ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2/30.01.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-01-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-01-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητική αριθμ. 2013/3.1.92 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συνυπολογισμός των υποχρεώσεων από πωλήσεις χρεωγράφων με συμφωνία επαναγοράς (Repο) στη βάση υπολογισμού της υποχρέωσης των τραπεζών για κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Με την επιφύλαξη της απαιτούμενης έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου παρέχεται άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα ανώνυμης τραπεζικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» Α.Ε. με έδρα την Αθήνα, υπό τους εξής όρους: 1.Η λειτουργία της Τράπεζας θα διέπεται και από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί κτηματικών τραπεζών. 2.Το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα είναι δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια (δρχ. 4.000.000.000) και θα καταβληθεί εξολοκλήρου σε μετρητά με εισαγωγή και δραχμοποίηση συναλλάγματος μη υποχρεωτικά εκχωρητέου. 3.Οιαδήποτε μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής των κυρίων μετόχων της Τράπεζας ήτοι, της Εταιρείας «ΑΕGΟΝ GRΙΕΚΕΝLΑΝD ΗΟLDΙΝG Β.V.» (ποσοστό 50%) και του Παύλου Ψωμιάδη (ποσοστό 50%) καθώς επίσης και κάθε μεταβολή της σύνθεσης των μετόχων της εν λόγω αλλαδαπής Εταιρείας, θα γνωστοποιείται εκ των προτέρων στη Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος. Για τους νέους μετόχους θα ισχύει η διάταξη της παρ. 2δ της ΔΠ/ΤΕ 1379/1988. 4.Θα υπάρχει διοικητική και λειτουργική αυτονομία της τράπεζας έναντι των άλλων επιχειρήσεων του Ομίλου «ΑΕGΟΝ στην Ελλάδα. Τα δύο εξίσου υπεύθυνα στελέχη που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να διοικούν τηνν τράπεζα δεν θα συμμετέχουν σε Διοικητικό Συμβούλιο άλλων επιχειρήσεων των ομίλων των αρχικών μετόχων, ούτε θα έχουν συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων των εν λόγω ομίλων. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται η συμμετοχή των στελεχών αυτών σε Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικής Εταιρείας της τράπεζας, εφόσον η θυγατρική Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας. 5.Το σύνολο των παρεχομένων πάσης φύσεως πιστώσεων, εγγυήσεων και συμμετοχών της τράπεζας προς όλες τις εταιρείες των ομίλων των αρχικών μετόχων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ποσοστό 30% των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας. Οι παρεχόμενες από την τράπεζα πάσης φύσεως πιστώσεις, εγγυήσεις και συμμετοχές προς κάθε μία συγκεκριμένη επιχείρηση ελεγχομένη από τους αρχικούς -μετόχους της τράπεζας θα γνωστοποιούνται στη Γενική Επιθεώρηση Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος, εφόσον υπερβαίνουν ποσοστό 10% των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας. 6.Η παροχή από το Υπουργείο Εμπορίου της προβλεπόμενης από το νόμο άδειας σύστασης και λειτουργίας της τράπεζας προϋποθέτει προηγούμενη έγκριση του Καταστατικού της από την Τράπεζα της Ελλάδος και κατάθεση σε μετρητά στην Τράπεζα της Ελλάδος του συνόλου του μετοχικού της κεφαλαίου. Πριν από την σύσταση του νομικού προσώπου της τράπεζας θα έχει γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών) η ταυτότητα και του δεύτερου των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 4 ανωτέρω και θα έχει παρασχεθεί η σχετική έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. 7.Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 5076/1931, καθώς και η ολοκλήρωση της απαιτουμένης διαδικασίας για τη σύσταση και λειτουργία της θα πρέπει να συντελεστούν το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 1992. 8.Η υπό ίδρυση «ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ». Α.Ε. έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας της να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, Ελέγχου για την Εφαρμογή Συναλλαγματικών Κανόνων) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση εγκατάστασης. 9.Εντός τριετίας από την έναρξη λειτουργίας τής τράπεζας θα έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής των μετοχών της τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών αφού θα έχουν τηρηθεί όλες οι αναγκαίες για το σκοπό αυτό προϋποθέσεις. Διευκρινίζεται ότι για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις αποτελούν όμιλο όταν είναι συνδεδεμένες κατά την έννοια του άρθρου 42ε (παρ. 5) του Ν. 2190/1920 ή όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που ελέγχονται, με βάση τα οριζόμενα στο εδάφιο 5α του παραπάνω άρθρου 42 ε, από το Ίδιο φυσικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών προσώπων που συνδέονται μεταξύ τους μέχρι β βαθμού συγγενείας. Η παρεχόμενη με την απόφαση αυτή άδεια λειτουργίας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας «ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» Α.Ε. τελεί υπό την αίρεση της εκπλήρωσης εκ μέρους των ενδιαφερομένων, όλων των παραπάνω όρων και των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία διαδικασιών η μη τήρηση των οποίων επιφέρει την ανάκληση της αδείας που παρέχεται με την παρούσα απόφαση. ΙΙ. Επιτρέπεται στη νέα τράπεζα: 1.Να δέχεται καταθέσεις σε συνάλλαγμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 26687/53. 2.Να δέχεται καταθέσεις σε κοινό λογαριασμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5638/1932. 3.Να διενεργεί πράξεις επί συναλλάγματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τις σχετικές εργασίες των κτηματικών τραπεζών. ΙΙΙ. Εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία από την εν λόγω τράπεζα τεσσάρων (4) υποκαταστημάτων, σε τόπους της επιλογής της. Η ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω υποκαταστημάτων πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992. Η υπό ίδρυση «ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» Α.Ε. έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω υποκαταστημάτων να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, Ελέγχου για την Εφαρμογή Συναλλαγματικών Κανόνων) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης τους. Η παρούσα απόφαση υπόκειται στη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3221/24, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 1992 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
  • Τις διατάξεις του Ν. 5076/1931 «περί ανωνύμων Εταιρειών και τραπεζών» και του ΑΝ 1665/1951 «περί λειτουργίας και ελέγχου των τραπεζών», όπως ισχύουν,
  • Τις ΠΔ/ΤΕ 1959/25.7.91, όπως ισχύει και 1953/25.6.91.
  • Τις τρέχουσες νομισματοπιστωτικές συνθήκες,
  • το άρθρο 27 του Ν. 1868/10.10.89,
  • την ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.88, όπως ισχύει
  • την ΠΔ/ΤΕ 1961/29.7.91,
  • το 708/27.11.91 (ΑΠ 6149) έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος (Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1988/1379 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1379 1988
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1959 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1959 1991
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1961 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1961 1991
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΝΟΜΟΣ 1989/1868 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1868 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία