ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2/28.08.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2109/7.8.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Καταθέσεις αδήλωτων ξένων τραπεζογραμματίων σε λογαριασμούς συναλλάγματος μονίμων κατοίκων εσωτερικού. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Επιτρέπεται στα εξουσιοδοτημένα για διενέργεια πράξεων επί συναλλάγματος πιστωτικά ιδρύματα να ανοίγουν και να τηρούν πάσης μορφής λογαριασμούς καταθέσεων σε συνάλλαγμα στο όνομα μονίμων κατοίκων εσωτερικού, φυσικών ή νομικών προσώπων, που θα τροφοδοτούνται με ξένα τραπεζογραμμάτια (σε όλα τα νομίσματα που περιλαμβάνει το επίσημο Δελτίο Τιμών - Fixing) χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η δήλωση τους ή η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας για την προέλευση τους. 2.Το επιτόκιο και οι λοιποί όροι των εν λόγω καταθέσεων καθορίζονται από τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία και θα διαχειρίζονται ελεύθερα το προϊόν των εν λόγω καταθέσεων. 3.Το προϊόν των ως άνω καταθέσεων επιτρέπεται να αναλαμβάνεται σε δραχμές ή ξένα τραπεζογραμμάτια αλλά δεν επιτρέπεται η μεταφορά τους στο εξωτερικό κατ αντιδιαστολή με τις λοιπές κατηγορίες καταθέσεων σε συνάλλαγμα μονίμων κατοίκων εσωτερικού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • το άρθρο 26 (παρ. 11) του Ν. 2076/1992, γ) τη σκοπιμότητα καθιέρωσης νέας κατηγορίας καταθέσεων σε συνάλλαγμα,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία