Έγκριση Πρωτοκόλλου Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την περίοδο 1991-1992 (Τίρανα, 25.7.1991).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει στο σύνολο του το Πρωτόκολλο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 25 Ιουλίου 1991 κατά την 3η Σύνοδο της Μικτής Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Απριλίου 1992 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΣ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΑ. ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. ΣΑΜΑΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΣΟΥΡΛΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, και ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΕπιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την περίοδο 1991-1992. Με βάση την συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 4 Δεκεμβρίου 1984, η Μικτή Ελλήνο-Αλβανική Επιτροπή Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας πραγματοποίησε την 3η Συνοδό της στα Τίρανα από 23 - 26 Ιουλίου 1991. Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν ο Ειδικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Δρ. Νικόλαος ΚΑΤΣΑΡΟΣ. Επικεφαλής της Αλβανικής Αντιπροσωπείας ήταν ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑJΕΤ ΥLLΙ. Τα ονόματα των μελών των δύο αντιπροσωπειών αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του παρόντος Πρωτοκόλλου, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού. Το Πρόγραμμα της Συνόδου περιελάμβανε τα εξής θέματα: Ι. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προηγουμένου Προγράμματος Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας. ΙΙ. Υιοθέτηση του Προγράμματος Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας για την περίοδο 1991 - 1992. ΙΙΙ. Οικονομικοί όροι συνεργασίας. ΙV. Ημερομηνία σύγκλησης της 4ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής. Ι. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Μικτή Επιτροπή σημείωσε με ικανοποίηση τα αποτελέσματα της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας για τα έτη 1989 -1990 και συμφώνησε να συνεχισθεί η συνεργασία αυτή με βάση τα κοινά ενδιαφέροντα των Ελλήνων και Αλβανών επιστημόνων. ΙΙ. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1991 - 1992 Οι δύο Αντιπροσωπείες αφού εξέτασαν τις Ελληνικές και Αλβανικές προτάσεις, συμφώνησαν στο Πρόγραμμα Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, που παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Κατά την διάρκεια του Πρωτοκόλλου αυτού, ο αριθμός ανταλλαγών ανά πρόγραμμα και ανά χώρα συμφωνήθηκε να είναι ο ακόλουθος: είτε μία επίσκεψη για δύο ειδικούς είτε δύο επισκέψεις για ένα ειδικό, με εξαίρεση για τα προγράμματα στα οποία δόθηκε προτεραιότητα και από τις δύο πλευρές καθώς και για τα κοινά ερευνητικά προγράμματα. Τα σχετικά ειδικά στοιχεία δίνονται ανά περίπτωση στο Παράρτημα 2Α του παρόντος Πρωτοκόλλου. Οι μικρής διάρκειας επισκέψεις δεν θα υπερβαίνουν, κατά κανόνα, τις 15 ανθρωποημέρες ανά άτομο, οι δε μακράς διάρκειας επισκέψεις τους 3 μήνες ανά άτομο, με προγραμματισμό σε ετήσια ή διετή βάση. Στο Παράρτημα 2Β του παρόντος Πρωτοκόλλου δίνονται τα διερευνητικά προγράμματα συνεργασίας που προτάθηκαν από την αλβανική πλευρά, και για τα οποία η ελληνική πλευρά δεσμεύεται να διερευνήσει τις δυνατότητες υλοποίησης τους σε συνεργασία με ελληνικούς επιστημονικούς φορείς. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενθαρρύνουν την υπογραφή διμερών επιστημονικών συμφωνιών μεταξύ της Αλβανικής Ακαδημίας των Επιστημών και άλλων αλβανικών επιστημονικών φορέων, με αντίστοιχα ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα. Η ελληνική πλευρά εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον της να υποστηρίξει ερευνητικές πρωτοβουλίες της Αλβανίας σε διεθνή όσο και κοινοτικά προγράμματα, και ανέλαβε να διερευνήσει τις δυνατότητες συμμετοχής της Αλβανίας σε αυτά τα προγράμματα, αυτόνομα ή σε συνεργασία με την Ελλάδα. ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σχετικά με τους οικονομικούς όρους που αφορούν στις ανταλλαγές των επιστημόνων και ειδικών , οι δύο πλευρές θα εφαρμόσουν τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 10, 11 και 12 της Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αλβανίας στα Τίρανα στις 4.12.84. Ειδικότερα, η ημερήσια αποζημίωση για διαμονή και διατροφή στην Ελλάδα ανέρχεται στο ποσό των 10.500 δρχ. ημερησίως για επισκέψεις μικρής διάρκειας, και στο ποσό των 230.000 δρχ. μηνιαίως για τις επισκέψεις μεγάλης διάρκειας. ΙV. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί η 4η Σύνοδος της Μικτής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Επιτροπής κατά το πρώτο εξάμηνο του 1993 στην Αθήνα. Η ακριβής ημερομηνία θα καθορισθεί μέσω της διπλωματικής οδού. Το παρόν Πρωτόκολλο και Πρόγραμμα ετοιμάστηκε και υπογράφηκε στα Τίρανα στις 25 Ιουλίου 1991, σε δύο πρωτότυπα, στην Ελληνική και Αλβανική γλώσσα, που έχουν την ίδια ισχύ.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 της Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδος και της Αλβανίας που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 4 Δεκεμβρίου 1984 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 1616/1986 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 112 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α, της 18ης Ιουλίου 1986, βάσει της οποίας συνιστάται Μικτή Ελληνο-Αλβανική Επιτροπή, 2) του δεύτερου άρθρου του Νόμου 1616/1986, βάσει του οποίου τα Προγράμματα που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 5 εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών, 3) το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1616 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1616 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία