Έγκριση Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής επιτροπής οικονομικής και Τεχνικής συνεργασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της 2ης συνόδου της Μικτής Ελληνο-αιγυπτιακής επιτροπής οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας που υπογράφηκε στο Καϊρο στις·3 Μαρτίου 1992 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής:
  • Του άρθρου 8 της Συμφωνίας οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου που υπογράφηκε στο Κάϊρο στις 24 Φεβρουαρίου 1986 και κυρώθηκε με τον υπ αρ. 1715/1987 Νόμο που δημοσιεύτηκε στο υπ αριθ. 117 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α της 8ης Ιουλίου 1987, δια του οποίου συνιστάται Κοινή Διυπουργική Επιτροπή προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της Συμφωνίας και εξευρεθούν οι κατάλληλοι τρόποι και τα μέσα για την ανάπτυξη της οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Χωρών.
  • Του δεύτερου άρθρου του Νόμου 1715/1987 βάσει του οποίου τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που υπογράφονται από την Μικτή Επιτροπή του άρθρου 8 της Συμφωνίας, θα εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου.
  • Την Τ 1687/17.2.1992 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 104/Β/1992).
  • Την υπ αριθ. Π 31-15853/ΑΣ 8177 Υπ. Απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εξωτερικών Β. Τσουδερού», (ΦΕΚ 728/Β/9.9.1991),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1687 1992
ΝΟΜΟΣ 1987/1715 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1715 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία