ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2/18.02.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή Αριθ. 2022/28.1.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Μεταφορά στο εξωτερικό κερδών που προέρχονται από επενδύσεις στην Ελλάδα κατοίκων χωρών εκτός Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Επιτρέπεται η χορήγηση συναλλάγματος από τις εξουσιοδοτημένες τράπεζες για την εξαγωγή των αναλογούντων σε δικαιούχους κατοίκους χωρών και εκτός Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθαρών, μετά την εκπλήρωση των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων, επιχειρηματικών κερδών χρήσεων έτους 1991 και εφεξής, υπό την προϋπόθεση ότι τα κέρδη προέρχονται από επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν με εισαγωγή κεφαλαίων από το εξωτερικό σύμφωνα με το Ν.Δ. 2687/53, αποφάσεις της πρώην Νομισματικής Επιτροπής και των Υποεπιτροπών της Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και αποφάσεις της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων. 2.Η χορήγηση από τις τράπεζες συναλλάγματος για την εξαγωγή των μη εξαχθέντων καθραρών επιχειρηματικών κερδών παλαιοτέρων χρήσεων που έχουν λήξει μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 1990 τα οποία αναλογούν σε δικαιούχους κατοίκους χωρών και εκτός Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα οποία προέρχονται από επενδύσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 της παρούσας επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί τμηματικά σε τρεις (3) ετήσιες ισόποπες δόσεις αρχής γενομένης από 1 Μαρτίου 1992. 3.Οι τράπεζες θα ελέγχουν κατά την χορήγηση του συναλλάγματος τη νομιμότητα και αυθεντικότητα των συναλλαγών. 4.Ανατίθεται στη Διεύθυνση Ελέγχου για την Εφαρμογή των Συναλλαγματικών Κανόνων της Τράπεζας της Ελλάδος η διενέργεια κατασταλτικών ελέγχων για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας Πράξης. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • την ΠΔ/ΤΕ 825/25.7.86 «άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα κατοίκων χωρών εκτός Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει,
  • τη σκοπιμότητα απελευθέρωσης των τρεχουσών πληρωμών που προέρχονται από πραγματοποιηθείσες στην Ελλάδα επενδύσεις κατοίκων χωρών εκτός ΕΟΚ με εισαγωγή κεφαλαίων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1986/825 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/825 1986
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία