ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2/21.02.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από ανώνυμες εταιρείες που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα. (Συνεδρίαση 492/27.1.92, θέμα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Α 1. Ανατίθεται στην Επιτροπή Συναλλάγματος η αρμοδιότητα παροχής σε ανώνυμες εταιρείες, που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα, ειδικών κατά περίπτωση αδειών για την ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα, εφόσον αυτές πληρούν τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. α) έχουν αποκλειστικό σκοπό τη λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, β) διαθέτουν ελάχιστο μετοχικό εφάλαιο δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων (δρχ. 80.000.000) που έχουν καταβληθεί τοις μετρητοίς. Προκειμένου περί εταιριών που μετατρέπονται σε εταιρίες ανταλλακτηρίων, τα ίδια τους κεφάλαια δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερα του παραπάνω ποσού. γ) προσδιορίζουν την σχετική αίτηση τους, τον ακριβή αριθμό των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος που επιθυμούν να ιδρύσουν καθώς και τον τόπο εγκατάστασης τους, δ) διαθέτουν την απαραίτητη οργάνωση και τεχνικοοικονομική υποδομή, ε) έχουν τουλάχιστον δύο πρόσωπα υπεύθυνα για τη διοίκηση τους τα οποία να διαθέτουν την απαιτούμενη αξιοπιστία και επαγγελματική κατάρτιση. 2.Αδεια λειτουργίας εταιρίας ανταλλακτηρίων συναλλάγματος κατά τα ανωτέρω χορηγείται και σε υπό σύσταση Ανώνυμες Εταιρείες, υπό τον όρο ότι εντός δύο μηνών από τη χορήγηση της έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης τους σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου για τις ανώνυμες εταιρίες. 3.Η άδεια λειτουργίας για τις ανώνυμες εταιρίες ανταλλακτηρίων θα αφορά τη διενέργεια των εξής εργασιών: 1)αγορά ξένων τραπεζογραμματίων, ταξιδιωτικών επιταγών και ευρωεπιταγών, 2)χορήγηση δραχμικών προκαταβολών σε κατόχους πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό. 4.Τα αποκτώμενα, σύμφωνα με τα πιο πάνω ποσά συναλλάγματος εκχωρούνται υποχρεωτικά από τις εταιρίες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από της αποκτήσεως τους σε εξουσιοδοτημένες για τη διενέργεια πράξεων επί συναλλάγματος τράπεζες. 5.Οι εταιρείες ανταλλακτηρίων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Ελέγχου για την Εφαρμογή των Συναλλαγματικών Κανόνων) την ίδρυση των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες μετά από την έναρξη λειτουργίας τους κάνοντας την ακριβή διεύθυνση των εν λόγω ανταλλακτηρίων. 6.Σε κάθε ανταλλακτήριο συναλλάγματος και .σε εμφανές σημείο θα αναγράφονται κάθε εργάσιμη ημέρα σε αναλυτικό πίνακα οι χρησιμοποιούμενες ισοτιμίες και οι εισπραττόμενες προμήθειες. 7.Κάθε ανταλλακτήριο συναλλάγματος θα τηρεί τα δικά του οικονομικά στοιχεία. Ο εταιρίες ανταλλακτηρίων θα υποβάλλουν κάθε χρόνο και το αργότερο μέχρι τέλους Ιανουαρίου στη Διεύθυνση Ελέγχου για την Εφαρμογή των Συναλλαγματικών Κανόνων της Τράπεζας της Ελλάδος, στοιχεία δραστηριότητας αναλυτικά κατά ανταλλακτήριο. Β. Ανατίθεται στην Διεύθυνση Ελέγχου για την Εφαρμογή των Συναλλαγματικών Κανόνων της Τράπεζας της Ελλάδος ο έλεγχος της τήρησης των συναλλαγματικών κανόνων από τις εταιρίες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14.2.92 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
  • το άρθρο 2 του ΑΝ 1837/1951 σε συνδυασμό με το Ν.1266/ 1982,
  • την απόφαση ΝΕ 176/4/20.9.77, όπως ισχύει,
  • τη σκοπιμότητα καθορισμού ενιαίου πλαισίου όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία αναταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1837 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1837 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία