ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2/01.04.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2054/18.3.92 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συντελεστής φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Η παρούσα Πράξη έχει εφαρμογή στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, εκτός από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως. Η Τ.Ε. δύναται, με μεταγενέστερη Πράξη του Διοικητή της, να υπαγάγει ένα ή περισσότερα από τα εξαιρούμενα ιδρύματα στις ρυθμίσεις της παρούσης Πράξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΥΤΕΡΟ: ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Πα τους σκοπούς της παρούσας, νοούνται ως: α- «αρμόδιες αρχές», οι αρμόδιες για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων αρχές. Για τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος. β- «Ζώνη Α», όλα τα κράτη μέλη και όλες οι άλλες χώρες πλήρη μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) καθώς και οι χώρες που έχουν συνάψει ειδικές συμφωνίες δανειοδότησης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και συνδέονται με τις γενικές συμφωνίες δανειοληψίας (ΓΣΔ) του ΔΝΤ, γ- «Ζώνη Β», όλες οι χώρες εκτός από εκείνες της Ζώνης Α. δ- «πιστωτικά ιδρύματα της Ζώνης Α», όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους σης τρίτες χώρες καθώς και όλες οι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις και έχουν άδεια λειτουργίας σε άλλες χώρες της Ζώνης Α, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους. ε- «Πιστωτικά ιδρύματα της Ζώνης Β», όλες οι ιδιωτικές ή δημόσεις επιχειρήσεις, που έχουν άδεια να λειτουργούν έξω* από τη Ζώνη Α και που υπάγονται στον κοινοτικό ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους στην Κοινότητα, στ- «μη τραπεζικός τομέας», το σύνολο των δανειζομένων, εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως ορίζονται στην τέταρτη και πέμπτη περίπτωση της παραγράφου αυτής, τις κεντρικές τράπεζες, τις κεντρικές κυβερνήσεις, τις περιφερειακές Κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές, τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, την Ευρωπαϊπή Τράπεζα Επενδύσεων και τις πολυμερείς τράπεζες αναπτύξεως όπως ορίζονται στην έβδομη περίπτωση της παραγράφου αυτής. ζ- «πολυμερείς τράπεζες αναπτύξως», η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη, η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Διεθνής Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων, η Διαμερικανική Τράπεζα Αναπτύξεως, η Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως, το Ταμείο Αποκαταστάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, η «Νοrdic Ιnνestment Βank» και η Τράπεζα Αναπτύξεως της Καραϊβικής. η- εκτός ισολογισμού στοιχεία «υψηλού κινδύνου», «μέσου κινδύνου», «μέτριου κινδύνου» και «χαμηλού κινδύνου», τα στοιχεία που αναφέρονται στο έκτο κεφάλαιο παρ. 3 και περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1. θ- «Μητρική επιχείρηση», «θυγατρική επιχείρηση» και «όμιλος (επιχειρήσεων)», ως ορίζεται στο άρθρο 42ε του Ν. 2190/20, ως εκάστοτε ισχύει. ι- ειδικά για την εφαρμογή του έκτου κεφαλαίου παρ. 1 στοιχείο β), ως και του όγδου κεφαλαίου περιλαμβάνονται στην έννοια των «τοπικών αρχών», διοικητικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, υπεύθυνοι ενώπιον της κεντρικής κυβερνήσεως ή των «τοπικών αρχών» διοικητικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, υπεύθυνοι ενώπιον της κεντρικής κυβερνήσεως ή των τοπικών αρχών καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που αποτελούν ιδιοκτησία της κεντρικής κυβερνήσεως, τοπικών αρχών ή αρχών που, κατά τη γνώμη των αρμοδίων αρχών έχουν τα ίδια καθήκοντα με τις τοπικές αρχές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Ο συντελεστής φερεγγυότητας που αναφέρεται στις επόμενες παραγράφους εκφράζει τα ίδια κεφάλαια, κατά την έννοια του τέταρτου κεφαλαίου, ως ποσοστό του συνόλου των εντός και εκτός ισολογισμού στοιχείων του ενεργητικού, σταθμισμένων σύμφωνα με το κεφάλαιο πέντε. 2. Ο συντελεστής φερεγγυόητας πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι μητρικές επιχειρήσεις, υπολογίζεται σε ενοποιημένη βάση. 3. Πέραν των προβλέψεων της προηγούμενης παραγράφου, σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, επιβάλλεται υπολογισμός συντελεστή φερεγγυότητας και σε ατομική και, οσάκις απαιτείται από τη Γενική Επιθεώρηση Τραπεζών, σε υποενοποιημένη βάση. 4. Με την επιφύλαξη της τήρησης από τα πιστωτικά ιδρύματα των υποχρεώσεων που θεσπίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, οι συντελεστές φερεγγυότητας θα υπολογίζονται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να απαιτεί τον υπολογισμό τους σε συχνότερα χρονικά διαστήματα. 5. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, να εκχωρεί την αρμοδιότητα της για την παρακολούθηση της φερεγγυότητας πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα και είναι θυγατρικές πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος - μέλος της Κοινότητας, στις αρμόδιες εποπτικές αρχές αυτού του κράτους - μέλους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ : ΑΡΙΘΜΗΤΗΣ (ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Η έννοια των ιδίων κεφαλαίων για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης καθορίζεται στην Π.Δ./Τ.Ε. 2053/18.3.1992. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ) 1. Τα στοιχεία του ενεργητικού σταθμίζονται, ανάλογα με τον πιστωτικό τους κίνδυνο, με διάφορους συντελεστές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Κεφάλαια έκτο και έβδομο και λαμβάνοντας υπόψη, όπου έχουν εφαρμογή, τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο όγδοο και δέκατο. 2. Στην περίπτωση των εκτός ισολογισμού στοιχείων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, χρησιμοποιείται μέθοδος υπολογισμού σε δύο στάδια που περιγράφεται στο έκτο κεφάλαιο παραγρ. 3. 3. Στην περίπτωση των εκτός ισολογισμού στοιχείων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ και αφορούν επιτόκια και τις τιμές συναλλάγματος, το ενδεχόμενο κόστος της αντικατάστασης συμβάσεων λόγω της εκπλήρωσης της υποχρέωσης του αντισυμβαλλομένου υπολογίζεται με την εφαρμογή μιας από τις δύο μεθόδους που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ. Το κόστος αυτό πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή στάθμισης που αντιστοιχεί στον αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με το έκτο κεφάλαιο παραγρ. 1 εκτός από τον προβλεπόμενο στη διάταξη αυτή συντελεστή στάθμισης ύψους 100% που αντικαθίσταται από το συντελεστή 50% ώστε να προκύψουν αξίες προσαρμοσμένες κατά τον κίνδυνο. 4. Το άθροισμα των σταθμισμένων κατά τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού καθώς και των εκτός ισολογισμού στοιχείων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους αποτελεί τον παρονομαστή του συντελεστή φερεγγυότητας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΚΤΟ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1. Οι ακόλουθοι συντελεστές στάθμισης εφαρμόζονται στις διάφορες κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού, α) Μηδενικός συντελεστής στάθμισης. (1) . Ταμείο και ισοδύναμα στοιχεία. (2) . Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών της ζώνης Α. (3) . Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (4) . Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις που καλύπτονται από τη ρητή εγγύηση κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών της ζώνης Α. (5) . Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών της ζώνης Β που είναι αποτιμημένα και έχουν χρηματοδοτηθεί στο εθνικό νόμισμα του οφειλέτη. (6) . Στοιχεία ενεργητικού τα οποία αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις που καλύπτονται από τη ρητή εγγύηση κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών της ζώνης Β, και που είναι αποτιμημένα και έχουν χρηματοδοτηθεί στο κοινό εθνικό νόμισμα του εγγυητή και του οφειλέτη. (7) . Στοιχεία ενεργητικού εξασφαλισμένα, κατά την κρίση των αρμόδιων αρχών, με τίτλους που έχουν εκδοθεί από κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες της ζώνης Α ή τίτλους που έχουν εκδοθεί από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή με κατάθεση μετρητών στο δανειοδοτούν ίδρυμα ή με πιστοποιητικά καταθέσεων ή άλλα παρόμοια αξιόγραφα που έχει εκδόσει το ίδιο ίδρυμα και είναι κατατεθειμένα σ αυτό. β) Συντελεστής στάθμισης 20%. (1) . Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). (2) . Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης. (3) . Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις που καλύπτονται από ρητή εγγύηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). (4) . Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις που καλύπτονται από ρητή εγγύηση πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης. (5) . Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι των Ελληνικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως και έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών λοιπών κρατών της Ζώνης Α με την επιφύλαξη των διατάξεων του εβδόμου κεφαλαίου. (6) . Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις που φέρουν τη ρητή εγγύηση Ελληνικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών λοιπών κρατών της ζώνης Α, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εβδόμου κεφαλαίου. (7) . Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης Α, και τα οποία δεν ανήκουν στα ίδια κεφάλαια των ιδρυμάτων αυτών κατά την έννοια της Πράξης Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος 2053/18.3.92 για τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή, όσον αφορά πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος της Ζώνης Α, δεν συνυπολογίζονται στα ίδια κεφάλαια των ιδρυμάτων αυτών, σύμφωνα με τη σχετική Κοινοτική νομοθεσία. (8) . Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις, ληξιπρόθεσμες εντός έτους κατ ανώτατο όριο, έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης Β, εκτός των τίτλων που έχουν εκδοθεί από τα ιδρύματα αυτά και τα οποία θεωρούνται συστατικό στοχείο των ιδίων κεφαλαίων τους. (9) . Στοιχεία ενεργητικού που καλύπτονται από ρητή εγγύηση πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης Α. (10) . Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις, ληξιπρόθεσμες εντός έτους κατ ανώτατο όριο, και τα οποία καλύπτονται από ρητή εγγύηση πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης Β. (11) . Στοιχεία ενεργητικού εξασφαλισμένα, κατά την κρίση των αρμοδίων εποπτικών αρχών, με τίτλους που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη ή από πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης. (12) . Στοιχεία ταμείου που βρίσκονται στη διαδικασία είσπραξης, γ) Συντελεστής στάθμισης 50%. (1) . Δάνεια που εξασφαλίζονται πλήρως, κατά την κρίση των αρμοδίων αρχών, με υποθήκες σε κατοικίες στις οποίες διαμένει ή πρόκειται να διαμείνει ή τις οποίς εκμισθώνει ή θα εκμισθώνει ο οφειλέτης. (2) . Έξοδα επομένων χρήσεων και έσοδα χρήσεως εισπρακτέα εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τον συντελεστή στάθμισης του αντισυμβαλλομένου. δ) Συντελεστής στάθμισης 100%. (1) . Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών της ζώνης Β, εκτός εκείνων που είναι αποτιμημένα και έχουν χρηματοδοτηθεί στο νόμισμα του οφειλέτη. (2) . Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών της ζώνης Β. (3) . Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις, ληξιπρόθεσμες εντός διαστήματος μεγαλύτερου του έτους, έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης Β. (4) . Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις, έναντι των μη τραπεζικών τομέων της ζώνης Α και της ζώνης Β. (5) . Πάγια στοιχεία, ήτοι τα εξής: ι. Γήπεδα και κτίρια ιι. Τεχνικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα ιιι. Αλλες εγκαταστάσεις, εργαλεία, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός. ιν. Προκαταβολές για τα ως άνω ως και πρόσθετα υπό κατασκευή ενσώματα πάγια στοιχεία. (6) . Χαρτοφυλάκια μετοχών, συμμετοχές και άλλα συστατικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία δεν αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια του δανειοδοτούντος ιδρύματος. (υ). Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού, εκτός από εκείνα που έχουν αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια. 2. Οι μέθοδοι που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ εφαρμόζονται στους απρόοπτους κινδύνους των συμβάσεων που αφορούν επιτόκια και τιμές συναλλάγματος όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 3. Η ακόλουθη μέθοδος εφαρμόζεται στα εκτός ισολογισμού στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 2. Πρώτον, κατατάσσονται σε ομάδες ανάλογα με το βαθμό κινδύνου που ορίζεται στο Παράρτημα 1. Συνυπολογίζεται η πλήρης αξία των στοιχείων υψηλού κινδύνου, το 50% της αξίας των στοιχείων μέσου κινδύνου, το 20% της αξίας των στοιχείων μέτριου κινδύνου, ενώ θεωρείται ως μηδενική η αξία των στοιχείων χαμηλού κινδύνου. Οι αξίες των στοιχείων αυτών, αφού προηγουμένως σταθμισθούν, όπως περιγράφεται πιο πάνω, πολλαπλασιάζονται με τους συντελεστές στάθμισης που προσδίδονται στους οικείους αντισυμβαλλομένους, σύμφωνα με τα οριζόμενα για τα στοιχεία ενεργητικού στην παράγραφο 1 του παρόντος κεφαλαίου ως και στο έβδομο κεφάλαιο. Στην περίπτωση πράξεων προσωρινής εκχώρησης και άλλων εκχωρήσεων με υποχρέωση επαναγοράς καθώς και στην περίπτωση υποχρεώσεων αγοράς επί προθεσμία, οι συντελεστές στάθμισης θα είναι εκείνοι οι οποίοι αντιστοιχούν στα εν λόγω στοιχεία και δεν θα λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα των αντισυμβαλλομένων. 4. Όταν τα εκτός ισολογισμού στοιχεία καλύπτονται από ρητή εγγύηση, σταθμίζονται ως να είχαν συναφθεί για λογαριασμό του εγγυητή και όχι του πραγματικού αντισυμβαλλόμενου. Όταν ο κίνδυνος που προκύπτει από συναλλαγή εκτός ισολογισμού είναι πλήρως και καθ ολοκληρίαν ασφαλισμένος, κατά την κρίση των αρμόδιων αρχών, με οιαδήποτε από τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο έκτο κεφάλαιο παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο (7) ως και στοιχείο β) σημείο (11), εφαρμόζονται αντίστοιχα συντελεστές στάθμισης 0 ή 20%, ανάλογα με την ασφάλεια. 5. Όταν τα στοιχεία του ενεργητικού και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία σταθμίζονται με χαμηλότερο συντελεστή λόγω ύπαρξης ρητής εγγύησης ή ασφάλειας δεκτής από τις αρμόδιες αρχές, η στάθμιση με χαμηλότερο συντελεστή εφαρμόζεται μόνο στο εγγυητικό τμήμα ή σ αυτό που καλύπτεται πλήρως από την ασφάλεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΒΔΟΜΟ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Στα Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής στάθμισης για εργασίες τους, είτε εντός είτε, εκτός ισολογισμού, που αφορούν χορηγήσεις προς -ή εγγυημένες από - τοπικές αρχές ή περιφερειακές κυβερνήσεις άλλων κρατών μελών της Κοινότητας, εφόσον τα κράτη αυτά εφαρμόζουν το συντελεστή αυτόν για τις εργασίες αυτές. 2. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να μεταβάλλει το συντελεστή των περιπτώσεων β) (5) και β) (6) του έκτου κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα της Ελλάδος θα ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 1. Εφαρμόζεται στάθμιση 20% στα στοιχεία ενεργητικού που, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι εξασφαλισμένα με τίτλους που έχουν εκδοθεί από περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές της Ζώνης Α, ή με καταθέσεις σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα της Ζώνης Α, πλην του δανειοδοτούντος ιδρύματος ή με ομόλογα καταθέσεων ή με παρόμοια αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί από αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα. 2. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα ενημερώνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις περιπτώσεις εφαρμογής της διατάξεως αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΑΤΟ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 1. Από 1ης Ιανουαρίου 1993, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να διατηρούν μονίμως το συντελεστή που ορίζεται στο τρίτο κεφάλαιο σε ύφος όχι κατωτέρω του 8%. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ορίζει ακόμη υψηλότερο συντελεστή. 2. Στην περίπτωση που ο συντελεστής φερεγγυότητας κατέλθει κάτω από το 8%, η Τράπεζα της Ελλάδος μεριμνά ώστε το οικείο πιστωτικό ίδρυμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, για να επαναφέρει, το ταχύτερο δυνατόν, τον εν λόγω συντελεστή στο ελάχιστο όριο. 3. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να εξαιρεί πιστωτικά ιδρύματα από την υποχρέωση κατάρτισης συντελεστή φερεγγυότητας σε ατομική βάση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του τρίτου κεφαλαίου, στην περίπτωση που το εξαιρούμενο πιστωτικό ίδρυμα περιλαμβάνεται σε υπολογισμό συντελεστή φερεγγυότητας σε ενοποιημένη βάση. 4. Η Τράπεζα της Ελλάδος στα πλαίσια των υποχρεώσεων της για την παρακολούθηση της τήρησης του ελαχίστου αποδεκτού συντελεστή φερεγγυότητας από τα πιστωτικά ιδρύματα μεριμνά ώστε η μητρική επιχείρηση να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δέουσα κατανομή του κεφαλαίου στο εσωτερικό του ομίλου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΚΑΤΟ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Τα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων ο ελάχιστος συντελεστής φερεγγυότητας είναι κατώτερος, κατά την έκδοση της παρούσας πράξης, από το 8% που ορίζεται στο ένατο κεφάλαιο, παρ. 1, υποχρεούνται να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προσεγγίσουν βαθμιαία το εν λόγω ποσοστό. Ενόσω δεν επιτυγχάνουν το σκοπούμενο αυτό όριο, δεν μπορούν να επιτρέπουν να κατέλθει περαιτέρω το ποσοστό του συντελεστή. Εάν, πάντως, παρατηρηθεί παρόμοια απόκλιση, πρέπει να είναι προσωρινή και να γνωστοποιείται η αιτία στην Τράπεζα της Ελλάδος. 2. Κτηματικές ομολογίες εκδιδόμενες βάσει του Ν. 3221/24 ως ισχύει σήμερα, σταθμίζονται μέχρι την 31.12.1997 κατά παρέκκλιση του έκτου κεφαλαίου παραγρ. 1, στοιχείο β) (7) με συντελεστή 10%. 3. Μέχρι την 31.12.1999, δεν θα έχει εφαρμογή στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος η παράγραφος 1 του ενάτου κεφαλαίου. Η εν λόγω τράπεζα πρέπει, πάντως, να προσεγγίσει βαθμιαία το ποσοστό που ορίζεται στη διάταξη αυτή, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος κεφαλαίου. 4. Κατά παρέκκλιση από το έκτο κεφάλαιο παραγρ. 1 στοιχείο γ) σημείο (1), εφαρμόζεται μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1996, συντελεστής στάθμισης 50% στα στοιχεία ενεργητικού, τα οποία κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, εξασφαλίζονται πλήρως και καθ ολοκληρία από υποθήκες επί ήδη αποπερατωμένων κατοικιών, γραφείων ή εμπορικών χώρων πολλαπλής χρήσης, που βρίσκονται εντός της Ελληνικής επικρατείας, υπό τον όρο ότι το ποσό του δανείου δεν υπερβαίνει το 60% της αξίας του συγκεκριμένου ακινήτου. Ο ίδιος συντελεστής εφαρμόζεται επί εργασιών του είδους αυτού οι οποίες διενεργούνται από Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα κράτη της Κοινότητας, εφόσον η αντίστοιχη νομοθεσία τους το επιτρέπει. 5. Εφαρμόζεται στάθμιση 50% στις χρηματοδοτικές μισθώσεις επί ακινήτων, οι οποίες συνάπτονται εντός δέκα ετών από την 1η Ιανουαρίου 1991, αφορούν ακίνητα επαγγελματικής χρήσεως μέσα στη χώρα της έδρας και διέπονται από νομικές διατάξεις δυνάμει των οποίων ο δανειστής έχει την πλήρη κυριότητα του μισθίου μέχρις ότου ο μισθωτής ασκήσει το δικαίωμα προτιμήσεως (οptiοn) για την αγορά του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΔΕΚΑΤΟ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Για τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα οι στα συνημμένα παραρτήματα αναφερόμενες εργασίες έχουν εφαρμογή στο βαθμό που επιτρέπεται η διεξαγωγή τους από την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση της παραγράφου 5 του δέκατου κεφαλαίου. Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Υψηλός κίνδυνος - Εγγυήσεις που αποτελούν υποκατάστατα πιστώσεων - Τίτλοι αποδοχής - Οπισθογραφήσεις αξιόγραφων που δεν φέρουν την υπογραφή άλλου πιστωτικού ιδρύματος - Συναλλαγές με δικαίωμα προσφυγής υπέρ του αγοραστή - Ανέκκλητες stand-by πιστωτικές επιστολές που αποτελούν υποκατάστατα πιστώσεων - Πράξεις προσωρινής εκχώρησης και άλλες εκχωρήσεις με υποχρέωση επαναγοράς, σε ημερομηνία καθοριζόμενη από τον εκχωρούντα - Στοιχεία ενεργητικού που έχουν αγοραστεί βάσει συμφωνιών μελλοντικής αγοράς - Καταθέσεις προθεσμίας επί προθεσμία («fοrward fοrward depοsits») - Οφειλόμενο μέρος του τιμήματος από αγορά μετοχών και λοιπών τίτλων - Άλλα στοιχεία που ενέχουν επίσης υψηλό κίνδυνο Μέσος κίνδυνος - Πιστώσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων ουθ έχουν εκδοθεί και βεβαιωθεί (βλέπε επίσης μέτριο κίνδυνο) - Εγγυήσεις και ασφάλειες (περιλαμβανομένων των εγγυήσεων συμμετοχής σε διαγωνισμό, των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, των τελωνειακών και φορολογικών εγγυήσεων) και εγγυήσεις που δεν αποτελούν υποκατάστατα πιστώσεων - Πράξεις προσωρινής εκχώρησης και άλλες εκχωρήσεις με υποχρέωση επαναγοράς όπου όμως η αξία των εκχωρουμένων εμφανίζεται όχι εις τον ισολογισμό του εκχωρούντος αλλά του προς ον η εκχώρησις, του εκχωρούντος εμφανίζοντος μόνον την συμφωνηθείσα τιμήν στην περίπτωση επαναγοράς - Ανέκκλητες stand-by πιστωτικές επιστολές που δεν αποτελούν υποκατάστατα πιστώσεων - Μη χρησιμοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες (υποχρεώσεις δανεισμού, αγοράς τίτλων, παροχής εγγυήσεων και διευκολύνσεις αποδοχής) με αρχική προθεσμία λήξης μεγαλύτερη του ενός έτους - Ευχέρειες έκδοσης αξιών («Νοte issuance facilities-ΝΙF») και ανανεούμενες ασφαλιστικές ευχέρειες («Reνοlνing underwriting facilities-RUF») - Άλλα στοιχεία που ενέχουν επίσης μέσο κίνδυνο Μέτριος κίνδυνος - Πιστώσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων, στις οποίες τα εμπορεύματα χρησιμεύουν ως πρόσθετη εγγύηση και άλλες αυτοεξυπηρετούμενες (self liguidating) συναλλαγές - Άλλα στοιχεία που ενέχουν επίσης μέτριο κίνδυνο Χαμηλός κίνδυνος - Μη χρησιμοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες (υποχρεώσεις δανεισμού, αγοράς τίτλων, παροχής εγγυήσεων και διευκολύνσεις αποδοχής) με αρχική προθεσμία λήξης ενός έτους κατ ανώτατο όριο ή όταν αυτές μπορούν να ακυρωθούν άνευ όρων και χωρίς προειδοποίηση οποιαδήποτε στιγμή - Άλλα στοιχεία που ενέχουν επίσης χαμηλό κίνδυνο Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα ενημερώνεται αμέσως μόλις προστεθεί ένα νέο στοιχείο εκτός ισολογισμού σε μία από τις τελευταίες περιπτώσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία κινδύνου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Με την επιφύλαξη της συναίνεσης των αρμοδίων εποπτικών αρχών, τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να επιλέγουν μία από τις μεθόδους που περιγράφονται κατωτέρω για τη μέτρηση των κινδύνων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Εξαιρούνται οι συμβάσεις πράξεων επί επιτοκίων ή επί τιμών συναλλάγματος οι οποίες συνάπτονται σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια, όπου υπόκεινται καθημερινώς σε υποχρεωτικά όρια καλύμματος και οι συμβάσεις επί τιμών συναλλάγματος με αρχική προθεσμία λήξεως 14 ημερών ή λιγότερο. Οταν υπάρχει ξεχωριστή νομική σύμβαση, αποδεκτή από τις εθνικές εποπτικές αρχές, μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και του αντισυμβαλλόμενου, δυνάμει της οποίας οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις εκτέλεσης πληρωμών στο κοινό νόμισμα σε μια δεδομένη ημερομηνία, αντισταθμίζονται αυτομάτως με άλλες παρόμοιες υποχρεώσεις εκτελεστέες την ίδια ημερομηνία, τότε αντί για το ακαθάριστο ποσό σταθμίζεται το ενιαίο καθαρό ποσό το οποίο καθορίζεται από τη σύμβαση αυτή. Μέθοδος 1: Μέθοδος των τρεχουσών τιμών («Μarking tο market» apprοach) Βήμα α): Υπολογίζεται το θετικό κόστος αντικαταστάσεως όλων των συμβάσεων, αφού προσδιορισθεί η τρέχουσα (αγοραία) τιμή τους (marking tο market) Βήμα β): Για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου ποσού για κάλυψη των ενδεχομένων μελλοντικών πιστωτικών κινδύνων, τα συνολικά πλασματικά-ονομαστικά ποσά ή αξίες που συνιστούν τη βάση της συναλλαγής των ιδρυμάτων πολλαπλασιάζονται με τα ακόλουθα ποσοστά: Υπολειπόμενη προθεσμία Συμβάσεις επί επιτοκίων Συμβάσεις επί τιμών συν/τος Ένα έτος ή λιγότερο Πάνω από ένα έτος 0% 0,5% 1% 5% Βήμα γ): Το άθροισμα του τρέχοντος κόστους αντικαταστάσεως και του ενδεχόμενου μελλοντικού πιστωτικού ανοίγματος πολλαπλασιάζεται με το βαθμό κινδύνου που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με το έκτο κεφάλαιο. Διευκρινίζεται ότι ειδικά στις περιπτώσεις ανταλλαγών εκατέρωθεν κυμαινόμενων επιτοκίων στο ίδιο νόμισμα (single-currency flοating/ flοating interest rate swaps), υπολογίζεται μόνο το τρέχον κόστος αντικαταστάσεως. Μέθοδος 2: Μέθοδος του αρχικού ανοίγματος (the «οriginal expο-sure» apprοach) Βήμα α): Τα πλασματικά ονομαστικά ποσά κάθε στοιχείου πολλαπλασιάζονται με τα κατωτέρω ποσοστά: Αρχική προθεσμία λήξεως (1) Συμβάσεις επί επιτοκίων Συμβάσεις επί τιμών συν/τος Ένα έτος ή λιγότερο 0,5% 2% Πάνω από ένα έτος και όχι περισσότερο από δύο έτη 1% 5% Για κάθε επιπλέον έτος 1% 3% Βήμα β): Τα αρχικά ανοίγματα που υπολογίζονται με αυτόν τον τρόπο πολλαπλασιάζονται με τους συντελεστές στάθμισης των αντισυμβαλλόμενων μερών που δίδονται στο έκτο κεφάλαιο. (1) Προκειμένου για συμβάσεις ml Επιτοκίων, τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν, με τη σύμφωνη ρώμη της Τράπεζας της Ελλάδος, είτε την αρχική eke την υπολειπόμενη προθεσμία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Συμβάσεις επί επιτοκίων - Ανταλλαγή επιτοκίων στο ίδιο νόμισμα (Single-currency interest rate swaps) - Ανταλλαγή μεταβλητών επιτοκίων (Βasis swaps) - Προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου (Fοrward rate agreements) - Προθεσμιακές συμφωνίες επί επιτοκίου (Ιnterest rate futures) - Συμβάσεις επί επιτοκίου με δικαίωμα επιλογής (οptiοn) που έχουν αγοραστεί - Αλλες συμβάσεις παρεμφερούς φύσεως Συμβάσεις επί τιμών συναλλάγματος - Ανταλλαγή επιτοκίων σε διαφορετικά νομίσματα (Crοs-currency interest rate swaps) - Προθεσμιακές πράξεις επί συναλλάγματος (Fοrward fοreign exchange cοntracts) - Προθεσμιακές συμβάσεις επί συναλλάγματος (Currency futures) - Συμβάσεις επί συναλλάγματος με δικαίωμα επιλογής (οptiοn) που έχουν αγορασθεί - Άλλες συμβάσεις παρεμφερούς φύσεως Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/89/647/ΕΟΚ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/89_647_ΕΟΚ 1989
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/91/31/ΕΟΚ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/91_31_ΕΟΚ 1990
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1338/12 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338_12 1983
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1948/588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/588 1948
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία