ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/3/21.02.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 418/28.11.84, όπως ισχύει. (Συνεδρίαση 493/3.2.92, θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) την ΠΔ/ΤΕ 418/28.11.84 «τρεχούμενοι λογαρισμοί καταθέσεων», όπως ισχύει, β) την ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.91, όπως ισχύει, γ) σχετικά αιτήματα τραπεζών, αποφάσισε να τροποποιήσει τη ΠΔ/ΤΕ 418/28.11.84, όπως ισχύει, ως εξής: 1.Καθορίζεται σε δραχμές διακόσιες χιλιάδες (δρχ. 200.000) ανά καταθέτη το ανώτατο όριο του χρεωστικού υπολοίπου των τρεχούμενων λογαριασμών καταθέσεων που τηρούνται με βάση την πιο πάνω Πράξη. 2.Οι προαναφερόμενοι λογαριασμοί μπορούν να χρεώνονται, μετά από συμφωνία πιστωτικού ιδρύματος και καταθέτη, και με δαπάνες προερχόμενες από τη χρήση τραπεζικών καρτών. 3.Οι λοιπές διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 418/28.11.84, όπως έχει τροποποιηθεί, περιλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στις επιβαλλόμενες κυρώσεις για σχετικές παραβάσεις διατάξεων από τους δικαιούχους τρεχούμενων λογαριασμών, παραμένουν αμετάβλητες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-02-21
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/25
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία