Πράξη Διοικητή αριθ. 2055/27.3.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.84, όπως ισχύει, σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη άσκηση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1266/82. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ι: Τροποποιείται η ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.84, όπως ισχύει, σ ό,τι αφορά τη σύνθεση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων, με αντικατάσταση της παραγράφου Δ της πιο πάνω Πράξης, ως ακολούθως: Δ. Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων 1.Σύνθεση Η επιτροπή συγκροτείται από τους πιο κάτω: Πρόεδρος: Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πιστώσεων. Μέλη: - Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ενέγγυων Πιστώσεων και Αξιών. - Ο Εντεταλμένος Τμηματάρχης Προϊστάμενος, Μιχ. Βαρελάς που ασκεί καθήκοντα Υποδιευθυντού στη Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου. - Η Δικηγόρος Σ. Τσαγκάρη. Χρέη γραμματέα στην πιο πάνω Επιτροπή και αναπληρωτή του εκτελούν υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πιστώσεων που ορίζονται με Πράξη Διοικητή. 2.Αρμοδιότητες Η Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει σε δεύτερο βαθμό επί προσφυγών κατά αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων που ελήφθησαν από 1η Ιανουαρίου 1991 και μετά, για καταπτώσεις ποινικών ρητρών και λοιπές κυρώσεις σε βάρος επιχειρήσεων που παραβιάζουν τους κανόνες χρηματοδότησης. ΙΙ. Συμπληρώνεται η παράγραφος ΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.84, ως ακολούθως: Ε. Ειδική Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων 1.Σύνθεση Η Επιτροπή συγκροτείται από τους πιο κάτω: Πρόεδρος: Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών - Τομέας Τραπεζικών Σχέσεων. Μέλη: Ν. Κονταξόπουλος, Υποδιευθυντής. Δ. Σουλοπούλου, Υποδιευθύντρια. Γ. Μπουρνούς, Δικηγόρος. Χρέη γραμματέα και αναπληρωτή του στην πιο πάνω Επιτροπή εκτελούν υπάλληλοι της Διεύθυνσης Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών - Τομέας Τραπεζικών Σχέσεων που ορίζονται με Πράξη Διοικητή. 2.Αρμοδιότητες Η Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει σε δεύτερο βαθμό επί προσφυγών κατά αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων που ελήφθησαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1990, για καταπτώσεις ποινικών ρητρών και λοιπές κυρώσεις σε βάρος επιχειρήσεων που παραβίασαν τους κανόνες χρηματοδότησης. Κατά τα λοιπά η ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.84, όπως ισχύει, παραμένει αμετάβλητη. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακριβές αντίγραφο
  • Της Συμφωνίας Ελλάδος - Βουλγαρίας για συνεργασία στη χρησιμοποίηση υδάτων που διαρρέουν τα εδάφη των δύο Χωρών ποταμών η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου 1964 και κυρώθηκε με το υπ αριθ. 4393/1964 Νομοθετικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο υπ αριθ. 193 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α της 4.11.1964.
  • Της Συμφωνίας για τη δημιουργία Ελληνο-Βουλγαρικής Επιτροπής συνεργασίας στη χρησιμοποίηση των υδάτων και στον τομέα ηλεκτρικής διασυνδέσεως η οποία υπογράφηκε στη Σόφια στις 12.7.1971 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 366/1976 Νόμο που δημοσιεύτηκε στο υπ αριθμ. 160/Α/1976 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
  • Της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 28.5.1979 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 945/1976 Νόμο που δημοσιεύτηκε στο υπ αριθ. 170 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α της 27.7.1979.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρακτικού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1984/336 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/336 1984
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία