ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2/17.08.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που απορρέουν από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου τους που δεν αποτελεί τροποποίηση καταστατικού τους. (Συνεδρίαση 502/23.6.92, θέμα 4) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να κοινοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών) οποιαδήποτε απόφαση των καταστατικών οργάνων τους εντός 20 ημερών από τη λήψη της, που αφορά στην αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου και δεν αποτελεί, σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190, τροποποίηση του καταστατικού τους. 2.Το ποσό που προέρχεται από την κατά τα ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα κατατίθεται, εξολοκλήρου, ευθύς ως συγκεντρωθεί, τοις μετρητοίς και εφάπαξ στην Τράπεζα της Ελλάδος το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί πιστοποιήσεως της καταβολής του κεφαλαίου. Το εν λόγω ποσό δεν επιτρέπεται να αναληφθεί πριν από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, που τηρείται στο Υπουργείο Εμπορίου, της απόφασης του οικείου οργάνου της Τράπεζας για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και εφόσον προηγουμένως έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάληψης των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο
  • τις διατάξεις του ΑΝ 1665/1951 «Περί λειτουργίας και ελέγχου των Τραπεζών»,
  • το πρακτικό της 747/1.4.92 Συνεδρίασης του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος,
  • το άρθρο 14 του Ν. 5076/1931 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών»,
  • το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», δ) το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της Νομισματικής, Πιστωτικής και Συναλλαγματικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις», ε) το άρθρο 55 του Ν. 1961/91,
  • την από 4.5.92 (ΑΠ 7701) γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1931/5076 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/5076 1931
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΝΟΜΟΣ 1991/1961 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1961 1991
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία