ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/28.08.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της απόφασης ΕΝΠΘ 499/15/18.5.92. (Συνεδρίαση 505/23.7.92, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Την απόφαση ΕΝΠΘ 499/15/18.5.92 σχετικά με την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας νέων υποκαταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου ΛΤΔ. β) Το από 16.7.92 (ΑΠ 8113) έγγραφο της Τράπεζας Κύπρου ΛΤΔ, Αποφάσισενα τροποποιήσει τις διατάξεις της απόφασης ΕΝΠΘ 499/15/18.5.92 (παρ. Ι εδ. 1) και να καθορίσει τα ακόλουθα: Ι. α) Εφόσον η έναρξη λειτουργίας του ενός ή και των δύο νέων υποκαταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου ΛΤΔ πραγματοποιηθεί προ της 30.11.1992 η τράπεζα αναλαβμάνει την υποχρέωση πριν από την έναρξη λειτουργίας τους (i) να ισαγάγει και δραχμοποιήσει συμπληρωματικό ποσό συναλλάγματος ισότιμο δραχμών πεντακοσίων εκατομμυρίων (δρχ. 500.000.000) και (ϋ)να προσκομίσει στην Τράπεζα της Ελλάδος τραπεζική εγγυητική επιστολή προς κάλυψη της υποχρέωσης της εισαγωγής μέχρι 30 Νοεμβρίου 1992, του υπολοίπου ποσού συναλλάγματος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου της σύμφωνα με την απόφαση ΝΕ 301/3/12.2.81, όπως ισχύει, και την ΠΔ/ΤΕ 1961/29.7.91. β) Εφόσον η έναρξη λειτουργίας και των δύο νέων υποκαταστημάτων πραγματοποιηθεί μετά την 30.11.1992 παραμένει ισχύουσα η αρχική διάταξη της παραγράφου Ι εδαφ. 1. ΙΙ. Κατά τά λοιπά οι διατάξεις της απόφασης ΕΝΠΘ 499/15/ 18.5.92 παραμένουν αμετάβλητες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ακριβές Αντίγραφο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-28 Τροποποίηση της απόφασης ΕΝΠΘ 499/15/18.5.92. (Συνεδρίαση 505/23.7.92, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Την απόφαση ΕΝΠΘ 499/15/18.5.92 σχετικά με την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας νέων υποκαταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου ΛΤΔ. β) Το από 16.7.92 (ΑΠ 8113) έγγραφο της Τράπεζας Κύπρου ΛΤΔ, Αποφάσισενα τροποποιήσει τις διατάξεις της απόφασης ΕΝΠΘ 499/15/18.5.92 (παρ. Ι εδ. 1) και να καθορίσει τα ακόλουθα: Ι. α) Εφόσον η έναρξη λειτουργίας του ενός ή και των δύο νέων υποκαταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου ΛΤΔ πραγματοποιηθεί προ της 30.11.1992 η τράπεζα αναλαβμάνει την υποχρέωση πριν από την έναρξη λειτουργίας τους (i) να ισαγάγει και δραχμοποιήσει συμπληρωματικό ποσό συναλλάγματος ισότιμο δραχμών πεντακοσίων εκατομμυρίων (δρχ. 500.000.000) και (ϋ)να προσκομίσει στην Τράπεζα της Ελλάδος τραπεζική εγγυητική επιστολή προς κάλυψη της υποχρέωσης της εισαγωγής μέχρι 30 Νοεμβρίου 1992, του υπολοίπου ποσού συναλλάγματος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου της σύμφωνα με την απόφαση ΝΕ 301/3/12.2.81, όπως ισχύει, και την ΠΔ/ΤΕ 1961/29.7.91. β) Εφόσον η έναρξη λειτουργίας και των δύο νέων υποκαταστημάτων πραγματοποιηθεί μετά την 30.11.1992 παραμένει ισχύουσα η αρχική διάταξη της παραγράφου Ι εδαφ. 1. ΙΙ. Κατά τά λοιπά οι διατάξεις της απόφασης ΕΝΠΘ 499/15/ 18.5.92 παραμένουν αμετάβλητες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/145
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία