ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/09.09.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-09-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-09-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2111/20.8.92 (Άρθρο 1, του Ν. 1266/82) Κατάργηση των εξωλογιστικών λογαριασμών που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με πρακτορεύσεις και λοιπές συναφείς εργασίες ποντοπόρων ή μικτόπλοων πλοίων και οι νηογνώμενες. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
α) Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». β) Την ΠΔ/ΤΕ 1963/29.7.91 «Κατάργηση των εξωλογιστικών λογαριασμών που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις», όπως ισχύει. γ) Την 16527/22.4.54 (ΦΕΚ Β92) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εμπορίου και Εμπορικής Ναυτιλίας και την Ε4/3280/ Φ7/6.5.87 (ΦΕΚ Β240) απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. δ) Την απόφαση ΥΔΣ 344/15/16.1.79. ε) Την απόφαση Ν.Ε. 1151/6/20.5.60 «Ρύθμιση θεμάτων αναγομένων εις την εξ Ελλάδος διαχείρισιν του, υπό των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ή των πλοιοκτητών, κτώμενου συναλλάγματος», όπως ισχύει και τις σχετικές εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος, που ρυθμίζουν τη διαδικασία τήρησης των εξωλογιστικών λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος. στ) Τη σκοπιμότητα κατάργησης του προληπτικού συναλλαγματικού ελέγχου και απλούστευσης των διαδικασιών ελέγχου της τήρησης των συναλλαγματικών υποχρεώσεων των πιο πάνω επιχειρήσεων και των νηογνωμόνων, αποφάσισε τα ακόλουθα: 1.Από 1 Ιανουαρίου 1993 καταργούνται οι εξωλογιστικοί λογαριασμοί που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος α) οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με πρακτορεύσεις και λοιπές συναφείς εργασίες όπως, ναυλώσεις, ασφαλίσεις, διακανονισμούς αβαριών, μεσιτεία ναυλώσεων ή ασφαλίσεων ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων - μετασκευών - επισκευών κλπ. ποντοπόρων ή μικτόπλοων πλοίων, και β) οι νηογνώμονες. 2.Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις νόμων και διοικητικών πράξεων που αφορούν στις συναλλαγματικές υποχρεώσεις των πιο πάνω επιχειρήσεων και νηογνωμόνων εξακολουθούν να ισχύουν και μετά.την 1 Ιανουαρίου 1993. 3.Ως προς τις εκχωρήσεις συναλλάγματος ή άλλες βεβαιώσεις εισαγωγής και δραχμοποιήσεως συναλλάγματος (βεβαιώσεις συναλλαγματικής κάλυψης) εφαρμόζεται η παράγραφος 3 της ΠΔ/ΤΕ 2010/ 27.12.91. 4.Για τα υφιστάμενα, την 31.12.92, υπόλοιπα των εξωλογιστικών λογαριασμών θα ισχύσουν τα ακόλουθα: 1)Εάν είναι πιστωτικά, επιτρέπεται έως και την 30.6.93, είτε να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεςι, για την συναλλαγματική τακτοποίηση πληρωμών σε δραχμές ή την κάλυψη οποιωνδήποτε αναγκών και υποχρεώσεων σε συνάλλαγμα μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος (Υποκ/τα όπου τηρούνται οι εξωλογιστικοί λογαριασμοί) ή άλλων τραπεζών είτε ακόμη να μεταφερθούν σε πίστωση λογαριασμών καταθέσεων σε συνάλλαγμα υπέρ επιχειρήσεων, για τις οποίες, κατά τα ισχύοντα επιτρέπεται τούτο, έναντι καταβολής δραχμών με την τρέχουσα τιμή πωλήσεως συναλλάγματος. 2)Εάν είναι χρεωστικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 26 του Ν. 2076/92. 5.Ανατίθεται στη Διεύθυνση Ελέγχου Εφαρμογής των Συναλλαγματικών Κανόνων της Τράπεζας της Ελλάδος ο έλεγχος για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας Πράξης. 6.Η Διεύθυνση Διεθνών Συναλλαγών της Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται να παρέχει διευκρινήσεις για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας Πράξης. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία