ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/14.07.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναπροσαρμογή ποσών προμηθειών κ.λπ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Την αναπροσαρμογή των ποσών που προβλέπονται στο άρθρο 130 παρ. 2α του Υπηρεσιακού Κανονισμού της Βουλής, (Μέρος Β - Προσωπικό), όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί με τις αποφάσεις μας 2459/ 1462/24.5.83 (ΦΕΚ 279/25.3.83) και 2301/1612/26.5.91 (ΦΕΚ 78Α/30.5.91), και διαμορφώνονται από 300.000 δρχ. σε 750.000 δρχ. και από 1.500.000 δρχ. σε 2.000.000 δρχ. Κατά τα λοιπά ισχύει η 2459/1462/24.5.83 απόφαση. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις των πιο κάτω άρθρων του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Β - Προσωπικό: α. του άρθρου 130 παρ. 2α σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η απ ευθείας χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, κατάρτιση συμβάσεων για προμήθειες και εκτελέσεις εργασιών όταν η ολική δαπάνη δεν ξεπερνάει τις 100.000 δρχ., όταν δε τις ξεπερνάει όχι πάνω από 400.000 δρχ. να γίνεται πρόχειρος διαγωνισμός κ.λπ., β. του άρθρου 138 σύμφωνα με το οποίο μπορεί με απόφαση μας να αναπροσαρμόζονται τα ποσά των προηγουμένων περιπτώσεων.
  • Τις διατάξεις της περιπτώσεως α του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 86 του Ν.Δ. 321/69 «περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού» όπως ισχύουν σήμερα.
  • Την 2459/1462/24.5.83 απόφαση μας (ΦΕΚ 279/25.5.83) με την οποία έγινε η πρώτη αναπροσαρμογή των ποσών που προέβλεπε αρχικά ο ανωτέρω Κανονισμός από 100.000 δρχ. σε 150.000 δρχ. και από 400.000 δρχ. σε 600.000 δρχ.
  • Το άρθρο 3 παρ. 16 τελευταίο εδάφιο του Ν. 1797/88 περί προμηθειών στο Δημόσιο Τομέα.
  • Την 2301/1613/26.5.91 απόφαση μας (ΦΕΚ 78Α/30.5.91) σύμφωνα με την οποία αναπροσαρμόστηκαν τα ποσά σε 300.000 δρχ. για την απ ευθείας ανάθεση και 1.500.U00 δρχ. για τον πρόχειρο διαγωνισμό.
  • Την Π1/620/18.5.92 (ΦΕΚ 352/Β/2.6.92) κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορίου και Οικονομικών με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά ποσά για την απ ευθείας ανάθεση σε 750.000 δρχ. και με πρόχειρο διαγωνισμό 2.000.000 δρχ.,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-07-14 Αναπροσαρμογή ποσών προμηθειών κ.λπ.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/120
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Π1/620 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Π1_620 1992
ΝΟΜΟΣ 1988/1797 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1797 1988
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/321 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/321 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία