ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/20.08.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
(Συνεδρίαση 505/23.7.92, θέμα 3) Έγκριση Ίδρυσης και λειτουργίας υποκαταστήματος από την Τράπεζα Χίου στη Σόφια Βουλγαρίας. ^ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφ. 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου Τραπεζών», β) το από 18.6.92 (ΑΠ 7915) έγγραφο της Τράπεζας Χίου, γ) τη σχετική εισήγηση, της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, αποφάσισε, τα ακόλουθα: Παρέχει την έγκριση της για την ίδρυση και λειτουργία από την Τράπεζα Χίου ενός (1) υποκαταστήματος στη Σόφια Βουλγαρίας. Η Ίδρυση και λειτουργία του ανωτέρω υποκαταστήματος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 31.12.93. Στην αντίθετη περίπτωση η παρεχόμενη με την παρούσα απόφαση έγκριση, παύει να ισχύει. Το ύψος του χορηγούμενου συναλλάγματος για την κάλυψη των δαπανών ίδρυσης και λειτουργίας του παραπάνω υποκαταστήματος καθορίζεται από την Επιτροπή Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα Χίου υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη λειτουργίας του εν λόγω υποκαταστήματος να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών και Ελέγχου για την Εφαρμογή Συναλλαγματικών Κανόνων) προσδιορίζοντας την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης του καθώς και τα πρόσωπα που θα το επανδρώσουν. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο. Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας , Ακριβές αντίγραφο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-20
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/141
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία