ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/3/08.05.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας νέων υποκαταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. (Συνεδρίαση 496/1.4.92, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών», β) την ΠΔ/ΤΕ 890/1.12.86 «περί καθορισμού κριτηρίων για την έγκριση ίδρυσης από τις τράπεζες υποκαταστημάτων και θυρίδων συναλλαγών τους», γ) το από 10.2.92 (ΑΠ 7281) έγγραφο της Τράπεζας Πειραιώς και την από 16.3.92 (ΑΠ 7497) σχετική εισήγηση της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, αποφάσισε: να εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία από την Τράπεζα Πειραιώς τεσσάρων (4) νέων υποκαταστημάτων σε τόπους επιλογής της. Η ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω υποκαταστημάτων πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992. Σε περίπτωση που η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας των εν λόγω υποκαταστημάτων δεν πραγματοποιηθεί μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, η παρεχόμενη από την παρούσα απόφαση έγκριση παύει να ισχύει. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω υποκαταστημάτων να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, Ελέγχου για την Εφαρμογή Συναλλαγματικών Κανόνων) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφον
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-05-08
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/72
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία