ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/26.05.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2075/30.4.1992 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 1164/16.10.1987, όπως ισχύει, σχετικά με τις επενδύσεις των τραπεζών σε μετοχικούς τίτλους. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αφού έλαβε υπόψη: α) Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». β) Την πιο πάνω ΠΔ/ΤΕ 1164/16.10.1987, όπως ισχύει και γ) Τη σκοπιμότητα διεύρυνσης του πεδίου των δυνητικών τοποθετήσεων διαθεσίμων των νεοϊδρυομένων ή επαναλειτουργούντων πιστωτικών ιδρυμάτων, αποφάσισε να συμπληρώσει τις σχετικές διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1164/16.10.1987, όπως ισχύει και να καθορίσει τα εξής: Επιτρέπεται στις νεοϊδρυόμενες ή επαναλειτουργούσες εμπορικές τράπεζες να επενδύουν, κατά την διάρκεια της πρώτης τριετίας από την έναρξη λειτουργίας ή επαναλειτουργίας τους, διαθέσιμα τους σε υφιστάμενους μετοχικούς τίτλους και σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, μέχρι συνολικού ποσού που δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 10% των ιδίων κεφαλαίων τους. Μετά την πάροδο της ως άνω τριετίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1895/ 7.2.1991. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία