ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/3/07.07.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση ίδρυσης νέων υποκαταστημάτων της Τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης. (Συνεδρίαση 490/10.1.92, θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να εγκρίνει την Ίδρυση και λειτουργία από την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης δύο (2) νέων υποκαταστημάτων σε τόπους επιλογής της. Η ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω υποκαταστημάτων πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992. Σε περίπτωση που η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας των εν λόγω Υποκαταστημάτων δεν πραγματοποιηθεί μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, η παρεχόμενη με την παρούσα απόφαση έγκριση παύει να ισχύει., Η Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω υποκαταστημάτων να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, Ελέγχου για την Εφαρμογή Συναλλαγματικών Κανόνων) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 1992 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών».
  • Την ΠΔ/ΤΕ 890/1.12.86 «περί καθορισμού κριτηρίων για την έγκριση Ίδρυσης από τις τράπεζες υποκαταστημάτων και θυρίδων συναλλαγών τους».
  • Τα 20/23.5.91 (ΑΠ 4966), 27/19.7.91 (ΑΠ 5431), 57/3.12.91, έγγραφα της Τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης, σχετικά με την επέκταση του δικτύου της με την ίδρυση οκτώ (8) νέων υποκαταστημάτων.
  • Τις από 28.8.91 (ΑΠ 5624) και 3.1.92 (ΑΠ 7012) σχετικές εισηγήσεις της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1986/890 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/890 1986
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία