ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/22.04.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2062/10.4.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Απελευθέρωση των όρων χορήγησης στεγαστικών δανείων προς δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών οργανισμών ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει τις σχετικές διατάξεις της απόφ. ΝΕ 305/19/12.3.81, όπως ισχύει και να καθορίσει τα εξής: Το ανώτατο κατά περίπτωση όριο, το επιτόκιο, η διάρκεια, ο τρόπος εξόφλησης και οι λοιποί όροι των χορηγουμένων από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στεγαστικών δανείων προς δημοσίους υπαλλήλους καθώς και υπαλλήλους ΝΠΔΔ και λοιπών οργανισμών, καθορίζονται ελεύθερα από τα ως άνω πιστωτικά ιδρύματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν στα πλαίσια ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Οι διατάξεις της παρούσης Πράξης εφαρμόζονται επί των δανείων που συνάπτονται μετά την κοινοποίηση της. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Την απόφ. ΝΕ 305/19/12.3.81, όπως ισχύει, που αφορά στον καθορισμό των όρων χορήγησης στεγαστικών δανείων,
  • Το περιεχόμενο του από 26.2.92 (ΑΠ 7396) εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και των από 11.12.91 και 2.3.92 (ΑΠ 7160 και 7391) σχετικών εγγράφων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
  • Τη σκοπιμότητα επιτάχυνσης του ρυθμού απελευθέρωσης του πιστωτικού συστήματος σε συνδυασμό με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά, χρήματος και ακινήτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία