ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/3/18.02.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή Αριθ. 2023/28.1.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Μεταφορά συντάξεων σε δικαιούχους που έχουν εγκατασταθεί στο εξωτερικό. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Επιτρέπεται η χορήγηση συναλλάγματος από τις εξουσιοδοτημένες τράπεζες για τη μεταφορά στο εξωτερικό συντάξεων που χορηγούνται σε δικαιούχους που έχουν εγκατασταθεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα: 1.Για τη μεταφορά των συντάξεων στο εξωτερικό απαιτείται υποβολή στον ασφαλιστικό φορέα πιστοποιητικού δημόσιας ή άλλης αρχής ή εναλλακτικά άλλων σχετικών στοιχείων από τα οποία να προκύπτει η εγκατάσταση του συνταξιούχου στο εξωτερικό. Τα πιστοποιητικά ή τα στοιχεία αυτά να υποβάλλονται ανά δύο (2) έτη. 2.Η χορήγηση του συναλλάγματος επιτρέπεται από το μήνα κατά τον οποίο θα υποβληθεί η αίτηση και πραγματοποιείται με βάση τα προσκομιζόμενα παραστατικά καταβολής των συντάξεων. Το χορηγούμενο ποσό συναλλάγματος προσδιορίζεται με βάση τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα προς τις τράπεζες, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του συνταξιούχου, το ποσό της σύνταξης (κύριας και επικουρικής), η χώρα, η διεύθυνση και η ημερομηνία εγκατάστασης στο εξωτερικό. Ο χρόνος ισχύος της εν λόγω βεβαίωσης δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη απο την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού εγκατάστασης ή των λοιπών στοιχείων από τα οποία προκύπτει η εγκατάσταση. 3.Ανατίθεται στη Διεύθυνση Ελέγχου για την Εφαρμογή των Συναλλαγματικών Κανόνων της Τράπεζας της Ελλάδος η διενέργεια κατασταλτικών ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της παρούσας Πράξης. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • το άρθρο 11 του Α.Ν. 1655/51,
  • την παραγρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1408/71,
  • την απόφαση ΝΕ 1301/3/20.11.63, όπως ισχύει, καθώς και τις Εγκυκλίους Διοίκησης 93/23.12.70 και 40/4.9.86 σχετικά με τη μεταφορά στο εξωτερικό συντάξεων Ελλήνων υπηκόων και,
  • τη σκοπιμότητα απελευθέρωσης των τρεχουσών συναλλαγών με το εξωτερικό,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1655 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1655 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία