ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/Δ61463Φ9/5/2/

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση σχεδίου συνεργασίας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας για τα έτη 1992-1993 μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πρόνοιας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας (Βουδαπέστη 28.2.1992).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να επικεντρώσουν τη συνεργασία τους υπό τη μορφή που αναφέρεται στο άρθρο 2 στους ακόλουθους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος: α. Οργάνωση και χρηματοδότηση Υγειονομικής Φροντίδας. β. Διοίκηση υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας κυβερνητικών και τοπικών αρμοδιοτήτων. γ. Ο ρόλος των Ιδιωτικών Ιδρυμάτων στην παροχή υγειονομικής φροντίδας. δ. Αβάθμια φροντίδα υγείας. ε. Επιδημιολογία μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νόσων, στ. Πρόληψη και θεραπεία του ΑΙDS, καρκίνου και καρδιαγγειακών νόσων. ζ. Αιματολογία. η. Υγειονομική φροντίδα των ηλικιωμένων. θ. Προστασία της υγείας των παιδιών και των νέων. ι. Ψυχική Υγεία. κ. Πρόληψη χρήσης ναρκωτικών και θεραπεία χρηστών. Ο καθορισμός αυτών των τομέων είναι ενδεικτικός και δεν αποκλείεται η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων σε άλλους τομείς, όπως συμφωνήθηκε αμοιβαία.
Άρθρο 2
1.  
  Η συνεργασία θα πραγματοποιηθεί με τις ακόλουθες μορφές, α. Ανταλλαγή πληροφοριών και κατόπιν αιτήσεως-ανταλλαγή εκδόσεων. β. Ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4 κατωτέρω. γ. Απευθείας συνεργασία μεταξύ Ιδρυμάτων, καθοριζομένων από τα συμβαλλόμενα μέρη, με βάση απευθείας συμφωνίες, που θα συναφθούν μεταξύ των ενδιαφερομένων Ιδρυμάτων.
Άρθρο 3 "Ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων"
1.  
  Τα συμβαλλόμενα μέρη θα αποστέλλουν εμπειρογνώμονες το ένα στο άλλο για ανταλλαγή εμπειριών, κάνοντας χρήση ενός ποσοστού ανταλλαγών 10 εβδομάδων το χρόνο. Τα μέρη θα πληροφορούν το ένα το άλλο τ όνομα, το επάγγελμα τον τομέα ενδιαφέροντος και την γνώση της ξένης γλώσσας των ειδικών που θα προτείνονται για εκπαιδευτικό ταξίδι σύμφωνα με το παραπάνω ποσοστό ανταλλαγών, το αργότερο 30 ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της επίσκεψης.
Άρθρο 4
1.  
  Η ανταλλαγή των εκδόσεων που αναφέρονται στην (α) παράγραφο του άρθρου 23α γίνεται δωρεάν
2.  
  Σε περίπτωση επισκέψεων σύμφωνα με το ποσοστό ανταλλαγών που προσδιορίζεται στο Αρθρο 3 αυτού του σχεδίου συνεργασίας τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα θα καλύπτονται από το αποστέλον μέρος. Το μέρος υποδοχής θα καλύπτει όλα τα έξοδα ταξιδιού που θα προκύπτουν σε σχέση με το καταρτιζόμενο πρόγραμμα στο εσωτερικό της χώρας καθώς και τα έξοδα διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης. 7.000 δρχ. για την Ελληνική Δημοκρατία 1.500 FΤS για την Δημοκρατία της Ουγγαρίας.
3.  
  Όλα τα έξοδα που θα προκύψουν στα πλαίσια της απευθείας συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων, θα καλύπτονται από τα ίδια τα Ιδρύματα
Άρθρο Αρθρο5 "·"
1.  
  Για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με την συνεργασία, για το οποίο το παρόν σχέδιο συνεργασίας δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενεργούν επί τη βάσει της συμφωνίας που υπεγράφη στη Βουδαπέστη στις 22 Απριλίου 1986. Εισαγωγή αλλαγών στο σχέδιο συνεργασίας απαιτεί τη συναίνεση αμφοτέρων των συμβαλλομένων Μερών. Το παρόν σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1993. Εγένετο στην Βουδαπέστη στις 28 Φεβρουαρίου 1992 σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα στην Αγγλική γλώσσα, και τα δύο εξίσου αυθεντικά. Για την Ελληνική πλευρά Για την Ουγγρική πλευρά ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ LΑΖΙΟ SURJΑΝ.
 • Του άρθρου 5 της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για τη συνεργασία στον τομέα της Δημόσιας Υγείας που υπογράφτηκε στη Βουδαπέστη στις 22 Απριλίου 1986 και κυρώθηκε με τον υπ αριθμ. 1795/1986 Νόμου που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 145 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α της 30 Ιουνίου 1988 με το οποίο ορίζεται ότι τα σχετικά Υπουργεία θα υπογράψουν σχέδια συνεργασίας που θα περιέχουν και οικονομικούς όρους.
 • Του δευτέρου άρθρου του υπ αριθμ. 1795/1986 Νόμου, σύμφωνα με το οποίο τα σχέδια συνεργασίας που καταρτίζονται βάσει του άρθρου 5, θα εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
 • Την υπ αριθ. Π. 31-15853/ΑΣ8177/4.9.1991 Απόφαση για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εξωτερικών.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση σχεδίου συνεργασίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/31-15853/ΑΣ8177 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/31-15853_ΑΣ8177 1991
ΝΟΜΟΣ 1986/1795 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1795 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία