ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/07.07.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Δημοσίευση Αποφάσεως 760 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμ. Εθνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Την διάταξη 3 του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμ. Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως», Προβαίνουμε στη δημοσίευση της αποφάσεως 760 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμ. Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα Κράτη -Μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της αποφάσεως αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της αποφάσεως στην Αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση: RΕSΟLUΤΙΟΝ 760 (1992) Αdοpted by the Security Cοuncil at its 3086th meeting οn 18 June 1992 Τhe Security Cοuncil, Recalling its resοlutiοns 752 (1992) οf 15 Μay 1992, 757 (1992) οf 30 Μay 1992 and 758 (1992) οf 8 June 1992, and in particular paragraph 7 οf resοlutiοn 752 (1992), in which it emphasized the urgent need fοr humanitarian assistance and fully suppοrted the current effοrts tο deliνer humanitarian aid tο all the νictims οf the cοnflict, Αcting under Chapter VΙΙ οf the Charter οf the United Νatiοns, Decides that the prοhibitiοns in paragraph 4 (c) οf resοlutiοn 757 (1992) cοncerning the sale οr supply tο the Federal Republic οf Υugοslaνia (Serbia and Μοntenegrο) οf cοmmοdities οr prοducts, οther than medical supplies and fοοdstuffs, and the prοhibitiοns against financial transactiοns related theretο, cοntained in resοlutiοn 757 (1992) shall nοt apply, with the apprονal οf the Cοmmittee established by resοlutiοn 724 (1991) under the simplified and accelerated «nο οbjectiοn» prοcedure, tο cοmmοdities and prοducts fοr essential humanitarian need. ΑΠΟΦΑΣΗ 760/1992 που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 3086η συνεδρίαση του στις 18 Ιουνίου 1992 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του 752 (1992) της 15 Μαΐου 1992, 757 (1992) της 30 Μαΐου 1992 και 758 (1992) της 8 Ιουνίου 1992, και ιδιαίτερα την παράγραφο 7 της αποφάσεως 752 (1992), στην οποία υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια και υποστήριξε πλήρως τις εν εξελίξει προσπάθειες για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλα τα θύματα της συρράξεως, Δρώντας υπό το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, Αποφασίζει ότι οι απαγορεύσεις της παραγράφου 4 (γ) της αποφάσεως 757 (1992) σχετικά με την πώληση ή προμήθεια στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) εμπορευμάτων ή προϊόντων, με την εξαίρεση ιατρικών προμηθειών και τροφίμων, και οι απαγορεύσεις οικονομικών συναλλαγών που συνδέονται με αυτά, και που περιλαμβάνονται στην απόφαση 757 (1992), δεν θα εφαρμόζονται, με την έγκριση της Επιτροπής που συστάθηκε με την απόφαση 724 (1991) και σύμφωνα με την απλουστευμένη και ταχεία διαδικαδικασία της μη εγέρσεως αντιρρήσεων, σε εμπορεύματα και προϊόντα για βασικές ανθρωπιστικές ανάγκες.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-07-07 Δημοσίευση Αποφάσεως 760 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμ. Εθνών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/116
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία