ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/01.04.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2053/18.3.92 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Ορισμός των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ως ίδια κεφάλαια για τους σκοπούς της άσκησης εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος επί των πιστωτικών ιδρυμάτων καθορίζονται τα ακόλουθα: ΚΕΦ. Ι. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Α. Βασικά στοιχεία Ι.α. Η αξία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την αξία των προνομιούχων μετοχών που παρέχουν δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος για παρελθούσες χρήσεις. Στην αξία αυτή περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως οριστικές επιχορηγήσεις - Προικοδοτήσεις που έχουν γίνει προς το πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και τα ποσά που έχουν ενσωματωθεί σ αυτή. 1.1)Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. 2.1)Αποθεματικά πάσης φύσεως, με εξαίρεση τα αποθεματικά από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων του ενεργητικού. 2.1)Υπόλοιπο κερδών (χρήσης και παρελθουσών χρήσεων) μεταφερόμενο εις νέο. 2.1)Προσωρινά κέρδη τρέχουσας χρήσης υπό τον όρο ότι έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Λογιστή ή άλλο αναγνωρισμένο ελεγκτή του εσωτερικού ή εξωτερικού και έχουν υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος τα απαραίτητα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές προσαρμογές για πάσης φύσεως επιβαρύνσεις και προβλέψεις για μερίσματα, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που ισχύουν για τους λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως. Από τα πιο πάνω στοιχεία αφαιρούνται:. (il) Η λογιστική αξία των ιδίων μετοχών που τυχόν κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον η καταβολή τους δεν αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. (ii) Υπόλοιπο ζημιών χρήσης και παρελθουσών χρήσεων, μεταφερόμενο εις νέο. (iii) Τα έξοδα ιδρύσεως και εγκαταστάσεως, καθώς και τα άϋλα πάγια στοιχεία (αναπόσβεστη αξία). (iν) Προσωρινά αρνητικά αποτελέσματα τρέχουσας χρήσης. Β. Κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους. Τα ποσά που το πιστωτικό ίδρυμα μεταφέρει σε ειδικό λογαριασμό με χρέωση των αποτελεσμάτων χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για κάλυψη κινδύνων από τραπεζικές εργασίες, οι οποίοι δεν έχουν προσδιοριστεί και συγκεκριμενοποιηθεί κατά οφειλέτη. Γ. Συμπληρωματικά στοιχεία 1.Αποθεματικά από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων του ενεργητικού. 2.Διορθώσεις αξίας απαιτήσεων έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων και πελατών, καθώς και διαρθρώσεις αξίας μετοχών, ομολογιών και άλλων τίτλων σταθερής ή μεταβλητής απόδοσης, εφόσον οι διορθώσεις αυτές προβλέπονται και γίνονται σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες αποτίμησης που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα. 3.(i) Τίτλοι εκδοθέντος από το πιστωτικό ίδρυμα μη καθορισμένης διάρκειας, εφόσον το ποσό που αντιπροσωπεύουν έχει καταβληθεί και πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)δεν επιτρέπεται να εξοφληθούν με πρωτοβουλία του κομιστή ή χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. 2)Στη σύμβαση έκδοσης του τίτλου προβλέπεται ή δυνατότητα του πιστωτικού ιδρύματος να αναβάλει την πληρωμή τόκων. 3)οι απαιτήσεις των κομιστών των τίτλων κατατάσσονται συνολικά μετά τις απαιτήσεις όλων των άλλων πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης. 4)Η συμφωνία έκδοσης των τίτλων προβλέπει ότι το κεφάλαιο και οι μη καταβληθέντες τόκοι είναι δυνατόν να διατεθούν για απόσβεση ζημιών, ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητα του. (ii) Προνομιούχες μετοχές μη καθορισμένης διάρκειας, που παρέχουν δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος. 4.(i) Προνομιούχες μετοχές ορισμένης διάρκειας που παρέχουν δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος. (ii) Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, ορισμένης διάρκειας, εφόσον τα ποσά των δανείων έχουν καταβληθεί στο πιστωτικό ίδρυμα και πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις και όρους: 1)Η αρχική διάρκεια, μετά την λήξη της οποίας είναι δυνατή η εξόφληση τους, δεν είναι μικρότερη των 5 ετών. Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί ορισμένη διάρκεια, η εξόφληση τους μπορεί να γίνει μετά από δετή προειδοποίηση, εκτός εάν έχουν παύσει να υπολογίζονται στα ίδια κεφάλαια ή εφόσον έχει ληφθεί προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος για πρόωρη εξόφληση τους, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα υποβάλλεται από τον εκδότη και δε θίγεται η συνολική οικονομική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύματος. 2)Το ποσό των δανείων της παρούσας παραγράφου που συνυπολογίζεται στα ίδια κεφάλαια μειώνεται κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας πριν από την λήξη τους με βάση χρονοδιάγραμμα που εγκρίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 3)Δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθεί στη δανειακή σύμβαση ρήτρα πρόωρης εξόφλησης, με εξαίρεση την περίπτωση εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος. 4)Στη δανειακή σύμβαση πρέπει να προβλέπεται ότι σε περίπτωση εκκαθάρισης ή πτώχευσης του πιστωτικού ιδρύματος οι απαιτήσεις των δανειστών δεν εξοφλούνται παρά μόνο μετά την εξόφληση όλων των άλλων κατηγοριών οφειλών που εκκρεμούν κατά το χρόνο της πτώχευσης ή εκκαθάρισης και δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης. Δ. Από το άθροισμα των στοιχείων των παραγρ. Α έως Γ αφαιρούνται τα ποσά που αφορούν τοποθετήσεις σε λοιπά πιστωτικά και χρηματικά ιδρύματα ως εξής: 1)Τοποθετήσεις που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στα οποία το πιστωτικό ίδρυμα που πραγματοποιεί την τοποθέτηση συμμετέχει με ποσοστό άνω του 10% του μετοχικού κεφαλαίου τους. Ειδικότερα, αφαιρείται το σύνολο των συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο των πιο πάνω ιδρυμάτων καθώς και οι τοποθετήσεις που αναφέρονται στις παραγρ. Γ(3) και Γ(4). 2)Τοποθετήσεις των κατηγοριών της προηγούμενης παραγρ. α σε πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα στα οποία η συμμετοχή του πιστωτικού ιδρύματος που πραγματοποιεί την τοποθέτηση δεν υπερβαίνει το 10% των ιδίων κεφαλαίων τους αφαιρούνται από το άθροισμα των στοιχείων των παραγρ. (Α) έως (Γ) του παρόντος κεφαλαίου κατά το ποσό που οι τοποθετήσεις αυτές συνολικά λαμβανόμενες, υπερβαίνουν το 10% των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος που τις πραγματοποιεί. Κατά τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων σε μη ενοποιημένη βάση των πιστωτικών ιδρυμάτων που αποτελούν μητρικές επιχειρήσεις κατά τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 678/22.1.86, όπως ισχύει, δεν αφαιρούνται οι συμμετοχές τους σε άλλα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που υπάγονται στις διατάξεις περί εποπτείας σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με την Πράξη αυτή. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται μετά από αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν και να επηρεάσουν την εν γένει χρηματοοικονομική κατάσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων να αναστείλει ή καταργήσει την εξαίρεση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. ΚΕΦ. ΙΙ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Κατά τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 678/22.1.86, όπως ισχύει, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι. της παρούσας Πράξης, καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία εξομειώνονται με τα ενοποιημένα αποθεματικά και περιλαμβάνονται σε ιδιαίτερη θέση στα βασικά στοιχεία της παραγρ. Α του κεφαλαίου Ι της παρούσας. 1.Δικαιώματα μειοψηφίας. Το σχετικό ποσό που προκύπτει κατά την ενοποίηση, κατανέμεται στα βασικά ή συμπληρωματικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων αναλόγως της κατηγορίας των στοιχείων των ενοποιούμενων θυγατρικών επιχειρήσεων στα οποία αντιστοιχεί. 2.Διαφορά της πρώτης ενοποίησης. 3.Διαφορά που προκύπτει στην περίπτωση που για την καταχώρηση ορισμένων συμμετοχών σε μη λογιστικά ενοποιούμενες θυγατρικές εταιρείες εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης - ισοδυναμίας. 4.Διαφορές που προκύπτουν κατά την ενοποίηση από τη μετατροπή των σε συνάλλαγμα εκφρασμένων ιδίων κεφαλαίων συνδεδεμένων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, καθώς και οι διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή των σχετικών πράξεων που έγιναν προς κάλυψη των πιο πάνω στοιχείων σύμφωνα με τους ειδικούς περι των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων κανόνες. Τα πιο πάνω στοιχεία προσαυξάνουν ή μειώνουν τα ίδια κεφάλαια, εάν αποτελούν πιστωτικά ή χρεωστικά στοιχεία αντίστοιχα. ΚΕΦ. ΙΙΙ. ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Α. Από τα στοιχεία που αναφέρονται στο κεφ. Ι παραγρ. Α,Β και παραγρ. Γ1,2 της παρούσας Πράξης αφαιρείται κάθε προβλεπτή κατά το χρόνο υπολογισμού τους φορολογική επιβάρυνση ή τα στοιχεία αυτά προσαρμόζονται ώστε η επιβάρυνση ή τα στοιχεία αυτά προσαρμόζονται ώστε η επιβάρυνση αυτή να μη μειώνει τα ποσά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη κινδύνων ή ζημιών κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους. Β. Το άθροισμα των συμπληρωματικών στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Ι παραγρ. Γ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 100% του αλγεβρικού αθροίσματος των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Ι παραγρ. Α και από την 1 Ιανουαρίου 1993 το 100% του συνόλου των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Ι παραγρ. Α και Β. Γ. Το συνολικό ποσό των στοιχείων της παραγράφου Γ4 του Κεφ. Ι που συνυπολογίζεται στα ίδια κεφάλαια δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% του αλγεβρικού αθροίσματος των στοιχείων του κεφαλαίου Ι παραγρ. Α. και από την 1 Ιανουαρίου 1993 το 50% του συνόλου των στοιχείων του Κεφαλαίου Ι παραγρ. Α και Β. ΚΕΦ. ΙV. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται: 1)Να εγκρίνει, προσωρινά και σε έκτακτες περιπτώσεις υπερβάσεις των ορίων του κεφ. ΙΙΙ(Β) και (Γ), καθορίζοντας και την προθεσμία επαναφοράς εντός των προβλεπομένων ορίων ή να καθορίζει χαμηλότερα ανώτατα όρια από εκείνα που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. 2)Να καθορίζει πρόσθετα αφαιρούμενα στοιχεία από εκείνα που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι. 3)Να μη συνυπολογίζει τμήμα ή ολόκληρο το ποσό που περιλαμβάνονται στα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Πράξης. 4)Να εγκρίνει εξαιρέσεις από την υποχρέωση για αφαίρεση του στοιχείου του Κεφαλ. Ι(Δ)α στις περιπτώσεις προσωρινής κτήσης μετοχών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, όταν η κτήση αυτή έχει ως σκοπό την παροχή οικονομικής βοήθειας για την ανασυγκρότηση ή την διάσωση των. ιδρυμάτων αυτών. ΚΕΦ. V. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. Μέχρι την υιοθέτηση της κοινονικής νομοθεσίας για τους ετήσιους λογαριασμούς και τη συμπλήρωση της σχετικής νομοθεσίας για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να καθορίζει: 1)Τα ποσά που ανεξάρτητα από την ονομασία του λογαριασμού στον οποίο εμφανίζονται και εφόσον πληρούν τους αντίστοιχους όρους της παρούσας Πράξης θεωρούνται ως «κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους». 2)Το χρονοδιάγραμμα απόσβεσης του στοιχείου «Διαφορά της πρώτης ενοποίησης», εάν αυτό είναι χρεωστικό. Β. 1. Εξουσιοδοτείται η Τράπεζα της Ελλάδος να καθορίζει κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας Πράξης και ειδικότερα για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΦΑΛ. Ι παραγρ. Γ3 και Γ4. 2.Στην παρούσα Πράξη προσαρτάται παράρτημα (Ι-ΙΙ) στο οποίο παρατίθενται συνοπτικά τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ι. Σε μη ενοποιημένη βάση Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1)Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο με εξαίρεση τις προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος. 2)Διαφορά υπέρ το άρτιο. 2.1)Αποθεματικά, με εξαίρεση τα αποθεματικά αναπροσαρμογής. 2)Κέρδη εις νέον. 3)Προσωρινά κέρδη (υπό όρους). ΣΥΝΟΛΟ (Α) Β. ΜΕΙΟΝ: Αξία ιδίων μετόχων Ζημίες χρήσης και παρελθουσών χρήσεων Προσωρινές ζημίες Έξοδα ιδρύσεως και αϋλα πάγια στοιχεία Σύνολο αφαιρούμενων στοιχείων (Β) Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α) - (Β) Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.Αποθεματικά αναπροσαρμογής. 2.Διορθώσεις αξιών. 3.Τίτλοι αόριστης διάρκειας και προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος (αόριστης διάρκειας). 4.Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος ορισμένης διάρκειας. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Ε) Ζ. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τοποθετήσεις σε λοιπά πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την παραγρ. Δ του Κεφαλαίου Ι. Η. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Γ) - + (Δ) + (Ε) + (Ζ) Όρια και περιορισμοί: 1)Το σύνολο των συμπληρωματικών στοιχείων (Ε) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των βασικών στοιχείων (Γ) και από 1.1.93 το σύνολο των στοιχείων (Γ) + (Δ). 2)Το στοιχείο Ε4 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τό 50% των βασικών στοιχείων (Γ) και από 1.1.93 το 50% των στοιχείων (Γ) + (Δ). ΙΙ. Σε ενοποιημένη βάση Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1)Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο με εξαίρεση τις προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος. 2)Διαφορά υπέρ το άρτιο. 2.1)Αποθεματικά, με εξαίρεση τα αποθεματικά αναπροσαρμογής, και διαφορές εκ μετατροπής (πιστωτικές). 2)Κέρδη εις νέον. γ) Προσωρινά κέρδη (υπό όρους), δ) Αρνητική διαφορά ενοποίησης, ε) Δικαιώματα μειοψηφίας. ΣΥΝΟΛΟ (Α) Β. ΜΕΙΟΝ: Αξία ιδίων μετοχών. Ζημίες χρήσης και παρελθουσών χρήσεων Προσωρινές ζημίες Έξοδα ιδρύσεως και αϋλα πάγια στοιχεία Θετική διαφορά ενοποίησης Διαφορές εκ μετατροπής (χρεωστικές) Σύνολο αφαιρούμενων στοιχείων (Β) Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α) - (Β) Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.Αποθεματικά αναπροσαρμογής. 2.Διορθώσεις αξιών. 3.Τίτλοι αόριστης διάρκειας και προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος (αόριστης διάρκειας). 4.Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος ορισμένης διάρκειας. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Ε) Ζ. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τοποθετήσεις σε λοιπά πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την παραγρ. Α του Κεφαλαίου Ι. Η. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Γ) - + (Δ) + (Ε) + (Ζ) Όρια και περιορισμοί: 1)Το σύνολο των συμπληρωματικών στοιχείων (Ε) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των βασικών στοιχείων (Γ) και από 1.1.93 το σύνολο των στοιχείων (Γ) + (Δ). 2)Το στοιχείο Ε4 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% των βασικών στοιχείων (Γ) και από 1.1.93 το 50% των στοιχείων (Γ) + (Δ). (1) Κατανομή σύμφωνα με το Κεφ. ΙΙ παρ. 1. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • τον Α.Ν. 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών».
  • το Ν.Δ. 588/48 «περί ελέγχου της πίστεως»,
  • τις διατάξεις των Οδηγιών 89/299 ΕΟΚ/17.4.1989 και 91/ 633 ΕΟΚ/3.12.91 που αφορούν στα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων.
  • τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/20, όπως ισχύει, στ) το άρθρο 1 (παρ. 1 και 3) του Ν. 1338/12/17.3.83 περί εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/89/299ΕΟΚ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/89_299ΕΟΚ 1989
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1338/12 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338_12 1983
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1948/588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/588 1948
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία