ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2/31.07.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Ίδρυσης και λειτουργίας νέων υποκαταστημάτων και θυρίδων συναλλαγών της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζα Ελλάδος. (Συνεδρίαση 501/17.6.92, θέμα 4) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία από την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος επτά (7) νέων υποκαταστημάτων και δέκα τριών (13) νέων θυρίδων συναλλαγών σε τόπους επιλογής της. Η ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω υποκαταστημάτων και θυρίδων συναλλαγών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1993. Σε περίπτωση που η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας των εν λόγω υποκαταστημάτων και θυρίδων συναλλαγών δεν πραγματοποιηθεί μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, η παρεχόμενη με την παρούσα απόφαση έγκριση παύει να ισχύει. Η Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω υποκαταστημάτων και θυρίδων συναλλαγών να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, Ελέγχου για την Εφαρμογή Συναλλαγματικών κανόνων) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης τους, καθώς και το υποκατάστημα από το οποίο θα εξαρτάται λογιστικά η κάθε θυρίδα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 16 Ιουλίου 1992 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών». β) Την απόφαση ΕΝΠΘ 234/9/18.4.85 «περί καθορισμού εργασιών θυρίδων συναλλαγών Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και Εμπορικών Τραπεζών». γ) Την ΠΔ/ΤΕ 890/1.12.896 «περί καθορισμού κριτηρίων για την έγκριση ίδρυσης από τις τράπεζες υποκαταστημάτων και θυρίδων συναλλαγών τους».
  • Τα από 10.1.92 (ΑΠ 7132) και 25.2.92 (ΑΠ 7432) έγγραφα της Ιονικής Και Λαϊκής Τράπεζας και την από 12.6.92 (ΑΠ 7900) σχετική εισήγηση της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία