ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/284/8/

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.88, όπως ισχύει, που καθορίζει τις προϋποθέσεις παροχής άδειας για ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα. (Συνεδρίαση 494/26.2.92, θέμα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να συμπληρώσει την ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.88, όπως ισχύει και να καθορίσει τα ακόλουθα: Α. Εκτός από τις βεβαιώσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγρ. 2(β), 2(δ) και 2(ζ) της ΠΔ/ΤΕ 1379/88, υποχρεωτικά υποβάλλονται και τα πιο κάτω κατά περίπτωση αναφερόμενα πρόσθετα δικαιολογητικά: 1.Για τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό 10% και άνω των δικαιωμάτων ψήφου ή είναι μεταξύ των δέκα μεγαλυτέρων μετόχων του πιστωτικού ιδρύματος υποβάλλονται: 1)Αντίγραφο ποινικού μητρώου (προκειμένου περί μετόχων που είναι φυσικά πρόσωπα). 2)Πιστοποιητικό μη κηρύξεως σε πτώχευση. 3)κυρωμένα αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των αντιστοίχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τριών τελευταίων ετών. Σε περίπτωση νομίμου απαλλαγής από υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή σε περίπτωση που τα χρηματικά μέσα απόκτησης των μετοχών προέρχονται από εισοδήματα που νομίμως δεν περιελήφθησαν στις φορολογικές δηλώσεις, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν άλλα αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η προέλευση των χρηματικών μέσων για την απόκτηση των μετοχών. 4)Προκειμένου περί μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η ταυτότητα των φυσικών προσώπων που άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν τα νομικά αυτά πρόσωπα με παράλληλη ανάληψη υποχρέωσης να γνωστοποιείται αμέσως στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε αλλαγή των εν λόγω φυσικών προσώπων. 2.Γα τα δύο πρόσωπα που θα έχουν την ευθύνη της λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος υποβάλλονται: 1)Τα υπό στοιχεία 1(α) και 1(β) αναφερόμενα πιο πάνω δικαιολογητικά, 2)Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πληροφορίες για την κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία τους στον χρηματοπιστωτικό τομέα. 3)Δύο συστατικές επιστολές για το κάθε πρόσωπο που να υποβοηθούν την αξιολόγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος της καταλληλότητας των προσώπων αυτών να αναλάβουν την ευθύνη λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος. Οι συστατικές επιστολές δεν θα πρέπει να προέρχονται από μετόχους, υποψήφια μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή υποψήφια στελέχη του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος. 3.Τα πιο πάνω στοιχεία 2(α)-(γ) θα πρέπει να υποβληθούν πριν από την έναρξη λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος και για τον προοριζόμενο ως υπεύθυνο για την άσκηση του εσωτερικού ελέγχου του πιστωτικού ιδρύματος. 4.Γα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος, υποβάλλονται πριν από την έναρξη λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος τα υπό στοιχεία 1(α) και 1(β) αναφερόμενα πιο πάνω δικαιολογητικά. η Β. Διευκρινίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλονται με βάση την ΠΔ/ΤΕ 1379/88 και τα πιο πάνω αναφερόμενα. Γ. Καθορίζεται ότι στο διοικητικό συμβούλιο του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα εκ των δύο προσώπων που έχουν την ευθύνη λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος. Τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα ενεργούν μόνο συλλογικά, στα πλαίσια του διοικητικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα Μέλη Η Γραμματέας Ο Πρόεδρος Ακριβές αντίγραφο
  • Την ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.88, όπως ισχύει.
  • Τη σκοπιμότητα καθιέρωσης υποχρέωσης για υποβολή ορισμένων συμπληρωματικών δικαιολογητικών με στόχο την πληρέστερη και ορθότερη αξιολόγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος αιτημάτων για ίδρυση νέων πιστωτικών ιδρυμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1988/1379 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1379 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία