ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/Φ.0544/8/ΑΣ151/Μ.4030/6/

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

«Έγκριση Πρωτοκόλλου Αρχών Συνεργασίας για ρύθμιση θεμάτων εργατικού δυναμικού Ελλάδος - Βουλγαρίας». Αθήνα, 18.6.1991.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και εις το σύνολο του το πρωτόκολλο αρχών συνεργασίας για ρύθμιση θεμάτων εργατικού δυναμικού μεταξύ της Ελλάδος και της Βουλγαρίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 1991, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ωςεξής: Αθήνα, 26 Μαρτίου 1992 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ θ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΧΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν την ανάγκη ρύθμισης σχέσεων σε θέματα εργατικού δυναμικού με πνεύμα συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη το αμοιβαίο συμφέρον των δύο χωρών. 2.Οι κανόνες που θα ισχύσουν για τη ρύθμιση αυτή θα διέπονται από τις αρχές της αμοιβαιότητας, του σεβασμού της εσωτερικής νομοθεσίας των δύο κρατών, των διεθνών κανόνων που ισχύουν, καθώς και των υποχρεώσεων της Ελλάδας που απορρέουν από την ιδιότητα της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 3.Οι δύο πλευρές θα συστήσουν ένα μήνα μετά την ψήφιση του νόμου, που αναφέρεται στην παρ. 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την μελέτη των ειδικότερων προβλημάτων με στόχο τη διαμόρφωση πλαισίου που θα ρυθμίζει θέματα εργατικού δυναμικού μεταξύ των δύο χωρών. 4.Η Ελληνική Κυβέρνηση αντιμετωπίζει θετικά την Βουλγαρική επιθυμία για καταβολή κοινών προσπαθειών στον τομέα της απασχόλησης και επιφυλάσσεται να μελετήσει και να προσδιορίσει τις ανάγκες της σε εργατικό δυναμικό, κυρίως σε εποχιακής φύσεως εργασίες, μετά την ψήφιση και του σχετικού νόμου περί εργασίας αλλοδαπών. 5.Κοινή επιδίωξη είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας πάνω σε σύγχρονες δομές που υπαγορεύουν οι εξελίξεις στον Διεθνή χώρο. Για την επίτευξη των κοινών στόχων συμφωνείται να αναπτυχθούν οι κατωτέρω δραστηριότητες: 1)Ανταλλαγή στελεχών μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εποπτευομένων από αυτό Οργανισμών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλγαρικής Δημοκρατίας με στόχο την διαμόρφωση θεσμών που θα στηρίξουν τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών σχέσεων. Ο ΟΑΕΔ για τη δημιουργία προϋποθέσεων αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, αναλαμβάνει την εκπαίδευση αριθμού Βουλγάρων εκπαιδευτών με σκοπό την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων στο χώρο κατάρτισης. 2)Το Υπουργείο Εργασίας της Ελλάδος αναλαμβάνει να χορηγήσει υποτροφίες σε 10 υπηκόους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας διάρκειας ενός (1) έτους για την εκπαίδευση τους σε τομείς επιλογής της Βουλγαρικής πλευράς. 3)Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει το κόστος εκπαίδευσης συνδικαλιστικών στελεχών προκειμένου να λάβουν ενεργό μέρος στην παραγωγική αναδιάρθρωση με αντικειμενικό στόχο την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού και την προώθηση της απασχόλησης. 6.Συμφωνείται όπως στα πλαίσια Κοινοτικών Προγραμμάτων προωθηθεί η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας φορέων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και επιχειρήσεων για την εκπαίδευση εργατικού δυναμικού. 7.Στα πλαίσια του προγράμματος ΡΗΑRΕ θα προωθηθεί η συνεργασία με την Βουλγαρία σε θέματα επιμόρφωσης για την ιδιωτικοποίηση της οικονομίας καθώς και ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. ...... 8.Τέλος, τα δύο μέρη συμφωνούν να δημιουργήσουν συνθήκες για: - ενθάρρυνση των επενδύσεων για την εξεύρεση νέων θέσεων εργασίας, - ανταλλαγή πληροφοριών για την κατάσταση στην αγορά εργασίας, - ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανεργίας.
  • Τις διατάξεις του υπ αριθ. 1975/1991 Νόμου «είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 184 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α, της 4ης Δεκεμβρίου 1991.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1991/1975 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1975 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία