ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/3/31.07.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Δανεισμός σε συνάλλαγμα μόνιμων κατοίκων εξωτερικού για απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα. (Συνεδρίαση 501/17.6.92, θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Επιτρέπεται στις εμπορικές τράπεζες, την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και τις κτηματικές τράπεζες να χορηγούν σε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού δάνεια σε συνάλλαγμα για την κατασκευή ή απόκτηση κατοικιών και την αγορά οικοπέδων προοριζομένων για ανέγερση κατοικίας υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Οι τράπεζες χρησιμοποιούν για τη χορήγηση των δανείων ίδια συναλλαγματικά τους διαθέσιμα, των οποίων η τοποθέτηση με βάση τις ισχύουσες διατάξεις είναι ελεύθερη, ή το προϊόν δανεισμού σε συνάλλαγμα που συνάπτουν για το σκοπό αυτό. β) οι τράπεζες υποχρεούνται να διατηρούν σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις μέρος των πιό πάνω συναλλαγματικών τους διαθεσίμων ούτως ώστε το συνολικό υπόλοιπο των δανείων αυτής της κατηγορίας που χορηγεί κάθε τράπεζα οποτεδήποτε να μη υπερβαίνει το συνολικό υπόλοιπο των σε μη υποχρεωτικά εκχωρητέο συνάλλαγμα βραχυπροθέσμων (μέχρι 12 μήνες) τοποθετήσεων της. γ) Το προϊόν των δανείων θα εκταμιεύεται σε δραχμές, η δε ιδία συμμετοχή του δανειοδοτουμένου θα πραγματοποείται με δραχμοποίηση συναλλάγματος μη υποχρεωτικά εκχωρητέου. δ) Τα δάνεια εξοφλούνται με εισαγωγή συναλλάγματος μη υποχρεωτικά εκχωρητέου. ε) το ύψος, το επιτόκιο και οι λοιποί όροι των δανείων καθορίζονται από τις τράπεζες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 16 Ιουλίου 1992 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
  • Σχετικά αιτήματα τραπεζών, και
  • Τη σκοπιμότητα να επιτραπεί ο δανεισμός σε συνάλλαγμα μόνιμων κατοίκων εξωτερικού για την απόκτηση στην Ελλάδα, ως μεταβατικό στάδιο, στα πλαίσια της διαδικασίας σταδιακής απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία