ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2/30.06.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2092/11.6.92 1 (Άρθρο 1 του ν. 1266/82) Απόκτηση από κατοίκους Ελλάδος μετοχών, ομολογιών και μεριδίων που εκδίδονται από νομικά πρόσωπα που εδρεύουν σε χώρες εκτός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία από την Τράπεζα Χίου επτά (7) νέων υποκαταστημάτων σε τόπους επιλογής της. Η ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω υποκαταστημάτων πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 30 Ιουνίου 1993. Σε περίπτωση που η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας των εν λόγω υποκαταστημάτων δεν πραγματοποιηθεί μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, η παρεχόμενη με την παρούσα απόφαση έγκριση παύει να ισχύει. Η Τράπεζα Χίου έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω υποκαταστημάτων να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, Ελέγχου για την Εφαρμογή Συναλλαγματικών Κανόνων) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 9 Ιουνίου 1992 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
  • τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών»,
  • την ΠΔ/ΤΕ 890/1.12.86 «περί καθορισμού κριτηρίων για την έγκριση ίδρυσης από τις τράπεζες υποκαταστημάτων και θυρίδων συναλλαγών τους»,
  • το από 24.3.92 (ΑΠ 7494) έγγραφο της Τράπεζας Χίου και την από 13.5.92 (ΑΠ 7743) σχετική εισήγηση της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1986/890 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/890 1986
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία