-----ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
  • Την πιο πάνω απόφαση ΕΝΠΘ 448/2/7.5.90.
  • Την σκοπιµότητα παρακολούθησης και αξιολόγησης των συµµετοχών των τραπεζών σε νέες χατηγορίες επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία