ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2/08.05.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας νέων θυρίδων συναλλαγών της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. (Συνεδρίαση 495/5.3.92, θέμα 8) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών», β) Την αποφ. ΕΝΠΘ 234/9/18.4.85 «περί καθορισμού εργασιών θυρίδων συναλλαγών Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και Εμπορικών Τραπεζών». γ) Την ΠΔ/ΤΕ 890/1.12.86 «περί καθορισμού κριτηρίων για την έγκριση ίδρυσης από τις τράπεζες υποκαταστημάτων και θυρίδων συναλλαγών τους», δ) Το 1619/1086/19.12.91 (ΑΠ 6284) έγγραφο της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και την από 24.1.92 (ΑΠ 7161) σχετική εισήγηση της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, αποφάσισε: να εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος τεσσάρων (4) νέων θυρίδων συναλλαγών σε τόπους επιλογής της. Η ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω θυρίδων συναλλαγών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992. Σε περίπτωση που η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας των εν λόγω θυρίδων συναλλαγών δεν πραγματοποιηθεί μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, η παρεχόμενη από την παρούσα απόφαση έγκριση παύει να ισχύει. Η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω θυρίδων συναλλαγών να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, Ελέγχου για την Εφαρμογή Συναλλαγματικών Κανόνων) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης τους, καθώς και το Υποκατάστημα από το οποίο θα εξαρτάται λογιστικώς η κάθε θυρίδα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-05-08
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/72
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία