ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2/29.10.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2138/20.10.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Μεταβολή του καθεστώτος που διέπει την υποχρέωση των εμπορικών τραπεζών για τη χρηματοδότηση της βιοτεχνίας από το ειδικό κεφάλαιο. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Το ποσοστό επί των μεταβολών των υπολοίπων των καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών, που αποτελούν τη βάση υπολογισμού της υποχρέωσης για τη χορήγηση βιοτεχνικών δανείων καθορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) από την 1 Νοεμβρίου 1992 και σε δύο και μισό τοις εκατό (2,5%) από την 1 Μαρτίου 1993. Από την 1 Ιουλίου 1993 δεν πραγματοποιούνται δεσμεύσεις ή αποδεσμεύσεις επί των μεταβολών των υπολοίπων των εν λόγω καταθέσεων. 2.Ποσά που αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι και 1% των καταθέσεων επί των οποίων υπολογίζεται η σχετική υποχρέωση, επιτρέπεται να διατίθενται για τη χρηματοδότηση δημοσίων οργανισμών. Το επιτόκιο των εν λόγω δανείων καθορίζεται ίσο με αυτό των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού, προασαυξημένο κατά μία εκατοστιαία μονάδα (1%). Η Πράξη αυτή αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • τις ΠΔ/ΤΕ 1990 και 1991/11.10.91 όπως ισχύουν, καθώς και την ΠΔ/ΤΕ 2126/21.9.92,
  • την σκοπιμότητα περαιτέρω απελευθέρωσης του τραπεζικού συστήματος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2126 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2126 1992
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία