ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/10/29.10.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της απόφ. ΕΝΠΘ 435/2/21.11.89 που αφορά την έγκριση σύστασης ανώνυμης εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης υπό την επωνυμία «ΛΗΖΙΝΓΚ ΕΘΝΙΚΗ - ΛΥΟΝΝΑΙ ΑΕ», Ανώνυμος εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων. (Συνεδρίαση 509/1.1.92, θέμα 11) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει τις σχετικές διατάξεις της απόφ. ΕΝΘΠ 435/2/ 21.11.89 και να εγκρίνει τη μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της ανώνυμης εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης «ΛΗΖΙΝΓΚ ΕΘΝΙΚΗ -ΛΥΟΝΝΑΙ ΑΕ» που προκύπτει από τη μεταβίβαση της συνολικής συμμετοχής της GRΕDΙΤ LΥΟΝΝΑΙS στην «ΛΗΖΙΝΓΚ ΕΘΝΙΚΗ - ΛΥΟΝΝΑΙ ΑΕ» προς τη θυγατρική της εταιρία «GRΕDΙΤ LΥΟΝΝΑΙS LΕΑSΙΝG ΕURΟΡΕ» (πρώην «SLΙΒΑΙL ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL»). Διευκρινίζεται ότι για τα θέματα κίνησης κεφαλαίων που συνδέονται με την ως άνω μεταβίβαση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 207/ 87. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ακριβές αντίγραφο
  • το Ν. 1665/86 «συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» όπως συμπληρώθηκε και διευκρινίσθηκε με σχετικές διατάξεις του Ν. 2076/ 92,
  • την πιο πάνω απόφ. ΕΝΠΘ 435/2/21.11.89,
  • το περιεχόμενο σχετικού εγγράφου της «ΛΗΖΙΝΓΚ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΟΝΝΑΙ Α.Ε.» (ΑΠ 8318/21.9.92),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1665 1986
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία