ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/3/24.03.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2046/4.3.92 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Αρση περιορισμών στη χορήγηση συναλλάγματος σε κατοίκους Ελλάδος που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για εμπορικούς, επαγγελματικούς, επιστημονικούς και υπηρεσιακούς λόγους. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
α) Οι διατάξεις των ΠΔ/ΤΕ 1931/3.5.91 και 2044/4.3.92 καθώς και των ΠΔ/ΤΕ 1932/3.5.91 και 2045/4.3.92, εφαρμόζονται και για κατοίκους Ελλάδος που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για εμπορικούς, επαγγελματικούς, υπηρεσιακούς και επιστημονικούς λόγους, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα της εκεί παραμονής τους. β) Καταργούνται οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1151/22.9.87, όπως ισχύει. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΕΤΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • Την ΠΔ/ΤΕ 1151/22.9.87, όπως ισχύει, με την οποία καθορίστηκαν τα ανώτατα όρια χορήγησης συναλλάγματος σε κατοίκους Ελλάδος που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για εμπορικούς, επαγγελματικούς, υπηρεσιακούς και επιστημονικούς λόγους.
  • Τις ΠΔ/ΤΕ 1931/3.5.91 και 2044/4.3.92, με βάση τις οποίες απελευθερώθηκε η χορήγηση τουριστικού συναλλάγματος σε κατοίκους Ελλάδος.
  • Τις ΠΔ/ΤΕ 1932/3.5.91 και 2045/4.3.92, με βάση τις οποίες απελευθερώθηκαν οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση καρτών από κατοίκους Ελλάδος που ταξιδεύουν στο εξωτερικό.
  • Το γεγονός ότι, μετά την έκδοση των ΠΔ/ΤΕ 2044/4.3.92 και 2045/4.3.92, απελευθερώθηκαν οι πληρωμές και προς τρίτες χώρες, εκτός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατοίκων Ελλάδος που ταξιδεύουν στο εξωτερικό,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1987/1151 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1151 1987
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1931 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1931 1991
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1932 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1932 1991
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2044 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2044 1992
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία