ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/30.12.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2156/10.12.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 1313/9.6.88 σχετικά με τα στοιχεία που θα υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση ελέγχου φερεγγυότητας, ρευστότητας και αποδοτικότητας. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Πέραν των συνημμένων στην ΠΔ/ΤΕ 1313/9.6.88 πινάκων στοιχείων, τα οποία θα εξακολουθήσουν να υποβάλλονται με την ισχύουσα σήμερα μηχανογραφημένη μορφή, όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα υποχρεούνται, για την εποπτεία της ρευστότητας, να υποβάλλουν στη Γενική Επιθεώρηση Τραπεζών τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες και αναφέρονται στις ημερομηνίες 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου, το βραδύτερο ένα μήνα μετά τις ημερομηνίες αυτές. Η πρώτη εφαρμογή θα αφορά στοιχεία της 31.3.93 τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31.5.93 το αργότερο. 2.Η συμπλήρωση των πινάκων αυτών θα γίνεται από τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τις επίσης επισυναπτόμενες επεξηγήσεις, θα αναφέρονται δε τα στοιχεία στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων ταξινομημένες με βάση την εναπομένουσα και όχι την αρχική συμβατική διάρκεια τους. Διευκρινίζεται ότι και οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις των υποκαταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν εκτός Ελλάδος θα περιλαμβάνονται στα υποβαλλόμενα στην Τράπεζα της Ελλάδος στοιχεία για την εποπτεία ρευστότητας. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε.Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΛΗΞΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ.................... (τα ποσά σε εκατομμύρια δραχμές) ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΛΗΞΗ ΟVΕRΝΙGΗΤ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ - ΕΩΣ 2-7 ΗΜΕΡΕΣ 8-30 ΗΜΕΡΕΣ 1-3 ΜΗΝΕΣ 3-6 ΜΗΝΕΣ 6-12 ΜΗΝΕΣ 1- ΕΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΤΑ ΕΠΙΤΑΓΕΣ 2.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ Τ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Ε. 4.ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ 5.ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 6.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΡΙΔΙΑ Α.Κ. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 7.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ > ΤΟΥ 10% 8.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΟΡΗΓ. 9.ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΕΣ 1)ΣΕ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΙ Λ/ΣΜΟΙ β. ΣΕ Δ.Ε.Κ.Ο. 2)ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 11.ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ 12.ΔΙΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ 13.ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔ10ΧΡ/ΜΕΝΑ 14.ΠΕΡΙΟΥΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Ι. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΙ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΑΙΤ. 1. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΔΙΑΤΡ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΛΗΞΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ.................... (τα ποσά σε εκατομμύρια δραχμές) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ................... (τα ποσά σε εκατομμύρια δραχμές) ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΕΧ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Ε. 2.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 3.ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧ. Λ/ΣΜΟΙ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 4.ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 5.ΔΙΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 6.ΕΠΙΤΑΓΕΣ - ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 7.ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ι. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΙΙ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟΧΡ. 1. ΑΝΕΕΚΤΕΛΕΣΤΑ ΥΠΟΛ. ΕΓΚΕΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣ (Α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣ (Β) ΔΙΑΦΟΡΑ (Α-Β) ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ (Γ) ΠΙΘΑΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ (Δ) ΔΙΑΦΟΡΑ (Γ-Δ) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Α+Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Β+Δ) ΔΙΑΦΟΡΑ (Α+Γ)-(Β+Δ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Οδηγίες συμπλήρωσης Πίνακα Ρευστότητας Το υπόλοιπο κάθε στοιχείου του Ενεργητικού και του Παθητικού, είτε παρακολουθείται στους Λογ/μούς ουσίας είτε στους Τάξεως, αναδύεται σε τμήματα, ανάλογα με τον χρόνο που εναπομένει για να καταστούν οι απαιτήσεις άμεσα απαιτητές και οι υποχρεώσεις άμεσα πληρωτέες. Τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού εντάσσονται στις διάφορες χρονικές ζώνες με βάση τις ακόλουθες οδηγίες: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Τα μετρητά στην πρώτη (ονernight) ζώνη. Οι επιταγές προς είσπραξη σε Δραχμές στη ζώνη 2-7 ημερών, ενώ χυτές σε Ξ.Ν. στην ζώνη 8-30 ημέρες. 2.Οι καταθέσεις σε τράπεζες ανάλογα με την ληκτότητά τους. Από τις καταθέσεις όψεως σε ανταποκριτές εξωτερικού, ποσοστό 10% του λογιστικού υπολοίπου, που αναλύεται, στην ζώνη των 1-3 μηνών και το υπόλοιπο στην πρώτη ζώνη (ονernight). Το τυχόν θετικό υπόλοιπο του τρεχούμενου λογ/μου στην Τ.Ε. στην πρώτη ζώνη και με βάση το λογιστικό υπόλοιπο της τράπεζας. 3.Οι υποχρεωτικές καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος εντάσσονται στις χρονικές ζώνες ανάλογα με την ληκτότητά των καταθέσεων, επί των οποίων υπολογίζονται οι υποχρεωτικές καταθέσεις, με βάση τα ισχύοντα κατά περίπτωση ποσοστά δεσμεύσεων επί καταθέσεων. 4.Οι υποχρεωτικές τοποθετήσεις σε Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου εντάσσονται στις χρονικές ζώνες ανάλογα με την ληκτό[ητα των καταθέσεων, επί των οποίων υπολογίζονται οι υποχρεωτικές τοποθετήσεις, με βάση τα ισχύοντα κατά περίπτωση ποσιστά δεσμεύσεων επί καταθέσεων. Οι ελεύθερες τοποθετήσεις σε Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου εντάσσονται στις χρονικές ζώνες ανάλογα με τον χρόνο που εναπομένει έως την λήξη τους. 5.Οι τοποθετήσεις σε πάσης φύσεως ομολογίες και ομόλογα, στην ονομαστική τους αξία και ανάλογα με τον χρόνο που εναπομένει έως την λήξη τους. 6.1)Μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εμφανίζονται στην ζώνη των 2-7 ημερών και με την χρηματιστηριακή αξία, της προηγουμένης της ημερομηνίας υποβολής των στοιχείων. Η τυχόν αλγεβρική διαφορά μεταξύ αξίας Ισολογισμού και χρηματιστηριακής αξίας στην άνω του έτους ζώνη και: i. αν είναι θετική, δηλαδή η χρημ/κή αξία είναι μικρότερη της λογιστικής, η διαφορά εμφανίζεται σαν ζημιά στην ανάλυση του Ενεργητικού. ii. αν είναι αρνητική, δηλαδή η χρημ/κή αξία είναι μεγαλύτερη της λογιστικής, η διαφορά εμφανίζεται σαν κέρδος στην ανάλυση του Παθητικού. 2)Οι μη εισηγμένες μετοχές στην ζώνη άνω του έτους. 3)Τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην πρώτη ζώνη και με βάση την τιμή εξαγοράς τους, κατά την προηγουμένη της ημερομηνίας υποβολής των στοιχείων. Η τυχόν αλγεβρική διαφορά μεταξύ αξίας Ισολογισμού και τιμής εξαγοράς εντάσσεται στην άνω του έτους ζώνη με την ίδια μεθόδευση όπως και για τις εισηγμένες μετοχές. 7.Συμμετοχές στο Μετοχικό κεφάλαιο πάσης φύσεως επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο του 10% στην άνω του έτους ζώνη. 8.Με βάση τον χρόνο που εναπομένει ως την λήξη τους. 9.α και β. Τα υπόλοιπα των χρεωτικών και τοκοχρεωλυτικων δανείων αναλύονται με βάση το πρόγραμμα αποπληρωμής τους. Χρηματοδοτήσεις με την μορφή του ανοικτού αλληλόχρεου τρεχούμενου λογ/μου, που ανακυκλώνονται συστηματικά, αναλύονται κατά χρονική ζώνη με βάση την μέση διάρκεια τους, όπως αυτή προκύπτει από την σχέση: Μέση διάρκεια = ΜΥ/ΠΑΠ Χ 365 όπου: ΜΥ το μέσο υπόλοιπο των λογ/μων της κατηγορίας αυτής, σε δωδεκάμηνη βάση ΠΑΠ το προοδευτικό άθροισμα των ποσών με τα οποία πιστώθηκαν οι λογ/μοι αυτοί στο αντίστοιχο δωδεκάμηνο. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν η ανάλυση κατά ζώνες μπορεί να γίνει με βάση τα παρακάτω ποσοστά: 20% στην ζώνη 1-3 μηνών 30% στην ζώνη 3-6 μηνών 40% στην ζώνη 6-12 μηνών 10% στην πέραν του έτους ζώνη. γ) Με βάση τον χρόνο που εναπομένει ως την λήξη τους. 10.Χρηματοδοτήσεις με τρίμηνη καθυστέρηση στην καταβολή τόκων ή κεφαλαίου καθώς και χρηματοδοτήσεις που έχουν ρυθμισθεί, εντάσσονται στην πέραν του έτους ζώνη. 11.Οι Λοιποί Χρεωστικοί Λογαριασμοί αναλύονται ανάλογα με το είδος τους και με βάση την αρχή της συντηρητικότητος, δηλ. απαιτήσεις χωρίς τακτή ημερομηνία λήξης εμφανίζονται κατά κύριο λόγο στην πέραν του έτους ζώνη. 12.Οι διαχαταστηματιχοί λογ/γμοί (ή εγγραφές καθ οδόν ή εγγραφές δικτύου) αν παρουσιάζουν χρεωστικό υπόλοιπο στην ζώνη 2-7 ημερών. 13.Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια στην άνω του έτους ζώνη. 14.Πάγια και εμπορεύματα από κατασχέσεις στην άνω του έτους ζώνη, εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στα προγράμματα πλειστηριασμών του επόμενου τριμήνου, οπότε εμφανίζονται στην ζώνη 1-3 μήνες. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.Το άνοιγμα του τρεχούμενου λογαριασμού στην Τ.Ε. στην πρώτη ζώνη, με βάση το λογιστικό υπόλοιπο της τράπεζας. 2.Οι καταθέσεις των τραπεζών και ο διατραπεζικός δανεισμός με βάση την εναπομένουσα διάρκεια. 3.1)Οι καταθέσεις όψεως και οι τρεχούμενοι λογ/μοί καταθέσεων στην πρώτη ζώνη. 2)Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου εντάσσονται κατά 50% στην πρώτη ζώνη (ονernight) και κατά 50% στην πέραν του έτους ζώνη. 3)Οι καταθέσεις προθεσμίας και τα πιστοποιητικά καταθέσεων κατανέμονται ανάλογα με τον χρόνο που εναπομένει έως την λήξη τους. 4.Τα ομόλογα που έχει εκδόσει η τράπεζα ανάλογα με την εναπομένουσα διάρκεια. 5.Οι διακαταστηματικοί λογαριασμοί (ή Εγγραφες καθ οδόν, ή Εγγραφές Δικτύου) αν παρουσιάζουν πιστωτικό υπόλοιπο στην πρώτη χρονική ζώνη. 6.Οι επιταγές και οι εντολές πληρωτέες στην πρώτη ζώνη. 7.Οι λοιπές υποχρεώσεις ανάλογα με την ληκτότητά τους. Για όσες δεν υπάρχει σαφής ημερομηνία λήξης εντάσσονται στην πρώτη ζώνη. 8.Οι ειδικές προβλέψεις, που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα υπό διαγραφή στοιχεία του ενεργητικού, εντάσσονται στην ίδια με αυτά ζώνη. 9.Οι γενικές προβλέψεις για επισφάλειες μαζί με τις υπόλοιπες ειδικές προβλέψεις στην πέραν του έτους ζώνη. 10.Για την λογιστική συμφωνία Ενεργητικού— Παθητικού στην πέραν του έτους ζώνη εντάσσονται και τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας μαζί με τα πάσης φύσεως αποθεματικά. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα εγκεκριμένων ορίων διατραπεζικού δανεισμού, που μπορεί να αντλήσει η τράπεζα σε περίπτωση ανάγκης (Βοrrοwing facilities), κατατάσσονται στην πρώτη ζώνη. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.Τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα των εγκεκριμένων ορίων χορηγήσεων (cοmmitments tο lend) στην πρώτη ζώνη, με εξαίρεση αυτά που αντιστοιχούν σε μεσομακροπρόθεσμα δάνεια για πάγιες εγκ/σεις, τα οποία κατατάσσονται σε χρονικές ζώνες ανάλογα με την εκτιμώμενη από την τράπεζα χρονική κλιμάκωση των εκταμιεύσεων για την ολικλήρωση των χρηματοδοτουμένων έργων.
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Τις ΠΔ/ΤΕ 1312/9.6.88 και 1313/9.6.88,
  • Τα άρθρα 4 και 5 του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών».
  • Τα άρθρα 18 και 19 του Ν. 2076/92 «περί ανάληψης και άσκησης δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις».
  • Το Ν.Δ. 588/48 «περί ελέγχου της πίστεως», ε) Την ΠΔ/ΤΕ 678/22.1.86.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1986/678 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/678 1986
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1988/1312 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1312 1988
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1948/588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/588 1948
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία