ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/21.02.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 1969/8.8·91 όπως ισχύει, που αφορά στην κατάργηση προμηθειών επί δανείων με ελεύθερα διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. (Συνεδρίαση 491/20.1.92, θέμα 9) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Την ΠΔ/ΤΕ 1969/8.8.81, όπως ισχύει, β) τη σκοπιμότητα διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της πιο πάνω Πράξης, αποφάσισε να συμπληρώσει την παρ. 1 της ΠΔ/ΤΕ 1969/8.8.91, όπως ισχύει, και να καθορίσει τα ακόλουθα: Επί συμβάσεων πιστώσεων σε ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαρισμό απαγορεύεται εφεξής η είσπραξη προμήθειας. Η απαγόρευση άρχεται από της πρώτης αναγνωρίσεως του καταλοίπου της πιστώσεως από τον πιστούχο. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1969/8.8.91 όπως ισχύει, παραμένουν αμετάβλητες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-02-21
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/25
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία