ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2/24.11.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-11-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-11-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-11-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συνεδρίαση 509/1.10.92, θέμα 12 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 1674/22.2.90 που αφορά στην έγκριση λειτουργίας της ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει την παράγραφο 13 της ΠΔ/ΤΕ/1674/22.2.90 και να καθορίσει τα ακόλουθα: 1: Από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης ο όρος που αφορά στη συμμετοχή άλλης εμπορικής τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ παύει να ισχύει, η δε υφιστάμενη σχετική συμμετοχή καθίσταται προαιρετική. Διευκρινίζεται ότι για την εκχώρηση της υφιστάμενης ειδικής συμμετοχής στο κεφάλαιο της ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ΠΔ/ΤΕ 1674/90 καθώς και για την απόκτηση νέας εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2076/ 92. 2.Η αίτηση εισαγωγής των μετοχών της ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα υποβληθεί εντός πενταετίας από την έναρξη λειτουργίας της Τράπεζας. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας
  • Την πιο πάνω ΠΔ/ΤΕ.
  • Το από 3.9.92 (ΑΠ 8313) έγγραφο της ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με το οποίο ζητείται τροποποίηση της παραγράφου 13 της ΠΔ/ΤΕ 1674/90 που αφορά στην υποχρέωση συμμετοχής άλλης εμπορικής τράπεζας στο κεφάλαιο της εν λόγω τράπεζας και εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, και
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2076/1992 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις»,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία