ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/3/17.08.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έγκριση μετατροπής σε υποκαταστήματα της θυρίδας συναλλαγών της Τράπεζας Αττικής, στη θεσσαλονίκη. (Συνεδρίαση 502/23.6.92, θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου Τραπεζών», β) την απόφαση ΝΕ 222/6/23.8.77 με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία μίας (1) θυρίδας συναλλαγών της Τράπεζας Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, γ) το από 4.2.92 (ΑΠ 7261) έγγραφο της Τράπεζας Αττικής, δ) την από 3.3.92 (ΑΠ 7429) σχετική εισήγηση της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, αποφάσισε: Να τροποποιήσει τη προαναφερόμενη απόφαση ΝΕ 222/6/23.8.77 και να εγκρίνει την μετατροπή της θυρίδας Συναλλαγών στη θεσσαλονίκη, της Τράπεζας Αττικής, σε υποκαταστήματα. Η Τράπεζα Αττικής έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας με τη νέα μορφή της ανωτέρω μονάδας, να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, Ελέγχου για την Εφαρμογή Συναλλαγματικών Κανόνων). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο, Πρόεδρος Η Γραμματέας Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-17
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/140
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία