ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/13.01.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-01-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-01-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2006/12.12.1991 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Επένδυση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος σε ομόλογα πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας που εκδίδει το Δημόσιο σε δραχμές. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Επιτρέπεται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη λήξη των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που διατηρούνται με βάση τις διατάξεις των ΠΔ/ΤΕ 1858, 1859 και 1861 της 2.1.1991, να διαθέτουν το προϊόν ρευστοποίησης τους αποκλειστικά για επένδυση σε νεοεκδιδόμενα ομόλογα σε δραχμές πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας που εκδίδει το Δημόσιο από την κοινοποίηση της παρούσας Πράξης και εφεξής, με βάση τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στη ΠΔ/ΤΕ 1981/ 28.9.91. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Τις ΠΔ/ΤΕ 1858, 1859 και 1861 της 2.1.1991 σύμφωνα με τις οποίες το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και η Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος, υποχρεούνται να διατηρούν καθόλη τη διάρκεια του έτους 1991 επενδεδυμένα σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τμήμα των διαθεσίμων τους.
  • Την ΠΔ/ΤΕ 1981/27.9.1991 καθώς και το ότι η ως άνω υποχρέωση η οποία επιβλήθηκε για νομισματικούς λόγους δεν είναι αντίθετη με τη σκοπιμότητα έκδοσης της εν λόγω Πράξης.
  • Την Απόφαση του Διοικητή 16/26.11.1991,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1981 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1981 1991
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία