ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/31.07.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας νέων υποκαταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου Λ.Τ.Δ. (Συνεδρίαση 499/18.5.92, θέμα 15) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Παρέχει την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα Κύπρου ΛΤΔ δύο (2) νέων υποκαταστημάτων, σε τόπου επιλογής της, με τους παρακάτω όρους: 1.Η Τράπεζα Κύπρου ΛΤΔ, έχει υποχρέωση πριν από την έναρξη λειτουργίας των νέων υποκαταστημάτων της να εισαγάγει και δραχμοποιήσει συμπληρωματικό ποσό συναλλάγματος δραχμών δύο δισεκατομμυρίων, προς συμπλήρωση του ελαχίστου απαιτουμένου κεφαλαίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις ΝΕ 301/3/12.2.81 και ΠΔ/ΤΕ 1961/29.7.91. 2.Η λειτουργία των νέων υποκαταστημάτων θα διέπεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των εκάστοτε αποφάσεων των Νομισματικών Αρχών. 3.Η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω νέων υποκαταστημάτων πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1993. Σε περίπτωση που η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας των παραπάνω μονάδων δεν πραγματοποιηθεί μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, η παρεχόμενη με την παρούσα απόφαση έγκριση παύει να ισχύει. 4.Η Τράπεζα Κύπρου ΛΤΔ έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω υποκαταστημάτων να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών και Ελέγχου για την Εφαρμογή Συναλλαγματικών Κανόνων) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης των. ΙΙ. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας απόφασης, η οποία πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη Ακριβές αντίγραφο
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών».
  • Την από 22.4.92 (ΑΠ 7674) σχετική εισήγηση της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών,
  • Την απόφαση ΝΕ 4/6/2.11.73 «περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων δια την παροχήν εγκρίσεως δια την ίδρυσιν εν Ελλάδι καταστημάτων ξένων Τραπεζών», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΝΕ 301/3/12.2.81 «περί υποχρεώσεως εισαγωγής κεφαλαίου υπό των ξένων τραπεζών δια τα εν Ελλάδι λειτουργούντα υποκαταστήματα και θυρίδας συναλλαγών των».
  • Την ΠΔ/ΤΕ 1961/29.7.91 «περί καθορισμού ελαχίστου μετοχικού κεφαλαίου τραπεζών».
  • Την απόφαση ΕΝΠΘ 448/7/7.5.90, «περί έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα καταστήματος της Τράπεζας Κύπρου ΛΤΔ.
  • Το από 20.1.92 (ΑΠ 7189) έγγραφο της Τράπεζας Κύπρου ΛΤΔ και
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1961 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1961 1991
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία