ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/6/07.03.1991

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-03-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-03-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-03-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Διόρθωση σφάλµατος στα:]) Στο Π.Δ. 436/90 που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 169/Α/14.12.1900 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Λέσβου στα έχοντας υπόψη στο ό διορθώνεται ο αριθ. της απόφ. στο σωστό: αριθ. Υ.114Ο/1051173/1390/ Ο001/1990 (ΦΕΚ 420/Β/10.7.90),. Στο άρθρο 3 του ιδίου Π.Δ/τος απαλείφεται η τελευταία σειρά: (Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων θέσεις (1)) 2) Στο Π.Δ. 437/90 του ιδίου ΦΕΚ «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στα έχοντας υπόψη αριθ. 4 στην' τρίτη σειρά η λέξη Πάτρας γράφεται µε χεφαλαίο το (Π). . 3) Στο Π.Δ. 439/90 που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1'1()|Α|ξ 14.12.1990 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Κα. βάλας» στα έχοντας υπόψη αριθ. 6 στη δεύτερη σειρά συµπληρώνε. ται «Ανάθεση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Οικονοµικών στον Τφυ πουργό Οικονοµικών. 4) Στο Π.Α. 440/90 που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 170 /Α/* 14.12.1990 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Ήρα. κλείου» στα έχοντας υπόφη αριθ. 6 στην τρίτη σειρά συµπληρώνεται «Ανάθεση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Οικονοµικών στον Ήφυ. πουργό Οικονοµικών». [ 5) Στο άρθρο 1 του ιδίου Π.Δ/τος στην πέµπτη σειρά διορθώνεται η περίπτωση (γ): Τµήµα Μητρώου-Μηχανογραφικών εφαρµογών. 6) Στο άρθρο 2 του ιδίου Π.Α/τος στην εικοστή πρώτη σειρά συµπλη. ρώνεται Στατιστική παρακολούθηση της Εµπορικής και Βιοµη. χανικής. Επαγγελµατικής και Βιοτεχνικής κίνησης κ.τ.λ.». ' 7) Στο Π.Δ. 441/90 που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 170/Α/ 14.12.1990 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Μα- * γνησίας» στο άρθρο 2. σελίδα 1450, στη δεκάτη ενάτη σειρά, περί. πτωση γ. διορθώνεται Τµήµα Μητρώου Μηχανογραφικών εφαρµο. γών. … 8) Στο άρθρο 3 του ιδίου Π.Δ/τος σελίδα 1450 στην τελευταία σειρά διορθώνεται Η/Υ. 9) Στο Π.Δ. 442/90 που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 170/Α/ 14.12.1990 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Μεασηνίας» στα έχοντας υπόψη αριθ. 6 σειρά δεύτερη συµπληρώνεται «Ανάθεση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυ πουργό Οικονοµικών». 10) Στο Π.Δ. 445/90 που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 17/Α/ 14.12.1990 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Σά.µου» στα έχοντας υπόψη αριθ. 6 σελίδα 1455, σειρά δεύτερη συµπληρώνεται «Ανάθεση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργό Οικονοµικών». 11) Στο Π.Δ. 447/90 που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 171/4/ 14.12.1990 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του επιµελητηρίου Αχαΐας,» στο άρθρο 2 σελίδα 1459 περίπτωση Β Τµήµα Διοικητικού-Οικονοµικού σειρά τριακοστή δεύτερη απαλείφεται - Η µέριµνα για την χατάρτιση και τροποποίηση του προύπολογισµού του Επηµελητηρίου γιατί έχει γραφεί δύο φορές. (Από το Υπουργείο Εµπορίου) ΑΠΟ το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-03-07
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/30
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία