ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/08.05.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2063/10.4.92 (Αρθρο 1 .του Ν. 1266/82) Διενέργεια πράξεων συναλλάγματος από τις κτηματικές τράπεζες και αύξηση του ορίου άντλησης κεφαλαίων από τη διατραπεζική αγορά χρήματος σε δραχμές. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Επιτρέπεται στις κτηματικές τράπεζες να διενεργούν πάσης φύσεως πράξεις σε συνάλλαγμα στα πλαίσια των υφισταμένων γενικών διατάξεων, με εξαίρεση τις πράξεις που συνδέονται με συναλλαγές εισαγωγικού - εξαγωγικού εμπορίου. 2.Αυξάνεται από 20% σε 40% των ιδίων κεφαλαίων κάθε κτηματικής τράπεζας το σύνολο των ποσών που αυτή δύναται να αντλεί από τη διατραπεζική αγορά χρήματος σε δραχμές. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Απριλίου 1992 Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Τα από 28.8.90, 20.3.91, 18.6.91 και 28.11.91 (ΑΠ 2560, 4583, 4595, 5106 και 6171) έγγραφα της ΕΚΤΕ, που αφορούν στη διενέργεια πράξεων σε συνάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένης και της χορήγησης τουριστικού συναλλάγματος), στην παροχή υπηρεσιών underwriting, στη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης, άντληση κεφαλαίων από τη διατραπεζική αγορά δραχμών καθώς και στην τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2039/6.2.92 ως προς τις πηγές κεφαλαίων της.
  • Την ΠΔ/ΤΕ 59/17.8.82 σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης στην ΕΚΤΕ για τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος.
  • Την ΠΔ/ΤΕ 1868/10.1.91, όπως ισχύει, που αφορά στην άντληση από τις κτηματικές τράπεζες κεφαλαίων από τη διατραπεζική αγορά χρήματος σε δραχμές.
  • Την αποφ. ΕΝΠΘ 408/5/19.12.88 και την ΠΔ/ΤΕ 1720/ 28.3.90, όπως ισχύουν.
  • Σχετική εισήγηση ομάδας εργασίας της Τράπεζας της Ελλάδος και
  • Τη σκοπιμότητα (ι) διατήρησης ως βασικού πλαισίου λειτουργίας των κτηματικών τραπεζών την παροχή υπηρεσιών κτηματικής πίστης σε συνδυασμό με όλες τις συναφείς υπηρεσίες και δραστηριότητες που συμπληρώνουν και διευκολύνουν την άσκηση της κύριας δραστηριότητας τους και (ιι) αντιμετώπισης σχετικών προτάσεων των κτηματικών τραπεζών στα πλαίσια της ως άνω αρχής,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1982/59 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/59 1982
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1990/1720 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1720 1990
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1868 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1868 1991
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2039 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2039 1992
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία