ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/3/30.06.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(Συνεδρίαση 500/10.6.92, θέμα 14) Αύξηση του ανώτατου ορίου των στεγαστικών δανείων των Ασφαλιστικών Ταμείων και Δημόσιων Οργανισμών προς ασφαλισμένους και συνταξιούχους τους. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας νέων θυρίδων συναλλαγών της ΙΝΤΕRΒΑΝΚ ΕΛΛΑΔΟΣ. (Συνεδρίαση 499/18.5.92, θέμα 3) , ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του Α.Ν. 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών», β) την απόφ. ΕΝΠΘ 234/9/18.4.85 «περί καθορισμού εργασιών θυρίδων συναλλαγών Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και Εμπορικών Τραπεζών», γ) την ΠΔ/ΤΕ 890/1.12.86 «περί καθορισμού κριτηρίων για την έγκριση ίδρυσης από τις τράπεζες υποκαταστημάτων και θυρίδων συναλλαγών τους», δ) τα από 8.1.92 (ΑΠ 7028) και 703/21.2.92 (ΑΠ 7372) έγγραφα της ΙΝΤΕRΒΑΝΚ ΕΛΛΑΔΟΣ και την από 30.3.92 (ΑΠ 7675) σχετική εισήγηση της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, αποφάσισε: Να εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία από την ΙΝΤΕRΒΑΝΚ ΕΛΛΑΔΟΣ δέκα (10) νέων θυρίδων συναλλαγών σε τόπους επιλογής της. Η ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω θυρίδων συναλλαγών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992. Σε περίπτωση που η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας των εν λόγω θυρίδων συναλλαγών δεν πραγματοποιηθεί μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, η παρεχόμενη με την παρούσα απόφαση έγκριση παύει να ισχύει. Η Τράπεζα ΙΝΤΕRΒΑΝΚ ΕΛΛΑΔΟΣ έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω θυρίδων συναλλαγών να την αναγγείλει στην Τράπεζα, της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, Ελέγχου για την Εφαρμογή Συναλλαγματικών Κανόνων) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης τους, καθώς και το Υποκατάστημα από το οποίο θα εξαρτάται λογιστικώς ή κάθε θυρίδα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 9 Ιουνίου 1992 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
  • Την ΠΔ/ΤΕ 1230/29.1.88, και
  • Τα από 12.3.92 (ΑΠ 7460) και 13.4.92 (ΑΠ 7676) έγγραφα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τα οποία ζητείται η αύξηση του ανωτάτου ορίου χορήγησης στεγαστικών δανείων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1988/1230 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1230 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία