ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/31.12.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Συμφωνίας Ελλάδος - Μεξικού για την αμοιβαία κατάργηση θεωρήσεως σε διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια. (Αθήνα, 15.9.1992).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι Έλληνες και Μεξικανοί υπήκοοι, κάτοχοι ενός διπλωματικού ή υπηρεσιακού διαβατηρίου εκδοθέντος από τις αρμόδιες Αρχές ενός από τα συμβαλλόμενα Κράτη, θα μπορούν να εισέρχονται και να παραμένουν μέσα στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου Κράτους για ένα χρονικά διάστημα τριών μηνών, χωρίς να υπάρξει ανάγκη προηγούμενης απόκτησης θεώρησης (βίζα)
Άρθρο 2
1.  
  Η εξαίρεση από την ανάγκη θεώρησης στα διπλωματικά και ηπηρεσιακά διαβατήρια ενός των συμβαλλομένων Κρατών δεν θα απαλλάσσει τους κατόχους τους από τη συμμόρφωση με τις διατάξεις περί μεταναστεύσεως των οποίων η τήρηση απαιτείται από τις αρμόδιες Αρχές του άλλου των συμβαλλομένων Κρατών
Άρθρο 3
1.  
  Η κατάργηση της θεώρησης θα ισχύει επίσης και για το διπλωματικό, διοικητικό ή τεχνικό προσωπικό που θα διαπιστεύεται ή θα ανακοινώνεται στην Κυβέρνηση του άλλου Κράτους για την ανάληψη καθηκόντων στην Διπλωματική Αποστολή ή στα Προξενικά Γραφεία που λειτουργούν μέσα στην επικράτεια του. Για το παραπάνω προσωπικό δεν θα ισχύει ο χρονικός περιορισμός του Άρθρου 1. Οι Έλληνες ή Μεξικανοί πολίτες που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις αντίστοιχες Πρεσβείες ή Προξενεία, θα πρέπει να ανακοινώνονται ενώπιον των Κυβερνήσεων των χωρών υποδοχής προ της εισόδου τους σ αυτές ή εντός τριάντα ημερών από της αφίξεώς τους.
Άρθρο 4
1.  
  Οι κάτοχοι διπλωματικών ή υπηρεσιακών διαβατηρίων που αναφέρονται στο Άρθρο 1, θα δικαιούνται να διασχίζουν τα σύνορα του Κράτους από όλα τα σημεία εισόδου που προορίζονται για τον διεθνή τουρισμό
Άρθρο 5
1.  
  Η παρούσα Συμφωνία ουδόλως θίγει το δικαίωμα των αρμοδίων Αρχών των συμβαλλομένων Κρατών να αρνούνται την είσοδο ή την παραμονή στην επικράτεια του άλλου Κράτους ατόμων των οποίων η παρουσία θεωρείται ανεπιθύμητη. Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα Κράτη θα δικαιούται να αναστείλει συνολικά ή μερικά την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας για λόγους δημοσίας τάξεως και ασφαλείας καθώς και προστασίας της δημοσίας υγείας. Η αναστολή ή η ακύρωση της Συμφωνίας θα κοινοποιείται αμέσως δια της διπλωματικής οδού στο άλλο συμβαλλόμενο Κράτος.
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς της παρούσης Συμφωνίας θα είναι απεριορίστου διαρκείας. Οποιοδήποτε όμως από τα συμβαλλόμενα Κράτη θα έχει το δικαίωμα να την θεωρήσει λήξασα, κοινοποιώντας την απόφαση του αυτήν εγγράφως και δια της διπλωματικής οδού, τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία επιθυμεί να παύσει η ισχύς του. Έχω επίσης την ευχαρίστηση να επιβεβαιώσω στην Υμετέρα Εξοχότητα ότι αποδέχομαι εξ ονόματος της Ελληνικής Κυβερνήσεως την ανωτέρω πρόταση της Κυβερνήσεως Σας και συμφωνώ στο ότι η παρούσα επιστολή, μαζί με αυτήν της Υμετέρας Εξοχότητος, θα θεωρείται ως τα συστατικά μέρη μιας Συμφωνίας μεταξύ του Μεξικού και της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία θα τεθεί εν ισχύ τριάντα ημέρες από την ημερομηνία ανταλλαγής των. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Υπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας.
 • Του Νόμου 1558/1985 «Περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων».
 • Του υπ αριθ. 231/1987 Προεδρικού Διατάγματος που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 101 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 24.6.1987,
 • Το περιεχόμενο της υπ αριθ. Π.31-15853/ΑΣ8177/4.9.1992 Κοινής Αποφάσεως του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού Εξωτερικών Βιργινίας Τσουδερού.
 • Το περιεχόμενο των από 15.9.1992 επιστολών με τις οποίες συνήφθη η Συμφωνία Ελλάδος - Μεξικού για την κατάργηση θεωρήσεως σε διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/31-15853/ΑΣ8177 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/31-15853_ΑΣ8177 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/231 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία