ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/3/13.01.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-01-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-01-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας υποκαταστήματος της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος στο Ρέθυμνο Κρήτης. (Συνεδρίαση 488/6.12.1991, θέμα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων, αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδαφ. 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών», β) την ΠΔ/ΤΕ 890/1.12.86 «περί καθορισμού κριτηρίων για την έγκριση ίδρυσης από τις Τράπεζες υποκαταστημάτων και θυρίδων συναλλαγών τους», γ) τα 7090/14.3.91 (ΑΠ 4549) και 28611/17.10.91 (ΑΠ 5899) έγγραφα της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος, δ) την σχετική εισήγηση της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, αποφάσισε: Να εγκρίνει την ίδρυση από τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος υποκαταστήματος στο Ρέθυμνο Κρήτης. Η ίδρυση και λειτουργία του ανωτέρω υποκαταστήματος πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 31.12.1992. Σε περίπτωση που η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του δεν πραγματοποιηθεί μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, η παρεχόμενη με την παρούσα απόφαση έγκριση παύει να ισχύει. Η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται μέσα σε 15 ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του παραπάνω υποκαταστήματος να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Ελέγχου για την Εφαρμογή των Συναλλαγματικών Κανόνων και Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών)^ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 1992 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-01-13
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/1
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία